Search result for

interfere

(97 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interfere-, *interfere*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interfere[VI] ก้าวก่าย, See also: แทรกแซง, เข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่น, Syn. interlope, intervene, meddle
interfere[VI] รบกวน, See also: เป็นอุปสรรค, Syn. hinder, impede, obstruct
interfere in[PHRV] เข้าไปเกี่ยวข้อง, See also: เข้าไปยุ่ง, ยุ่งกับ, Syn. meddle in
interference[N] การเข้าแทรกแซง, See also: การเข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่น, Syn. intervention, meddlesomeness
interference[N] สิ่งรบกวน, See also: เหตุขัดข้อง, อุปสรรค, Syn. hindrance, impediment, obstruction
interfere with[PHRV] เข้าไปเกี่ยวข้อง, See also: เข้าไปยุ่ง, ยุ่งกับ, Syn. meddle with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interfere(อินเทอเฟียร์') vi. แทรกแซง,ยุ่ง,สอดแทรก,ก้าวก่าย,ขัดขา,รบกวน,แย้งกัน., See also: interferer n. interferingly adv.
interference(อินเทอเฟีย'เรินซฺ) n. การแทรกแซง,การสอดแทรก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,สิ่งขัดขวาง., See also: interferential adj., Syn. intrusion,intervention,hindrance

English-Thai: Nontri Dictionary
interfere(vi) แย้งกัน,สอดแทรก,แทรกแซง,รบกวน
interference(n) การสอดแทรก,การแทรกแซง,การรบกวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interfereสอดเข้าเกี่ยวข้อง, สอดแทรก, รบกวนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interferenceการแทรกสอด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interference๑. กระบวนพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตร (ก. สิทธิบัตร)๒. การสอดแทรก (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interferenceการแทรกสอด, การรบกวน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interference with airspaceการล่วงล้ำย่านอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
interferenceการแทรกสอด, การซ้อนทับของคลื่นจากแหล่งกำเนิดคลื่นสองแหล่งหรือมากกว่า การซ้อนทับของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อคลื่นจากแหล่งกำเนิดเหล่านั้นเคลื่อนที่มาพบกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Interferenceการรบกวน, สารรบกวน, การเกิดการรบกวน, การสอดแทรก, ถูกขัดขวาง, ฤทธิ์ต้านกัน, สิ่งรบกวนในปฏิกิริยา, สิ่งรบกวนภายนอก [การแพทย์]
Interference Experimentการศึกษาสารรบกวน [การแพทย์]
Interference Filtersอินเตอร์เฟียเรนซ์ฟิลเตอร์ [การแพทย์]
Interference Methodการใช้เทคนิควิเคราะห์อ้างอิง [การแพทย์]
Interference Phenomenonปราฏการณ์อินเตอร์เฟอเรนซ์, สภาวะขัดขวาง [การแพทย์]
Interference Studiesการศึกษาสารรบกวน [การแพทย์]
Interference, Analyticalสารรบกวนในกระบวนการวิเคราะห์ [การแพทย์]
Interference, Constructiveการสอดแทรกแบบเสริมกัน [การแพทย์]
Interference, Destructiveการสอดแทรกแบบหักล้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Artifact removed from discovery site. Strange interference generated.สิ่งประดิษฐ์ถูกขนออกจากที่นั้นแล้ว\ เกิดเรื่องแปลกปลาดขึ้น Dead Space: Downfall (2008)
I've never seen interference like this.ผมไม่เคยเห็นการรบกวนอย่างนี้มาก่อน Dead Space: Downfall (2008)
We've got heavy interference.เราถูกรบกวนอย่างหนัก Dead Space: Downfall (2008)
This interference is rising from the planet.การรบกวนมาจากดาวสัญลักษณ์ Dead Space: Downfall (2008)
Sorry if it interfered with your plan to maim me.ขอโทษถ้ามันเป็นการแทรกแซง แผนของนาย ทำให้ฉันพิการ Lucky Thirteen (2008)
There's too much interference sir. We've lost 'em.มีการรบกวนมากเกินไปครับท่าน เราขาดการติดต่อกับเขา Rising Malevolence (2008)
- Interference from the meteors?-มีคลื่นรบกวนจากดาวตกรึไง? Rookies (2008)
How can I tell the professionals that even though I'm the conductor... pull the strings like this, tune like that, how can I interfere with your techniques?ฉันจะบอกมืออาชีพอย่างพวกคุณยังไงดีหล่ะ ถึงแม้ฉันจะเป็นวาทยากร ฉันจะบอกให้คุณดึงนี่ จูนนั่น หรือเข้าไปแทรกแซงเทคนิคของพวกคุณได้ยังไง Beethoven Virus (2008)
I would not presume to interfere in affairs of state.หม่อมฉันไม่ควรจะ เข้าไปก้าวก่ายกิจการของรัฐ เพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
Who said you could interfere?ใครบอกให้เธอก้าวก่ายเรื่องของคนอื่น Episode #1.7 (2008)
I don't want to interfereแต่ฉันไม่อยากเอาออก The Ramen Girl (2008)
RIPLEY has control. The system's impervious to human interference.ริปลี่ควบคุมทุกอย่าง ที่ไม่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้อง WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interfereA tight belt will interfere with circulation of the blood.
interfereBob told Jane not to interfere in his personal affairs.
interfereDo not interfere!
interfereDo not interfere with Tom while he is reading.
interfereDon't interfere in matters that do not concern you!
interfereDon't interfere in my affairs.
interfereDon't interfere in other people's affairs.
interfereDon't interfere in others' affairs.
interfereDon't interfere in private concerns.
interfereDon't interfere with her.
interfereDon't interfere with me.
interfereDon't interfere with my studying.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอดรู้[V] interfere, See also: meddle in, butt in, intervene, pry, be inquisitive, Syn. สอดรู้สอดเห็น, Example: อย่ามาสอดรู้กับเรื่องของฉัน, Thai definition: แส่รู้ในเรื่องของคนอื่น
พูดสอด[V] interrupt, See also: interfere, heckle, barrack, butt in, chime in, put in one's oar, intrude, Syn. พูดแทรก, Example: เขาพูดสอดขึ้นมาทันทีเพราะกลัวจะถูกใส่ร้าย, Thai definition: พูดแทรกขึ้นมากลางคันในระหว่างที่คนอื่นกำลังพูดอยู่
วุ่น[V] interfere, See also: interrupt, butt in, intervene, meddle, stick one's oar in, Syn. ยุ่ง, วุ่นวาย, Example: เธออย่าเข้าไปวุ่นกับเรื่องนี้เลย ปล่อยให้เขาสองคนคิดกันเอง, Thai definition: เข้าไปยุ่ง, เข้าไปก้าวก่าย
ทะร่อทะแร่[V] interfere, Syn. สอด, ทะร่อท่อแร่, Thai definition: เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งๆ ที่ไม่มีหน้าที่, Notes: (ปาก)
ก้าวก่าย[V] interfere, See also: intervene, overlap, meddle, tamper, Syn. แทรกแซง, สอดแทรก, ล่วงล้ำ, เหลื่อมล้ำ, Example: ภรรยาไม่ควรก้าวก่ายงานของสามี, Thai definition: ล่วงล้ำเข้าไปยุ่งเกี่ยวหน้าที่ผู้อื่น, เหลื่อมล้ำไม่เป็นระเบียบ
การยื่นมือ[N] interference, See also: intervention, Example: การยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องกิจการภายในคิวบาของสหรัฐส่งผลให้เศรษฐกิจของคิวบาเลวร้ายลง, Thai definition: การเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
การก้าวก่าย[N] interference, See also: overlap, Example: สุนิสาชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นโดยไม่คำนึงว่าการกระทำของตนเป็นการก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคล
ยื่นมือ[V] interfere, See also: intervene, Example: กลุ่มแสงเทียนยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส, Thai definition: เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย, Notes: (สำนวน)
เสียดแทรก[V] intervene, See also: interfere (in), Example: ชาวบ้านพยายามเอาใจช่วยลูกหมาตัวน้อยที่พยายามเสียดแทรกให้หลุดพ้นจากกับดักสัตว์ที่วางไว้, Thai definition: เข้าไปอยู่ในระหว่างสิ่งอื่นในลักษณะที่เบียดเสียดหรือสอด
แหยม[V] interfere, See also: intrude, poke (into), meddle, Syn. ยุ่ง, เสือก, สะเออะ, Example: ถ้าเขาแหยมเข้ามาจะถูกทำร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแทรกแซง[n.] (kān saēksaēng) EN: intervention ; interference   FR: intervention [f]
การยื่นมือ[n.] (kān yeūnmeū) EN: interference   
ก้าวก่าย[v.] (kāokāi) EN: interfere ; intervene ; overlap ; meddle ; tamper   FR: interférer ; se mêler de ; fourrer le nez (dans qqch.) (fam.)
แทรกแซง[v.] (saēksaēng) EN: intervene (in) ; interfere in ; intrude in ; intercede in ; step into ; meddle in   FR: intervenir ; interférer ; se mêler de
สาระแน[v.] (sāranaē) EN: meddle ; tamper ; interfere ; go out of one's way ; poke one's nose into sth ; pry ; snoop   FR: interférer ; fourrer son nez dans les affaires d'autrui
สอดรู้[v.] (søtrū) EN: interfere ; meddle in ; butt in ; intervene ; pry ; be inquisitive   FR: fouiner ; fureter
ยื่นมือ[v. exp.] (yeūnmeū) EN: interfere ; intervene ; barge in   FR: interférer
ยื่นหน้า[v. exp.] (yeūn nā) EN: interfere ; meddle ; push oneself forward   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERFERE    IH2 N T ER0 F IH1 R
INTERFERE    IH2 N ER0 F IH1 R
INTERFERED    IH2 N T ER0 F IH1 R D
INTERFERED    IH2 N ER0 F IH1 R D
INTERFERES    IH2 N T ER0 F IH1 R Z
INTERFERES    IH2 N ER0 F IH1 R Z
INTERFERENCE    IH2 N T ER0 F IH1 R AH0 N S
INTERFERENCE    IH2 N ER0 F IH1 R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interfere    (v) (i2 n t @ f i@1 r)
interfered    (v) (i2 n t @ f i@1 d)
interferes    (v) (i2 n t @ f i@1 z)
interference    (n) (i2 n t @ f i@1 r @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interferenz {f} | elektromagnetische Interferenz {f}interference | electromagnetic interference (EMI) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お節介(P);御節介[おせっかい, osekkai] (adj-na,n) (See 節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness; (P) [Add to Longdo]
インターフェア[, inta-fea] (n) interfere [Add to Longdo]
インターフェアランス[, inta-fearansu] (n) interference [Add to Longdo]
エミフィル[, emifiru] (n) (abbr) EMI (electro-magnetic interference) filter [Add to Longdo]
ニュートン環[ニュートンかん, nyu-ton kan] (n) Newton's rings (interference pattern seen when a convex lens is placed on another surface) [Add to Longdo]
横槍[よこやり, yokoyari] (n) interruption; interference; butting in [Add to Longdo]
外乱[がいらん, gairan] (n) noise (interference) [Add to Longdo]
干渉[かんしょう, kanshou] (n,vs) interference; intervention; (P) [Add to Longdo]
干渉縞[かんしょうじま, kanshoujima] (n) interference fringes [Add to Longdo]
干渉信号[かんしょうしんごう, kanshoushingou] (n) {comp} interference signal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干扰[gān rǎo, ㄍㄢ ㄖㄠˇ, / ] interfere; obstruction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
符号間干渉[ふごうかんかんしょう, fugoukankanshou] ISI, intersymbol interference [Add to Longdo]
干渉[かんしょう, kanshou] interference [Add to Longdo]
干渉電力[かんしょうでんりょく, kanshoudenryoku] interference power [Add to Longdo]
干渉信号[かんしょうしんごう, kanshoushingou] interference signal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interfere \In`ter*fere"\, v. i. [imp. & p. p. {Interfered}; p.
   pr. & vb. n. {Interfering}.] [OF. entreferir to strike each
   other; entre between (L. inter) + OF. ferir to strike, F.
   f['e]rir, fr. L. ferire. See {Ferula}.]
   [1913 Webster]
   1. To come in collision; to be in opposition; to clash; --
    usually used with with; as, interfering claims, or
    commands; workers in a crowded shop may interfere with
    each other's activity.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. To enter into, or take a part in, the concerns of others;
    to intermeddle; to interpose; -- used with in or with; as,
    to interfere with the way I raise my children.
    [1913 Webster +PJC]
 
       To interfere with party disputes.   --Swift.
    [1913 Webster]
 
       There was no room for anyone to interfere with his
       own opinions.             --Bp.
                          Warburton.
    [1913 Webster]
 
   3. To strike one foot against the opposite foot or ankle in
    using the legs; -- sometimes said of a human being, but
    usually of a horse; as, the horse interferes.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physics) To act reciprocally, so as to augment, diminish,
    or otherwise affect one another; -- said of waves, rays of
    light, heat, etc. See {Interference}, 2.
    [1913 Webster]
 
   5. (Patent Law) To cover the same ground; to claim the same
    invention; as, to interfere with another patent.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To interpose; intermeddle. See {Interpose}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interfere
   v 1: come between so as to be hindrance or obstacle; "Your
      talking interferes with my work!"
   2: get involved, so as to alter or hinder an action, or through
     force or threat of force; "Why did the U.S. not intervene
     earlier in WW II?" [syn: {intervene}, {step in}, {interfere},
     {interpose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top