Search result for

intersection

(66 entries)
(0.0043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intersection-, *intersection*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intersection[N] จุดที่ทาง 2 สายมาบรรจบกัน, See also: จุดตัด, ชุมทาง, สี่แยก, Syn. junction, interchange

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intersection(อินเทอเซค'เชิน) n. ชุมทาง,ทางสี่แยก,ทางที่ถนนตั้งแต่2สายขึ้นไปพบกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
intersection(n) การตัด,การแบ่ง,สี่แยก,ชุมทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intersection๑. ส่วนร่วม๒. อินเตอร์เซกชัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
intersection of eventsเหตุการณ์ร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
intersection of graphsส่วนร่วมของกราฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
intersection (of two sets)อินเตอร์เซกชัน (ของเซต 2 เซต), อินเตอร์เซกชันของเซต A และเซต B คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของทั้งเซต A และเซต B  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A B [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
intersection of eventsอินเตอร์เซกชันของเหตุการณ์, อินเตอร์เซกซันของเหตุการณ์ E1 และ E2 คือเหตุการณ์ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ทั้งในเหตุการณ์ E1 และ E2  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ E1 E2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're around three minutes off the intersection.เรากำลังรอบสามนาทีปิด การตัด คิดว่าคุณสามารถทำมัน ได้หรือไม่ Mad Max (1979)
We've got reports of biker gangs fighting near the intersection of Highway 14 south!เราได้รับรายงานว่ามีแก๊งค์มอเตอร์ไซค์ตีกัน ใกล้แยกบนทางด่วน สาย14 ทางใต้ Akira (1988)
Have arrived at Ward 13, East Ginza intersection. Over.ได้มาถึงเขต 13 จุดตัดกินซ่าตะวันออก Akira (1988)
This is an intersection.นี้เป็นสี่แยก The Birdcage (1996)
These points of intersection are crucial because I believe they're vulnerable to counterattack.จุดตัดกันนี้สำคัญมา เพราะว่าฉันเชื่อว่าพวกมัน จะอ่อนแอที่จะโต้กลับ The Matrix Reloaded (2003)
Right across the street from where we're hiding, at the intersection of Wall Street and Broadway.ตรงข้ามถนนที่เราอยู่, ตัดกันระหว่าง วอลล์สตรีสกับบอร์ดเวย์. National Treasure (2004)
Keep on pedaling, you're almost to a busy intersection.จะเหยียบไว้นะ เพราะดูเหมือนการเจรจาธุรกิจของเธอกำลังยุ่งอยู่ Eating Out (2004)
The intersection's only busy because you're giving half-price blowjobs.มันยุ่งเพราะ เค้ากำลังถามว่าพี่น่ะ ลดราคาค่าตัว เหลือครึ่งนึงเหรอ Eating Out (2004)
This season really began for me with a meditation on the intersection between East and West.ซีซันนี้เราเริ่มด้วยการเข้าถึง... ทางแยกระหว่างตะวันออกกับตะวันตก The Devil Wears Prada (2006)
Your secondary target will be the intersection of 121 and 90.เป้าหมายรองของพวกคุณอยู่ที่จุดตัด 121 กับ 90 Rescue Dawn (2006)
"A crumbling afternoon intersection"สี่แยกเล็กๆในยามบ่าย Crows Zero (2007)
Parking enforcement said they towed an abandoned car from that intersection that's registered to a dr.ตำรวจจราจรต้องมาลากรถ ที่จอดทิ้งไวตรงสี่แยก จดทะเบียนในชื่อ Dr. Feelgood (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intersectionDrive to the next intersection and make a left turn.
intersectionHe failed to see the stop sign at the intersection and hit an oncoming car.
intersectionMy rusty Ford broke down, obstructing the intersection.
intersectionSomeone ploughed into me from behind at an intersection yesterday.
intersectionThe accident took place near that intersection.
intersectionThe signal at the intersection didn't increase the number of the traffic accidents in the city.
intersectionWalk along the street and turn left at the third intersection.
intersectionWe ran out of gas in the middle of the intersection.
intersectionWhat's the name of this intersection?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางแยก[N] crossroad, See also: intersection, Syn. ทางตัด, ชุมทาง, Example: ชายชราเดินปล่อยอารมณ์เรื่อยมา จนถึงทางแยกที่จะผ่านหน้าสนามเด็กเล่น, Count unit: แห่ง, Thai definition: ทางที่แยกออกจากทางเดิม
สี่แยกไฟแดง[N] intersection, See also: junction, juncture, Example: เด็กนักเรียนหารายได้พิเศษโดยการขายพวงมาลัยที่สี่แยกไฟแดง, Count unit: แยก, แห่ง, Thai definition: เส้นทางจราจรที่เป็นสี่แยก ซึ่งมีสัญญาณไฟจราจรติดตั้งอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุมทาง[n.] (chumthāng) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.)   FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
อินเตอร์เซกชัน [n.] (intoēsēkchan) EN: intersection   FR: intersection [f]
อินเตอร์เซกชันของเซต[n. exp.] (intoēsēkchan khøng set) EN: intersection of sets   FR: intersection d'ensembles [f]
กั๊ก[n.] (kak) EN: crossing ; intersection   FR: intersection [f]
การตัดกัน[n. exp.] (kān tatkan) FR: intersection [m] ; croisement [m]
สี่แยก[n.] (sīyaēk) EN: crossroads ; intersection ; square   FR: carrefour [m] ; croisement [m] ; croisée [f] ; intersection [f]
ทางแยก[n.] (thāngyaēk) EN: crossroads ; intersection (Am.) ; junction   FR: carrefour [m] ; croisement [m] ; intersection [f] ; bifurcation [f] ; embranchement [m] ; jonction [f]
ทางแยกข้างหน้า[n. exp.] (thāngyaēk khāng-nā) EN: intersection ahead ; junction ahead   
แยก[n.] (yaēk) EN: side road ; byroad ; crossroad ; junction ; intersection ; parting   FR: jonction [f]
แยกศาลาแดง[n. exp.] (yaēk Sālā Daēng) EN: Sala Daeng Intersection ; Saladeng Intersection   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERSECTION    IH2 N T ER0 S EH1 K SH AH0 N
INTERSECTION    IH2 N ER0 S EH1 K SH AH0 N
INTERSECTIONS    IH2 N T ER0 S EH1 K SH AH0 N Z
INTERSECTIONS    IH2 N ER0 S EH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intersection    (n) (i2 n t @ s e1 k sh @ n)
intersections    (n) (i2 n t @ s e1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchschnitt (von Mengen) {m}; Schnittmenge {f} [math.]intersection (of sets) [Add to Longdo]
Querstraße {f}intersection road [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクランブル交差点[スクランブルこうさてん, sukuranburu kousaten] (n) multiple intersection (lit [Add to Longdo]
共通集合[きょうつうしゅうごう, kyoutsuushuugou] (n) {math} (See 積集合) intersection [Add to Longdo]
碁盤の目[ごばんのめ, gobannome] (n) intersection on a Go board [Add to Longdo]
交わり[まじわり, majiwari] (n) (1) acquaintance; relations; fellowship; (2) sexual intercourse; (3) intersection [Add to Longdo]
交角[こうかく, koukaku] (n) angle of intersection [Add to Longdo]
交差(P);交叉[こうさ, kousa] (n,vs,adj-no) (1) crossing; intersection; (2) (genetic) crossing over; (P) [Add to Longdo]
交差点(P);交叉点[こうさてん, kousaten] (n) crossing; intersection; (P) [Add to Longdo]
交点[こうてん, kouten] (n) point of intersection [Add to Longdo]
四つ辻[よつつじ, yotsutsuji] (n) crossroads; intersection [Add to Longdo]
積集合[せきしゅうごう, sekishuugou] (n) {math} intersection [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交集[jiāo jí, ㄐㄧㄠ ㄐㄧˊ, ] intersection (set theory) [Add to Longdo]
相交数[xiāng jiāo shù, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄠ ㄕㄨˋ, / ] intersection number (math.) [Add to Longdo]
马路口[mǎ lù kǒu, ㄇㄚˇ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, / ] intersection (of roads) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
交差[こうさ, kousa] intersection [Add to Longdo]
論理積[ろんりせき, ronriseki] conjunction, AND operation, intersection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intersection \In`ter*sec"tion\, n. [L. intersectio: cf. F.
   intersection.]
   [1913 Webster]
   1. The act, state, or place of intersecting.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) The point or line in which one line or surface
    cuts another.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intersection
   n 1: a point where lines intersect [syn: {intersection},
      {intersection point}, {point of intersection}]
   2: a junction where one street or road crosses another [syn:
     {intersection}, {crossroad}, {crossway}, {crossing},
     {carrefour}]
   3: a point or set of points common to two or more geometric
     configurations
   4: the set of elements common to two or more sets; "the set of
     red hats is the intersection of the set of hats and the set
     of red things" [syn: {intersection}, {product}, {Cartesian
     product}]
   5: a representation of common ground between theories or
     phenomena; "there was no overlap between their proposals"
     [syn: {overlap}, {convergence}, {intersection}]
   6: the act of intersecting (as joining by causing your path to
     intersect your target's path)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top