Search result for

internal

(123 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -internal-, *internal*
English-Thai: Longdo Dictionary
internal affair(n) กิจการภายใน, เรื่องภายใน
internal medicine(n) อายุรกรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
internal[ADJ] ภายใน, See also: ซึ่งมีอยู่ภายใน, Syn. inner, inside, interior
internally[ADV] ภายใน, See also: โดยอยู่ภายใน, Syn. innerly, inside, interiorly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
internal(อินเทอ'เนิล) adj. ภายใน,ข้างใน n. อวัยวะภายใน,เครื่องใน., See also: internality,internalness n., Syn. inward,interior

English-Thai: Nontri Dictionary
internal(adj) ภายใน,ข้างใน,ส่วนใน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
internal-ภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
internalภายใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
internal acoustic meatus; meatus, internal auditoryปากรูประสาทหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
internal auditingการสอบบัญชีภายใน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
internal auditory canalช่องหูชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
internal auditory meatus; meatus, internal acousticปากรูประสาทหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
internal cast; steinkernรูปพิมพ์หิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
internal combustion engine; IC engineเครื่องยนต์ไอซี, เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
internal combustion engine; IC engineเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน, เครื่องยนต์ไอซี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
internal combustion engine; IC engineเครื่องยนต์ไอซี, เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Internalภายใน [การแพทย์]
Internal Architectureการกำหนดรูปร่างและโครงสร้างภายใน [การแพทย์]
Internal auditการตรวจสอบบัญชีภายใน [การบัญชี]
Internal combustion engineเครื่องยนต์สันดาปภายใน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
internal combustion engineเครื่องยนต์สันดาปภายใน, เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอยู่ภายในเครื่อง เช่น เครื่องยนต์ แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Internal combustion enginesเครื่องยนต์สันดาปภายใน [TU Subject Heading]
Internal combustion engines, Spark ignitionเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ [TU Subject Heading]
Internal controlการควบคุมภายใน [การบัญชี]
Internal Controlการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ [การแพทย์]
Internal control systemระบบการควบคุมภายใน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
internal affairs (n ) จเรตำรวจ (ของสหรัฐ)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Arsenic gets absorbed in the internal organs so it doesn't show up in the blood tests.อาร์เซนิคถูกดูดซึมไปยังอวัยวะภายใน ดังนั้นมันไม่แสดงในผลเลือด Emancipation (2008)
Monitor all internal communications.ดักฟังทุกการสื่อสารภายใน Destroy Malevolence (2008)
Blood from the mouth and ears indicates internal bleeding.ลือดที่ออกมาทางปากและหู ทำให้รู้ว่ามีเลือดออกภายใน And How Does That Make You Kill? (2008)
The weapon... went through the brain stem, perforated the internal carotid artery.อาวุธนี่... ตรงผ่านเข้าไปในก้านสมอง เจาะทะลุหลอดเลือดแดงอินเทอร์นัลคาโรติด And How Does That Make You Kill? (2008)
He's interfering in our internal matters, and laughing in the face of his promises.เขายื่นมือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในของเรา, และกำลังหัวเราะเยาะต่อคำสัญญาที่ให้ไว้กับเรา The Kingdom of the Winds (2008)
Removing Muhyul and King Yuri from power, and gaining control of Jolbon... is an internal matter only Goguryeo people shall be concerned with.ริดรอนอำนาจของมูฮยูลและกษัตริย์ และทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลของโชบล คือเรื่องภายในของโกคูรยอ ที่เราจะจัดการเอง The Kingdom of the Winds (2008)
The internals, wiring and switches all custom-made, lined with a common conductor.เดินสายภายในกับสวิทช์... ...สร้างตามแบบเรียงรายกัน ด้วยสื่อไฟฟ้าสามัญ The Lazarus Project (2008)
I don't like that you got your own special unit and it's full of cops I investigated at Internal Affairs.ผมไม่ชอบให้คุณตั้งหน่วยพิเศษส่วนตัวนะ แถมมีตำรวจที่ผมเคยสอบสวนเต็มไปหมด The Dark Knight (2008)
Remember that name you all had for me when I was at Internal Affairs?จำชื่อนั่นได้มั้ย ที่พวกคุณตั้งให้ผมน่ะ ตอนที่ผมอยู่กองปราบปราม The Dark Knight (2008)
And the blood from your body is... is rushing to the wet internal walls, and my fingers would slide effortlessly... [laughing] Are you an actor or something?และเลือดของคุณก็จะ สูบฉีด ไปยังกำแพงภายในที่เปียกชื้น และมือของผมก็จะไล่... New York, I Love You (2008)
Your internal prison.แต่คุณขังตัวเองอยู่ในนั้น Quantum of Solace (2008)
Internal Revenue people that are kickingเล่นแตะปากมันกลางถนนเลย Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
internalAfter that, internal temperature begins to climb rapidly.
internalFor any type of organisation, internal harmony and unity are important factors in deciding its success or failure.
internalHe has a good knowledge of the internal affairs of Japan.
internalHe suffered internal injuries in the car accident.
internalI'm afraid I have internal bleeding.
internalNo country should interfere in another country's internal affairs.
internalThat country intervened in the internal affairs of our nation.
internalThat is an internal affair of this country.
internalThat politician is well versed in internal and external conditions.
internalThe best way for adjusting the gap between the internal and the external price and securing economic growth is to promote the non-manufacturing industry's productivity by aggressive investing in facilities.
internalThe ministry administers the internal affairs.
internalThe PC's internal timer's button battery has gone flat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัจจัยภายใน[N] internal factor, See also: relevant factor, Ant. ปัจจัยภายนอก, Example: ปัจจัยภายในที่ทำให้ผิวคนเราเสื่อมนั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตามกาลเวลา, Thai definition: เหตุภายในที่ทำให้เกิดผล
ภายใน[ADJ] internal, See also: interior, inside, inner, Syn. ข้างใน, ด้านใน, Example: เราต้องให้ความสำคัญทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเท่าๆ กัน, Thai definition: ที่เป็นส่วนข้างในหรือด้านใน
สัมผัสใน[N] internal rhyme, Ant. สัมผัสนอก, Example: บทประพันธ์นี้มีจุดเด่นที่เล่นสัมผัสในได้ลงตัวไพเราะมาก, Count unit: แห่ง, Thai definition: คำคล้องจองที่อยู่ในวรรค
หน่วยความจำภายใน[N] internal memory , See also: internal storage, Syn. หน่วยความจำหลัก, Example: จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือมีหน่วยความจำภายในขนาด 8 MB และสามารถเพิ่มหน่วยความจำได้อีก, Count unit: หน่วย, Thai definition: หน่วยเก็บข้อมูลภายใน, หน่วยเก็บข้อมูลที่เข้าถึงโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องใชช่องสัญญาณเข้าหรือออก
กลางเมือง[ADJ] in public, See also: internal
กำลังภายใน[N] internal energy, See also: internal power, Example: การสะสมขี่ หรือ กำลังภายใน ของมวยไท้เก๊กนั้น ทำได้สองวิธี, Thai definition: กำลังที่เร้นอยู่ภายใน, กำลังที่เกิดจากการฝึกจิต โดยเฉพาะในลัทธิเต๋าและพระพุทธศาสนาบางนิกาย เพื่อให้จิตใจกล้าแข็งจนสามารถทำสิ่งที่คนทั่วไปทำไม่ได้
กอ.รมน.[N] Internal Security Operations Command, Syn. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
อวัยวะภายใน[N] internal organs, Ant. อวัยวะภายนอก, Example: ทุกวันนี้มีคนเจ็บป่วยที่อวัยวะภายใน เนื่องมาจากการบริโภคเป็นจำนวนมาก, Thai definition: อวัยวะที่อยู่ภายในร่ายกาย
อวัยวะภายใน[N] internal organs, Ant. อวัยวะภายนอก, Example: ทุกวันนี้มีคนเจ็บป่วยที่อวัยวะภายใน เนื่องมาจากการบริโภคเป็นจำนวนมาก, Thai definition: อวัยวะที่อยู่ภายในร่ายกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการเลือดตกใน[n. exp.] (ākān leūat toknai) EN: internal bleeding   
อวัยวะภายใน[n. exp.] (awaiyawa phāinai) EN: internal organs   FR: organe interne [mpl]
ชั้นใน [adj.] (channai) EN: inner ; interior ; internal ; inside   FR: intérieur ; interne
การควบคุมภายใน[n. exp.] (kān khūapkhum phāinai) EN: internal control   
การตรวจสอบภายใน[n. exp.] (kān trūatsøp phāinai) EN: internal audit   FR: audit interne [m]
การวิเคราะห์ภายใน[n. exp.] (kān wikhrǿ phāinai) EN: internal analysis   
ความมั่นคงภายใน[n. exp.] (khwām mankhong phāinai) EN: internal security   
กิจการภายใน[n. exp.] (kitjakān phāinai) EN: internal affair   FR: affaire interne [f]
กลางเมือง[adj.] (klāngmeūang) EN: in public ; internal   FR: public
กฎหมายความมั่นคงภายใน[n. prop.] (Kotmāi Khwām Mankhong Phāinai) EN: Internal Security Act (ISA) ; ISA 2008 ; security law   FR: Acte de sécurité intérieure [m] ; Loi de sécurité intérieure [f] ; Loi sur la sécurité intérieure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERNAL    IH2 N T ER1 N AH0 L
INTERNALLY    IH2 N T ER1 N AH0 L IY0
INTERNALIZE    IH2 N T ER1 N AH0 L AY2 Z
INTERNALIZED    IH2 N T ER1 N AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
internal    (j) (i1 n t @@1 n l)
internally    (a) (i1 n t @@1 n @ l ii)
internalize    (v) (i1 n t @@1 n @ l ai z)
internalized    (v) (i1 n t @@1 n @ l ai z d)
internalizes    (v) (i1 n t @@1 n @ l ai z i z)
internalizing    (v) (i1 n t @@1 n @ l ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablauforganisation {f}internal coordination and scheduling [Add to Longdo]
Innenausführung {f}internal finish [Add to Longdo]
Innenhochdruckumformen {n}internal high pressure forming [Add to Longdo]
Innenrüttler {m}internal vibrator [Add to Longdo]
Innensternangriff {m} (Schraube)internal torx drive [Add to Longdo]
Innenverzahnung {f}internal teeth [Add to Longdo]
Innenzahnkranz {m}internal geared ring [Add to Longdo]
Internalisierung sozialer Kostenallocation of social cost [Add to Longdo]
Speichersortierung {f}internal sorting [Add to Longdo]
Verbrennungsmaschine {f} | Verbrennungsmaschinen {pl}internal combustion engine | internal combustion engines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もつ[, motsu] (n) (abbr) {food} (See 臓物) entrails; giblets; guts; internal organs [Add to Longdo]
インターナル[, inta-naru] (n) internal [Add to Longdo]
カノポス壺;カノプス壺;カノープス壺[カノポスつぼ(カノポス壺);カノプスつぼ(カノプス壺);カノープスつぼ(カノープス壺), kanoposu tsubo ( kanoposu tsubo ); kanopusu tsubo ( kanopusu tsubo ); kano-pusu tsu] (n) Canopic jar; Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy) [Add to Longdo]
ジャストクロック[, jasutokurokku] (n) internal clock that is always correct (wasei [Add to Longdo]
飲み薬;飲薬[のみぐすり, nomigusuri] (n) oral medicine; internal medicine [Add to Longdo]
屋内配線[おくないはいせん, okunaihaisen] (n) {comp} internal wiring (within a building) [Add to Longdo]
企業内[きぎょうない, kigyounai] (n) company-internal [Add to Longdo]
気動車[きどうしゃ, kidousha] (n) train powered by a diesel or internal-combustion engine [Add to Longdo]
群肝;村肝[むらぎも;むらきも, muragimo ; murakimo] (n) internal organs; entrails [Add to Longdo]
五臓六腑[ごぞうろっぷ, gozouroppu] (n) the internal organs [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内政[nèi zhèng, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ, / ] internal affairs (of a country), #13,749 [Add to Longdo]
内脏[nèi zàng, ㄋㄟˋ ㄗㄤˋ, / ] internal organs; viscera, #14,568 [Add to Longdo]
脏器[zàng qì, ㄗㄤˋ ㄑㄧˋ, / ] internal organs, #14,587 [Add to Longdo]
对内[duì nèi, ㄉㄨㄟˋ ㄋㄟˋ, / ] internal; national; domestic (policy), #15,774 [Add to Longdo]
内务[nèi wù, ㄋㄟˋ ˋ, / ] internal affairs; domestic affairs; family affairs; (trad.) affairs within the palace, #29,205 [Add to Longdo]
内出血[nèi chū xiě, ㄋㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄝˇ, / ] internal bleeding; internal hemorrhage, #30,490 [Add to Longdo]
内乱[nèi luàn, ㄋㄟˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] internal disorder; civil strife, #31,655 [Add to Longdo]
[fǔ, ㄈㄨˇ, ] internal organs, #32,839 [Add to Longdo]
内能[nèi néng, ㄋㄟˋ ㄋㄥˊ, / ] internal energy, #38,173 [Add to Longdo]
内讧[nèi hòng, ㄋㄟˋ ㄏㄨㄥˋ, / ] internal strife, #38,748 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
屋内配線[おくないはいせ, okunaihaise] internal wiring (within a building) [Add to Longdo]
準内字[じゅんないじ, junnaiji] quasi-internal character [Add to Longdo]
内字[ないじ, naiji] internal character [Add to Longdo]
内蔵[ないぞう, naizou] built-in (vs) (a-no), internal [Add to Longdo]
内部[ないぶ, naibu] interior (a-no), internal [Add to Longdo]
内部クロック[ないぶクロック, naibu kurokku] internal clock [Add to Longdo]
内部クロック同期[ないぶクロックどうき, naibu kurokku douki] internal clocking (clock synchronization) [Add to Longdo]
内部データ[ないぶデータ, naibu de-ta] internal data [Add to Longdo]
内部データ項目[ないぶデータこうもく, naibu de-ta koumoku] internal data item [Add to Longdo]
内部バッファ[ないぶバッファ, naibu baffa] internal buffer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Internal \In*tern"al\, a. [L. internus; akin to interior. See
   {Interior}.]
   [1913 Webster]
   1. Inward; interior; being within any limit or surface;
    inclosed; -- opposed to {external}; as, the internal parts
    of a body, or of the earth.
    [1913 Webster]
 
   2. Derived from, or dependent on, the thing itself; inherent;
    as, the internal evidence of the divine origin of the
    Scriptures.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to its own affairs or interests; especially,
    (said of a country) domestic, as opposed to {foreign}; as,
    internal trade; internal troubles or war.
    [1913 Webster]
 
   4. Pertaining to the inner being or the heart; spiritual.
    [1913 Webster]
 
       With our Savior, internal purity is everything.
                          --Paley.
    [1913 Webster]
 
   5. Intrinsic; inherent; real. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The internal rectitude of our actions in the sight
       of God.                --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   6. (Anat.) Lying toward the mesial plane; mesial.
    [1913 Webster]
 
   {Internal angle} (Geom.), an interior angle. See under
    {Interior}.
 
   {Internal gear} (Mach.), a gear in which the teeth project
    inward from the rim instead of outward.
 
   Syn: Inner; interior; inward; inland; inside.
     [1913 Webster] Internal-combustion

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 internal
   adj 1: happening or arising or located within some limits or
       especially surface; "internal organs"; "internal
       mechanism of a toy"; "internal party maneuvering" [ant:
       {external}]
   2: occurring within an institution or community; "intragroup
     squabbling within the corporation" [syn: {internal},
     {intragroup}]
   3: inside the country; "the British Home Office has broader
     responsibilities than the United States Department of the
     Interior"; "the nation's internal politics" [syn: {home(a)},
     {interior(a)}, {internal}, {national}]
   4: located inward; "Beethoven's manuscript looks like a bloody
     record of a tremendous inner battle"- Leonard Bernstein; "she
     thinks she has no soul, no interior life, but the truth is
     that she has no access to it"- David Denby; "an internal
     sense of rightousness"- A.R.Gurney,Jr. [syn: {inner},
     {interior}, {internal}]
   5: innermost or essential; "the inner logic of Cubism"; "the
     internal contradictions of the theory"; "the intimate
     structure of matter" [syn: {inner}, {internal}, {intimate}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 int.
 
 1. (kıs.) intelligence, interest, interior, interjection, internal, international, interval, in-transitive.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top