Search result for

interference

(57 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interference-, *interference*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interference[N] การเข้าแทรกแซง, See also: การเข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่น, Syn. intervention, meddlesomeness
interference[N] สิ่งรบกวน, See also: เหตุขัดข้อง, อุปสรรค, Syn. hindrance, impediment, obstruction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interference(อินเทอเฟีย'เรินซฺ) n. การแทรกแซง,การสอดแทรก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,สิ่งขัดขวาง., See also: interferential adj., Syn. intrusion,intervention,hindrance

English-Thai: Nontri Dictionary
interference(n) การสอดแทรก,การแทรกแซง,การรบกวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interferenceการแทรกสอด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interference๑. กระบวนพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตร (ก. สิทธิบัตร)๒. การสอดแทรก (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interferenceการแทรกสอด, การรบกวน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interference with airspaceการล่วงล้ำย่านอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
interferenceการแทรกสอด, การซ้อนทับของคลื่นจากแหล่งกำเนิดคลื่นสองแหล่งหรือมากกว่า การซ้อนทับของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อคลื่นจากแหล่งกำเนิดเหล่านั้นเคลื่อนที่มาพบกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Interferenceการรบกวน, สารรบกวน, การเกิดการรบกวน, การสอดแทรก, ถูกขัดขวาง, ฤทธิ์ต้านกัน, สิ่งรบกวนในปฏิกิริยา, สิ่งรบกวนภายนอก [การแพทย์]
Interference Experimentการศึกษาสารรบกวน [การแพทย์]
Interference Filtersอินเตอร์เฟียเรนซ์ฟิลเตอร์ [การแพทย์]
Interference Methodการใช้เทคนิควิเคราะห์อ้างอิง [การแพทย์]
Interference Phenomenonปราฏการณ์อินเตอร์เฟอเรนซ์, สภาวะขัดขวาง [การแพทย์]
Interference Studiesการศึกษาสารรบกวน [การแพทย์]
Interference, Analyticalสารรบกวนในกระบวนการวิเคราะห์ [การแพทย์]
Interference, Constructiveการสอดแทรกแบบเสริมกัน [การแพทย์]
Interference, Destructiveการสอดแทรกแบบหักล้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Artifact removed from discovery site. Strange interference generated.สิ่งประดิษฐ์ถูกขนออกจากที่นั้นแล้ว\ เกิดเรื่องแปลกปลาดขึ้น Dead Space: Downfall (2008)
I've never seen interference like this.ผมไม่เคยเห็นการรบกวนอย่างนี้มาก่อน Dead Space: Downfall (2008)
We've got heavy interference.เราถูกรบกวนอย่างหนัก Dead Space: Downfall (2008)
This interference is rising from the planet.การรบกวนมาจากดาวสัญลักษณ์ Dead Space: Downfall (2008)
There's too much interference sir. We've lost 'em.มีการรบกวนมากเกินไปครับท่าน เราขาดการติดต่อกับเขา Rising Malevolence (2008)
- Interference from the meteors?-มีคลื่นรบกวนจากดาวตกรึไง? Rookies (2008)
RIPLEY has control. The system's impervious to human interference.ริปลี่ควบคุมทุกอย่าง ที่ไม่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้อง WarGames: The Dead Code (2008)
We were sadly unable to do the taping at Casa Pacifica because of the Coast Guard radio interference, so we ended up at the rather more modest Smith house, which was owned by a local Republican businessman.เราได้แ่ต่เสียดายที่ไม่ได้ ไปอัดเทปกันที่คาซา แปซิฟิคา เพราะคลื่นวิทยุยามชายฝั่ง ส่งสัญญาณรบกวน เราเลยยุติ แล้วย้ายไปที่ดูหรูยิ่งกว่า คือที่คฤหาสถ์สมิธ Frost/Nixon (2008)
I'm getting a lot of electrostatic interference.ผมพบคลื่นกระแสไฟฟ้าจำนวนมาก The Day the Earth Stood Still (2008)
We're trying to get a lock on your signal there, but we're getting some rf interference.เรากำลังพยายามตรวจจับสัญญาณพวกคุณ แต่เราเจอคลื่น RF แทรกซ้อน The Beginning of the End (2008)
I had to run interference with a reporter.หนูต้องมาห้ามสื่อมวลชนไม่ให้นำเสนอข่าว Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Of government interference.การบุกรุกของ จนท. รัฐบาล Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การยื่นมือ[N] interference, See also: intervention, Example: การยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องกิจการภายในคิวบาของสหรัฐส่งผลให้เศรษฐกิจของคิวบาเลวร้ายลง, Thai definition: การเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
การก้าวก่าย[N] interference, See also: overlap, Example: สุนิสาชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นโดยไม่คำนึงว่าการกระทำของตนเป็นการก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแทรกแซง[n.] (kān saēksaēng) EN: intervention ; interference   FR: intervention [f]
การยื่นมือ[n.] (kān yeūnmeū) EN: interference   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERFERENCE    IH2 N T ER0 F IH1 R AH0 N S
INTERFERENCE    IH2 N ER0 F IH1 R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interference    (n) (i2 n t @ f i@1 r @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einmischung {f} | Einmischungen {pl}interference | interferences [Add to Longdo]
Interferenz {f} | elektromagnetische Interferenz {f}interference | electromagnetic interference (EMI) [Add to Longdo]
Störsicherheit {f}interference resistance [Add to Longdo]
störanfälliginterference prone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お節介(P);御節介[おせっかい, osekkai] (adj-na,n) (See 節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness; (P) [Add to Longdo]
インターフェアランス[, inta-fearansu] (n) interference [Add to Longdo]
エミフィル[, emifiru] (n) (abbr) EMI (electro-magnetic interference) filter [Add to Longdo]
ニュートン環[ニュートンかん, nyu-ton kan] (n) Newton's rings (interference pattern seen when a convex lens is placed on another surface) [Add to Longdo]
横槍[よこやり, yokoyari] (n) interruption; interference; butting in [Add to Longdo]
外乱[がいらん, gairan] (n) noise (interference) [Add to Longdo]
干渉[かんしょう, kanshou] (n,vs) interference; intervention; (P) [Add to Longdo]
干渉縞[かんしょうじま, kanshoujima] (n) interference fringes [Add to Longdo]
干渉信号[かんしょうしんごう, kanshoushingou] (n) {comp} interference signal [Add to Longdo]
干渉電力[かんしょうでんりょく, kanshoudenryoku] (n) {comp} interference power [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
符号間干渉[ふごうかんかんしょう, fugoukankanshou] ISI, intersymbol interference [Add to Longdo]
干渉[かんしょう, kanshou] interference [Add to Longdo]
干渉電力[かんしょうでんりょく, kanshoudenryoku] interference power [Add to Longdo]
干渉信号[かんしょうしんごう, kanshoushingou] interference signal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interference \In`ter*fer"ence\, n. [See {Interfere}.]
   [1913 Webster]
   1. The act or state of interfering; as, the stoppage of a
    machine by the interference of some of its parts; a
    meddlesome interference in the business of others.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physics) The mutual influence, under certain conditions,
    as from streams of light, or pulsations of sound, or,
    generally, two waves or vibrations of any kind, producing
    certain characteristic phenomena, as colored fringes, dark
    bands, or darkness, in the case of light, silence or
    increased intensity in sounds; neutralization or
    superposition of waves generally.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term is most commonly applied to light, and the
      undulatory theory of light affords the proper
      explanation of the phenomena which are considered to be
      produced by the superposition of waves, and are thus
      substantially identical in their origin with the
      phenomena of heat, sound, waves of water, and the like.
      [1913 Webster]
 
   3. (Patent Law) The act or state of interfering, or of
    claiming a right to the same invention.
    [1913 Webster]
 
   {Interference figures} (Optics), the figures observed when
    certain sections of crystallized bodies are viewed in
    converging polarized light; thus, a section of a uniaxial
    crystal, cut normal to the vertical axis, shows a series
    of concentric colored rings with a single black cross; --
    so called because produced by the interference of luminous
    waves.
 
   {Interference fringe}. (Optics) See {Fringe}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interference
   n 1: a policy of intervening in the affairs of other countries
      [syn: {intervention}, {interference}] [ant:
      {noninterference}, {nonintervention}]
   2: the act of hindering or obstructing or impeding [syn:
     {hindrance}, {hinderance}, {interference}]
   3: electrical or acoustic activity that can disturb
     communication [syn: {noise}, {interference}, {disturbance}]
   4: (American football) blocking a player's path with your body;
     "he ran interference for the quarterback"
   5: any obstruction that impedes or is burdensome [syn:
     {hindrance}, {hinderance}, {hitch}, {preventive},
     {preventative}, {encumbrance}, {incumbrance}, {interference}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top