หรือคุณหมายถึง intrigü?
Search result for

intrigue

(52 entries)
(1.7747 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intrigue-, *intrigue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intrigue[VT] ก่อให้เกิดความสนใจ, Syn. interest, attract, fascinate
intrigue[N] การลักลอบเป็นชู้กัน, Syn. liaison, amour
intrigue[N] เล่ห์เพทุบาย, See also: กลอุบายในการหลอกลวง, Syn. stratagem, wile, plot
intrigue[VT] วางแผนร้าย, See also: คบคิดกันวางแผนทำลายล้าง, Syn. plot, conspire, scheme
intrigue with[PHRV] คบคิดกับ, See also: วางแผนร่วมกับ, สมคบคิดกับ, Syn. connive with, conspire with, plot with
intrigue against[PHRV] คบคิดกันต่อต้าน, See also: วางแผนต่อต้าน, สมคบคิดกันต่อต้าน, Syn. conspire against, plot against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intrigue(อินทริก') v.,n. (การ) วางอุบาย,วางแผนร้าย,คบคิดอุบาย,ได้มาโดยกลอุบาย,ทำให้ประหลาดใจ,ลักลอบเป็นชู้, See also: intriguer n. intriguingly adv., Syn. scheme,

English-Thai: Nontri Dictionary
intrigue(n) การคิดอุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,การคบชู้สู่สาว
intrigue(vi) คบคิด,ติดต่อ,มีลับลมคมใน,วางแผน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intrigue (vt) ทำให้แปลกใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm very intrigued.ฉันชอบมันมาก Clue (1985)
It intrigued Roberts, as did my description of your beauty.มันเป็นการวางแผนของโรเบิร์ต เพราะข้าบรรยายความงดงามของท่าน The Princess Bride (1987)
You intrigue me.นายไม่น่าไว้ใจ Wild Reeds (1994)
Debauches, intrigues, seductions!ขี้เหล้า คบชู้สู่สาว ล่อลวงหญิงสาว Episode #1.5 (1995)
You're surrounded by beauty... by intrigue, by danger.ท่านคิดแต่เรื่องนารี ผาดโผนเสื่ยงภัย The Man in the Iron Mask (1998)
But why such an intrigue?แต่นั่นมันแค่การวางอุบาย? April Story (1998)
He´s got it aII-- sex, intrigue, immorality in the education system.เขามีครบ เซ็กซ์ ชู้สาว เรื่องอมตะในระบบการศึกษา Never Been Kissed (1999)
It was just a matter of time before he became intrigued by the idea of freedom.ถึงวันหนึ่งเขาก็หลงใหลกับคำว่าอิสรภาพ Bicentennial Man (1999)
I knew she would intrigue you.ฉันรู้ว่าหล่อนต้องทำให้คุณสนใจแน่ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
- It's starting to intrigue me.ผมชักจะสนใจกีฬาซะแล้ว Unbreakable (2000)
- More intrigue! - More eel!น่าติดตามกว่า สั่งเพิ่มได้ไหม Saving Face (2004)
Or perhaps I'm intrigued.หรืออาจเป็นเพราะฉันถูกล่อให้สนใจ Loving Annabelle (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intrigueHe watches for an opportunity to intrigue against his rival.
intrigueThe employees were intrigued by the odd behavior of their boss.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่ห์[N] trick, See also: intrigue, cunning, wiles, artifice, Syn. กล, อุบาย, เลห์กล, Example: รอยยิ้มของเขาประหลาดเยือกเย็น และแฝงไปด้วยเล่ห์, Thai definition: กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิด เข้าใจผิด
ตีท้ายครัว[V] intrigue, See also: have a dealing on the sly or at the back door, make friends with the wife or family of a p, Example: เป็นเพื่อนกันอยู่ดี ๆ เขาก็แอบมาตีท้ายครัวเสียแล้ว, Thai definition: เข้าติดต่อตีสนิททางภรรยา (มักใช้ในทางชู้สาว), Notes: (สำนวน)
คบคิด[V] conspire, See also: intrigue, connive, plot, Example: หล่อนคบคิดกับชู้หลอกเอาเงินสามี, Thai definition: ร่วมคิดกันทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เปิดเผย
วางแผน[V] conspire, See also: intrigue, connive, plot, Syn. คบคิด, ออกอุบาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คบคิด[v.] (khopkhit) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot   FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer
โครงเรื่อง[n. exp.] (khrōng reūang) EN: story line ; plot   FR: intrigue [f] ; scénario [m] ; canevas [m] ; script [m]
เล่ห์[n.] (lē) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem   FR: artifice [m] ; subterfuge [m] ; stratagème [m]
เนื้อเรื่อง[n.] (neūareūang) EN: plot ; outline ; story ; scenario ; subject   FR: thème [m] ; sujet [m] ; intrigue [f] ; scénario [m] ; teneur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTRIGUE    IH2 N T R IY1 G
INTRIGUED    IH1 N T R IY0 G D
INTRIGUES    IH2 N T R IY1 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intrigue    (v) (i1 n t r ii1 g)
intrigued    (v) (i1 n t r ii1 g d)
intrigues    (v) (i1 n t r ii1 g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intrige {f} | Intrigen {pl}intrigue | intrigues [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪巧み;悪だくみ[わるだくみ, warudakumi] (n,vs) wiles; sinister design; trick; conspiracy; intrigue [Add to Longdo]
異心[いしん, ishin] (n) treachery; intrigue [Add to Longdo]
陰謀[いんぼう, inbou] (n) plot intrigue; conspiracy; (P) [Add to Longdo]
企み[たくらみ, takurami] (n) plan; design; artifice; trick; intrigue; (P) [Add to Longdo]
魂胆[こんたん, kontan] (n,vs) (1) soul; (2) ulterior motive; secret design; plot; intrigue; scheme; (P) [Add to Longdo]
策士[さくし, sakushi] (n) intriguer; tactician; schemer; machinator [Add to Longdo]
術策[じゅっさく, jussaku] (n) artifice; intrigue [Add to Longdo]
密通[みっつう, mittsuu] (n,vs) adultery; misconduct; intrigue; criminal connection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intrigue \In*trigue"\ ([i^]n*tr[=e]g"), v. i. [imp. & p. p.
   {Intrigued} (-tr[=e]gd"); p. pr. & vb. n. {Intriguing}.] [F.
   intriguer, OF. intriquer, entriquer; cf. It. intrigare. See
   {Intricate}, {Extricate}.]
   1. To form a plot or scheme; to contrive to accomplish a
    purpose by secret artifice.
    [1913 Webster]
 
   2. To carry on a secret and illicit love or amour.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intrigue \In*trigue"\, v. t.
   To fill with artifice and duplicity; to complicate; to
   embarrass. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      How doth it [sin] perplex and intrique the whole course
      of your lives!              --Dr. J.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intrigue \In*trigue"\, n. [Cf. F. intrique. See {Intrigue}, v.
   i.]
   [1913 Webster]
   1. Intricacy; complication. [Obs.] --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. A complicated plot or scheme intended to effect some
    purpose by secret artifice; conspiracy; stratagem.
    [1913 Webster]
 
       Busy meddlers with intrigues of state. --Pomfret.
    [1913 Webster]
 
   3. The plot of a play or romance; a complicated scheme of
    designs, actions, and events. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. A secret and illicit love affair between two persons of
    different sexes; an amour; a liaison.
    [1913 Webster]
 
       The hero of a comedy is represented victorious in
       all his intrigues.          --Swift.
 
   Syn: Plot; scheme; conspiracy; machination.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intrigue
   n 1: a crafty and involved plot to achieve your (usually
      sinister) ends [syn: {intrigue}, {machination}]
   2: a clandestine love affair
   v 1: cause to be interested or curious [syn: {intrigue},
      {fascinate}]
   2: form intrigues (for) in an underhand manner [syn: {scheme},
     {intrigue}, {connive}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 intrigue [ɛ̃trig]
   plot
   maneuver; manœuvre; manoeuvre
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top