Search result for

intrusion

(42 entries)
(0.0263 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intrusion-, *intrusion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intrusion[N] การบุกรุก, See also: การล่วงล้ำ, Syn. invasion, encroachment, trespass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intrusion(อินทรู'เชิน) n. การบุกรุก,การก้าวก่าย,การก้าวร้าว,การผลักดัน,สิ่งที่ถูกดันขึ้นมา., See also: intrusional adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
intrusion(n) การบุกรุก,การก้าวร้าว,การก้าวก่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intrusionการแทรกซอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
intrusionการบุกรุก [ดู trespass ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intrusion๑. การแทรกซอน๒. หินอัคนีแทรกซอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
intrusionการล่วงล้ำ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Juvenile intrusion!- เด็กๆขึ้นไปแล้ว! Toy Story (1995)
Milord? Pardon the intrusion.ท่านครับ เกิดเรื่องแล้ว Snow White: A Tale of Terror (1997)
Pardon my intrusion. Master Li... Your room is ready.ขอโทษที่ขัดจังหวะ ท่านลิ ห้องเรียบร้อยแล้ว Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
- Sorry for the intrusion, sir. - Hey, no problem.ขอโทษที่รบกวนครับ \ ไม่มีปัญหาครับ Red Eye (2005)
Forgive the intrusion.ขออภัยที่เข้ามา The Da Vinci Code (2006)
Look, I'm sorry about the intrusion.เสียใจที่มารบกวน The Holiday (2006)
Significant passenger, space intrusion.บาดเจ็บสาหัส ได้รับการกระทบกระเทือน In My Time of Dying (2006)
Circle logs indicate one of the analysts made a copy of the network intrusion signal.โปรแกรมบันทึกบอกมีเจ้าหน้าที่เจาะรหัส แอบคัดลอก เอาสัญญาณข้าศึกออกไป Transformers (2007)
Full envelope intrusion, rendition, experimental interrogation is all run out of this office.การแทรกแซงทางเอกสารเต็มรูปแบบ, การส่งผู้ร้ายข้ามแดน, การทดลอง, สอบสวน ล้วนถูกปฏิบัติการนอกเหนือหน่วยนี้ทั้งนั้น The Bourne Ultimatum (2007)
- Very sorry about the intrusion, Mr...- ขอโทษที่เรามารบกวนครับ คุณ... Henry Poole Is Here (2008)
Pardon the intrusion.ขอโทษที่มารบกวนนะ Absolute Boyfriend (2008)
Fine. Sorry for the intrusion.ก็ดี,ขอโทษด้วยที่มาโดยพละการ New Haven Can Wait (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การรุกล้ำ[N] trespass, See also: intrusion, encroachment, invasion, Syn. การล่วงล้ำ, การบุกรุก, การรุกราน, Example: การรุกล้ำอธิปไตยของประเทศเป็นจุดเริ่มของการทำสงคราม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุก[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate   FR: pénétrer ; faire intrusion ; franchir
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
การบุกรุก[n.] (kān bukruk) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass   FR: empiétement [m] ; usurpation de terres [f] ; intrusion [f] ; incursion [f]
แปลกปลอม[v.] (plaēkpløm) EN: sneak ; worm into ; disguised   FR: s'ingérer ; faire intrusion

CMU English Pronouncing Dictionary
INTRUSION    IH2 N T R UW1 ZH AH0 N
INTRUSIONS    IH2 N T R UW1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intrusion    (n) (i1 n t r uu1 zh n)
intrusions    (n) (i1 n t r uu1 zh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(gewaltsames) Eindringen {n} (in)intrusion (into) [Add to Longdo]
Einmarsch {m} (in) [mil.]intrusion (into) [Add to Longdo]
Einmischung {f} (in)intrusion (upon) [Add to Longdo]
Intrusion {f} [geol.]intrusion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
邪魔[じゃま, jama] (adj-na,n,vs) hindrance; intrusion; (P) [Add to Longdo]
侵入検知システム[しんにゅうけんちシステム, shinnyuukenchi shisutemu] (n) {comp} Intrusion Detection System [Add to Longdo]
不法侵入[ふほうしんにゅう, fuhoushinnyuu] (n) trespassing; intrusion [Add to Longdo]
乱入[らんにゅう, rannyuu] (n) (1) trespassing; intrusion; (vs) (2) to barge into; to burst into; to trespass [Add to Longdo]
領海侵犯[りょうかいしんぱん, ryoukaishinpan] (n,vs) intrusion into territorial waters; violation of territorial waters [Add to Longdo]
領土侵犯[りょうどしんぱん, ryoudoshinpan] (n,vs) violation of territorial sovereignty; intrusion into territory [Add to Longdo]
闖入;ちん入[ちんにゅう, chinnyuu] (n,vs) intrusion; forced entry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intrusion \In*tru"sion\, n. [Cf. F. intrusion. See {Intrude}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of intruding, or of forcing in; especially, the
    forcing (one's self) into a place without right or
    welcome; encroachment.
    [1913 Webster]
 
       Why this intrusion?
       Were not my orders that I should be private?
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geol.) The penetrating of one rock, while in a plastic or
    metal state, into the cavities of another.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) The entry of a stranger, after a particular estate
    or freehold is determined, before the person who holds in
    remainder or reversion has taken possession.
    [1913 Webster]
 
   4. (Scotch Ch.) The settlement of a minister over a
    congregation without their consent.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intrusion
   n 1: any entry into an area not previously occupied; "an
      invasion of tourists"; "an invasion of locusts" [syn:
      {invasion}, {encroachment}, {intrusion}]
   2: entrance by force or without permission or welcome
   3: the forcing of molten rock into fissures or between strata of
     an earlier rock formation
   4: rock produced by an intrusive process
   5: entry to another's property without right or permission [syn:
     {trespass}, {encroachment}, {violation}, {intrusion},
     {usurpation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top