Search result for

interests

(50 entries)
(1.3899 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interests-, *interests*, interest
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interests, aggregation of; interest aggregationการรวมผลประโยชน์ (ให้เป็นกลุ่มก้อน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interests, individual; individual interestsประโยชน์ส่วนบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I speak in the interests of our party and the cause of humanity.ผมพูดในสิ่งที่ควรพูด และเพื่อมวลมนุษย์ The Great Dictator (1940)
You must remember that life at Manderley is the only thing that interests anybody down here.. ความมีชีวิตชีวาคือสิ่งเดียว ที่ผู้คนที่นี่ให้ความสนใจ Rebecca (1940)
Especially since your interests don't conflict with mine. Thank you.โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ความสนใจของคุณไม่ขัดแย้งกับเหมือง ขอบคุณ The Godfather (1972)
We're thinking of giving up our interests in the olive oil business and settling here.We're thinking of giving up our interests in the olive oil business and settling here. The Godfather (1972)
And I have other business interests, such as lemonade.และผมก็มีธุรกิจอื่นที่น่าสนใจ อย่างเช่นขายน้ำมะนาว The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
My success allowed me a certain freedom to pursue my own interests.ดูเหมือนผมจะมีพรสวรรค์ ที่จะประยุกต์ สร้างโมเดลสะสางคดีฆาตรกรรม Deep Throat (1993)
What you think of yourself interests me.ซึ่งมันทำให้ฉันเป็นห่วง Wild Reeds (1994)
It's because it interests you. You and you alone.เธอสนใจตัวเองต่างหาก สนใจแต่ตัวเองคนเดียว Wild Reeds (1994)
And if you're telling the truth... if you really want your author back... if you really want your book... then maybe it's in both our best interests... if I go find him.ถ้าคุณพูดความจริงล่ะก็ ถ้าคุณต้องการนักเขียนของคุณกลับมาจริงๆ ถ้าคุณต้องการหนังสือนั่น In the Mouth of Madness (1994)
I find it convenient to keep my interests mobile.ฉันคิดว่ามันสะดวกที่จะ ให้ความสนใจของฉัน มือถือ Contact (1997)
There are many governments business interests even religious leaders that would like to see me depart this earth.มีรัฐบาลจำนวนมาก ผลประโยชน์ทางธุรกิจ แม้ผู้นำทางศาสนาที่จะ Contact (1997)
The fact that it recorded static isn't what interests me.ความจริงที่ว่ามันบันทึกไว้คง ไม่ได้เป็นสิ่งที่ฉันสนใจ Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interestsAlthough they are twins, they have few interests in common.
interestsA population policy should be considered on the international view point so as to balance the interests of both sides.
interestsAside from his work, he has no other interests.
interestsA talkative person is always letting the cat out of the bag and jeopardizing the interests of others.
interestsCentral Bank is a bank that deals mainly with other banks and the government and assumes broad responsibilities in the interests of the national economy apart from the earning of profits.
interestsColumbus secured this region of interests.
interestsFind mutual interests, and you will get along with each other.
interestsHe has no interests, apart from his work.
interestsHe has too many interests, to put it mildly.
interestsHe is alive to his own interests.
interestsHis broad interests bring him broad views on everything.
interestsHis interests clash with mine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลประโยชน์[N] benefit, See also: interests, profit, advantage, Syn. ผลตอบแทน, ผลได้, Ant. ผลเสีย, Example: ขบวนการพูโลได้เกิดการแตกแยกอย่างรุนแรงในเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว, Thai definition: ประโยชน์ที่เป็นผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอก[n.] (døk) EN: debt charges ; interests   FR: charges d'intérêts [fpl]
ผลประโยชน์[n.] (phonprayōt) EN: advantage ; gain ; benefit ; profit ; interests   FR: avantage [m] ; profit [m] ; intérêt [m] ; gain [m] ; lucre [m] (vx)
ผลประโยชน์ขัดกัน[n. exp.] (phonprayōt khat kan) EN: clash of interests ; conflict of interests   
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม[v. exp.] (raksā phonprayōt khøng suanrūam) EN: defend collective interests ; protect collective interests ; saveguard collective interests   FR: défendre l'intérêt général
สละผลประโยชน์ส่วนตัว[v. exp.] (sala phonprayōt suantūa) EN: sacrifice one's personal interests   FR: sacrifier l'intérêt personnel
แสวงหาผลประโยชน์[v. exp.] (sawaēnghā phonprayōt) EN: seek to benefit (from something) ; try to benefit from something ; want to profit ; want to serve (one's own) interests   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERESTS    IH1 N T R AH0 S T S
INTERESTS    IH1 N T R AH0 S S
INTERESTS    IH1 N T ER0 AH0 S T S
INTERESTS    IH1 N T ER0 AH0 S S
INTERESTS    IH1 N T ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interests    (v) (i1 n t r @ s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belange {pl} | jds. Belange wahrnehmeninterests | to look after sb.'s interests [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一身[いっしん, isshin] (n) oneself; one's own interests; throughout the body; (P) [Add to Longdo]
我田引水[がでんいんすい, gaden'insui] (n) seeking one's own interests; straining (the interpretation or argument) to suit one's own interests; drawing water for one's own field [Add to Longdo]
気の多い[きのおおい, kinoooi] (exp,adj-i) (See 気が多い) fickle; having many romantic interests [Add to Longdo]
権益[けんえき, ken'eki] (n) (one's) interests; (P) [Add to Longdo]
己を捨てる[おのれをすてる, onorewosuteru] (exp,v1) to set aside one's interests [Add to Longdo]
国利[こくり, kokuri] (n) national interests [Add to Longdo]
国利民福[こくりみんぷく, kokuriminpuku] (n) national interests and the people's welfare [Add to Longdo]
弱気筋[よわきすじ, yowakisuji] (n) bearish traders; bear interests [Add to Longdo]
十人十色[じゅうにんといろ, juunintoiro] (n) (col) Several men, several minds; everyone has his own ideas and tastes; everyone has his own interests and ideas; different strokes for different folks [Add to Longdo]
食い合い;食合い[くいあい, kuiai] (n) (1) biting one another; (2) long and short market interests [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top