Search result for

insurgent

(43 entries)
(0.0377 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insurgent-, *insurgent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insurgent[N] กบฏ, See also: ผู้ก่อกบฏ, ผู้ต่อต้านรัฐบาล, ผู้ประท้วง, Syn. rebel, revolter
insurgent[ADJ] ซึ่งต่อต้านรัฐบาล, See also: ซึ่งก่อกบฏ, ซึ่งเป็นกบฏ, Syn. rebellious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insurgent(อินเซอ'เจินทฺ) n. ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อการกบฏ,adj. จลาจล,กบฏ,ลุกลาม,เป็นระลอก, Syn. rebellious

English-Thai: Nontri Dictionary
insurgent(adj) เป็นกบฏ,จลาจล,กำเริบ,ลุกลาม
insurgent(n) กบฏ,อาการกำเริบ,ผู้ก่อการจลาจล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insurgentผู้ก่อการกำเริบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Insurgents.พวกกบฏ Gandhi (1982)
Insurgents believed to number in the thousands have been preparing defenses attacking U.S. Troops, and rigging booby traps.เชื่อว่า กบฏกว่าพันเตรียมการต่อสู้อยู๋... ...โจมตีกองสหรัฐ วางกับดักง่ายๆ In the Valley of Elah (2007)
The operation is aimed at crushing the insurgents in their strongholds.ปฏิบัติการมุ่งโจมตีฐานตั้งมั่นกองกบฏ In the Valley of Elah (2007)
But how many insurgents are still there?แต่ยังคงมีกองกบฏเหลืออยู่เท่าไหร่ In the Valley of Elah (2007)
- It's the insurgents.มันอาจจะเป็นพวกปฏิวัติ\ The Fourth Man in the Fire (2008)
Only this fella I saw, he didn't look like no insurgent.แต่ไอ้เด็กผู้ชายที่ฉันเห็น มันไม่เหมือนพวกกบฎเลยว่ะ The Fourth Man in the Fire (2008)
Emperor and Supreme Head of the provinces of the Orient, having been informed of the events... which recently took place in the City of Alexandria... do hereby declare and command that the insurgents shall be pardoned and freed. From now on, you shall be known as...จักรพรรดิ์และเจ้าเหนือหัวของดินแดนแห่งตะวันออก Agora (2009)
But then some Iraqi guys... maybe insurgents, I don't fucking know...แต่สักพักมีคนอิรักหลายคนเข้ามา อาจเป็นพวกกบฏ ผมเองก็ไม่รู้ Buried (2010)
I'm a driver for CRT, my convoy was ambushed... by terrorists or insurgents.ผมเป็นคนขับรถของซีอาร์ที ขบวนรถของผมโดนลอบโจมตี โดยผู้ก่อการร้าย หรือพวกกบฏ ผมก็ไม่รู้ Buried (2010)
- Insurgents grabbed him.- พวกก่อความไม่สงบจับเค้าไป Buried (2010)
Coalition forces picked up a Shiite insurgent just outside of Baghdad.กองกำลังแนวร่วมก่อความ ไม่สงบที่อยู่นอกแบกแดด Buried (2010)
Insurgents?พวกกบฎ? Chuck Versus First Class (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กบฏ[N] rebel, See also: insurgent, revolutionary, Syn. ผู้ทรยศ, ขบถ, Example: รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อปราบปรามกบฏ, Count unit: คน, คณะ, Thai definition: ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, Notes: (สันสกฤต)
ผู้ปฏิวัติ[N] revolutionist, See also: insurgent, rebel, Example: จอมพลสฤษดิ์ ผู้ปฏิวัติการบริหารประเทศได้เชื้อเชิญญี่ปุ่นให้เข้ามาร่วมในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ, Thai definition: ผู้เปลี่ยนแปลงระบบ
กบฏ[N] rebel, See also: insurgent, mutiny, insurrection, treason, rebellion, revolt, Syn. ขบถ, จลาจล, Example: รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อปราบปรามกบฏ, Thai definition: ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, ผู้ทรยศ
การกบฏ[N] treason, See also: insurgent, Example: การกบฏอั้งยี่นี้นับได้ว่าแตกต่างจากการกบฏทั้งหลายแหล่, Thai definition: การประทุษร้ายต่ออาณาจักร, การทรยศ
ขบถ[N] rebel, See also: insurgent, betrayer, traitor, Syn. กบฎ, ผู้ทรยศ, Example: รัฐบาลได้ปราบขบถทางภาคใต้ลงโดยรวดเร็ว, Thai definition: ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary   FR: rebelle [m] ; insurgé [m]
พวกกบฏ[n. exp.] (phūak kabot) EN: rebels ; insurgents   FR: rebelles [mpl] ; insurgés [mpl]
ผู้ก่อการร้าย[n.] (phūkøkānrāi) EN: insurgent ; terrorist ; rioter ; bandit   

CMU English Pronouncing Dictionary
INSURGENT    IH2 N S ER1 JH AH0 N T
INSURGENTS    IH2 N S ER1 JH AH0 N T S
INSURGENTS'    IH2 N S ER1 JH AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insurgent    (n) (i1 n s @@1 jh @ n t)
insurgents    (n) (i1 n s @@1 jh @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆賊[ぎゃくぞく, gyakuzoku] (n) rebel; traitor; insurgent [Add to Longdo]
硬軟両派[こうなんりょうは, kounanryouha] (n) stalwart and insurgent factions [Add to Longdo]
[ぞく, zoku] (n) (1) thief; robber; burglar; (2) rebel; insurgent; traitor [Add to Longdo]
難治[なんじ;なんち, nanji ; nanchi] (n,adj-no) (1) intractable (diseases); hard to cure; (2) rebellious; insurgent; refractory; obstinate [Add to Longdo]
反徒;叛徒[はんと, hanto] (n) rebels; insurgents [Add to Longdo]
反乱者;叛乱者[はんらんしゃ, hanransha] (n) rebel; insurgent [Add to Longdo]
武装勢力[ぶそうせいりょく, busouseiryoku] (n) armed group; armed insurgents [Add to Longdo]
暴徒[ぼうと, bouto] (n) insurgent; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反叛分子[fǎn pàn fèn zǐ, ㄈㄢˇ ㄆㄢˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] insurgent; rebel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insurgent \In*sur"gent\, a. [L. insurgens, p. pr. of insurgere
   to rise up; pref. in- in + surgere to rise. See {Surge}.]
   Rising in opposition to civil or political authority, or
   against an established government; insubordinate; rebellious.
   "The insurgent provinces." --Motley.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insurgent \In*sur"gent\, n. [Cf. F. insurgent.]
   A person who rises in revolt against civil authority or an
   established government; one who openly and actively resists
   the execution of laws; a rebel.
 
   Syn: See {Rebel}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insurgent
   adj 1: in opposition to a civil authority or government [syn:
       {insurgent}, {seditious}, {subversive}]
   n 1: a person who takes part in an armed rebellion against the
      constituted authority (especially in the hope of improving
      conditions) [syn: {insurgent}, {insurrectionist}, {freedom
      fighter}, {rebel}]
   2: a member of an irregular armed force that fights a stronger
     force by sabotage and harassment [syn: {guerrilla},
     {guerilla}, {irregular}, {insurgent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top