Search result for

insult

(87 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insult-, *insult*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insult[N] การดูถูก, See also: การประชดประชัน, การสบประมาท, การเย้ยหยัน, Syn. abuse, affront, insolence, offense
insult[VT] พูดแดกดัน, See also: พูดจาบจ้วง, พูดหยาบคาย, กระทำหยาบคาย, Syn. abase, affront, offend, Ant. please
insult[VI] พูดแดกดัน, See also: พูดจาบจ้วง, พูดหยาบคาย, กระทำหยาบคาย, Syn. abase, affront, offend, Ant. please
insult[N] วาจาหยาบคาย, See also: คำหยาบ, การกระทำที่หยาบคาย, Syn. rudeness, Ant. compliment, praise
insulting[ADJ] ซึ่งดูถูกดูแคลน, See also: ซึ่งสบประมาท, ซึ่งเย้ยหยัน, Syn. abusive, insolent, offensive, Ant. complimentary, respectful
insultingly[ADV] อย่างดูถูกดูแคลน, See also: อย่างสบประมาท, อย่างเย้ยหยัน, Syn. abusively, insolently, Ant. complimentarily, resectfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insult(อิน'ซัลทฺ) vt.,ดูถูก,สบประมาท,โจมตี,จู่โจม. n. การสบประมาท,การโจมตี,สิ่งที่สบประมาท,บาดแผล., See also: insulter n. insultingly adv., Syn. abuse

English-Thai: Nontri Dictionary
insult(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาท
insult(vt) ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,หมิ่นประมาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insultดูหมิ่น, หมิ่นประมาท (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If it was to insult me,ถ้าจะมาเพื่อดูถูกฉัน Chuck in Real Life (2008)
I'm actually kind of insulted.จริงๆแล้วฉันรู้สึกดีใจที่นายปกป้อง Lucky Thirteen (2008)
That's kind of insulting, isn't it?นี่เป็นการสบประมาทชนิดหนึ่ง.. ใช่ไหม? Emancipation (2008)
Mocking him and insulting him...ด้วยการล้อเลียนกับดูถูกเขา Dying Changes Everything (2008)
I don't mean to be insulting, but my former boss didn't insist on me coming here because of you or...ฉันไม่ได้คิดจะดูถูก แต่เจ้านายเก่าของฉัน ไม่ได้ยืนกรานให้ฉันมาที่นี่เพื่อพบคุณ หรือ... Dying Changes Everything (2008)
He insulted my honour.เขาดูหมิ่นเกียรติของข้า The Labyrinth of Gedref (2008)
They have poured insults over you like buckets of cum.พวกมันใส่ไฟแก เหมือนกับเอาขยะมาเททิ้ง Episode #1.5 (2008)
I can endure your insulting me butข้ายอมรับได้ในเรื่องที่ท่านตำหนิข้า Portrait of a Beauty (2008)
I cannot allow you to insult my workแต่ข้ายอมไม่ได้ ที่ท่านสบประมาทงานของข้า Portrait of a Beauty (2008)
Why do you insult me by returning them?แล้วทำไมเจ้าถึงดูถูกข้า โดยส่งมันกลับไป? The Other Boleyn Girl (2008)
Because you insult me by sending them at all.นั่นก็เพราะ ฝ่าบาทดูถูกหม่อมชั้น โดยการส่งมันมา The Other Boleyn Girl (2008)
"I'll be insulted unless you have another.""ข้าจะรบเร้าจนกว่าท่านจะรับไปอีก" Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insultAn injury is much sooner forgotten than an insult.
insultAs you have insulted him, he is cross with you.
insultDon't insult me in company.
insultDon't risk insulting your boss.
insultDon't you know he is enraged at your insult?
insultEnding up with being called a "measles exporting country" by the rest of the world, something that you could take as insult or truth.
insultEvery insult was put on him.
insultFeeling himself insulted, he got angry.
insultHe acted as though we had insulted him.
insultHe added insult to injury.
insultHe got angry at being insulted.
insultHe insulted her. That is why she got angry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด่ากลับ[V] insult in turn, Syn. ด่าตอบ, Example: ถ้าเขาด่าเราแต่เราไม่ด่ากลับ ทำนิ่งเฉย ไม่ใส่ใจ เขาก็จะเหนื่อยไปเอง, Thai definition: ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่นด้วยคำหยาบช้าเลวทรามหลังจากที่ถูกผู้อื่นด่ามา
เหยียบย่ำ[ADV] disparagingly, See also: insultingly, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น, Ant. ให้กำลังใจ, Example: เธอไม่เคยให้กำลังใจผมเลย มีแต่พูดจาเหยียบย่ำให้ผมช้ำใจ, Thai definition: อย่างแสดงอาการดูหมิ่น
หยามหน้า[V] insult, See also: view with contempt, scorn, Syn. หยามน้ำหน้า, ดูถูกเหยียดหยาม, Example: อย่าหยามหน้ากันให้มากนัก, Thai definition: ดูหมิ่นเกียรติ
เหยียด[V] insult, See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon, Syn. เหยียดหยาม, ดูหมิ่นเหยียดหยาม, เหยียด, ดูถูก, Example: ผมไม่เคยเหยียดความสามารถของใคร
เหยียดหยาม[V] insult, See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon, Syn. ดูถูกดูหมิ่น, ดูถูกดูแคลน, ดูถูก, ดูถูกเหยียดหยาม, เย้ยหยัน, Example: เราไม่ควรที่จะไปทำลายน้ำใจหรือดุด่าตะคอกเขาในลักษณะดูถูกเหยียดหยาม
ดูหมิ่นดูแคลน[V] insult, See also: underestimate, disparage, disdain, slight, snub, affront, look down upon, scorn, hold in c, Syn. ดูถูก, Example: คนในหมู่บ้านดูหมิ่นดูแคลนครอบครัวที่ขายลูกกินอย่างเขา, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเขาว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีคุณสมบัติที่ดี
ลบรอย[V] insult, See also: affront, disparage, denigrate, Syn. สบประมาท, ดูหมิ่น, ดูถูก, ดูแคลน
ล่วงเกิน[V] offend, See also: insult, Example: แม้เขาจะเป็นคนชอบแสดงความคิดเห็น แต่ก็ไม่เคยก้าวร้าว ล่วงเกินใคร, Thai definition: แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่น โดยจรรยามารยาท
สบประมาท[V] insult, See also: humiliate, belittle, disparage, despise, look down upon, slight, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ปรามาส, หมิ่นประมาท, ดูแคลน, Example: เขาชอบสบประมาทคนอื่นอยู่เสมอๆ, Thai definition: แสดงกิริยาวาจาดูถูกกันซึ่งหน้า, ประมาทหน้า
หมิ่น[V] insult, See also: humiliate, dishonor, disgrace, Syn. ดูหมิ่น, ดูถูก, Ant. ยกย่อง, Example: ศักดิ์ศรีอดีตนายพลของกองทัพถูกหมิ่นอย่างรุนแรง, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูถูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against   FR: humilier
ด่าว่า[v.] (dāwā) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach   FR: injurier ; insulter ; agonir (r.)
ดูแคลน[v.] (dūkhlaēn) EN: insult   
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner ; narguer
ดูหมิ่นดูแคลน[v.] (dūmindūkhlaēn) EN: insult   
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhlaēn) EN: look down upon ; underestimate ; disparage ; disdain ; slight ; insult ; snub ; affront   
ฟาดหัว[v. exp.] (fāt hūa) EN: give with insulting intention   
การดูถูก[n.] (kān dūthūk) EN: insult ; despising ; putdown   FR: insulte [f]
คำดูถูก[n.] (kham dū thūk) EN: insult (spoken ~)   FR: insulte (verbale) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INSULT    IH2 N S AH1 L T
INSULT    IH1 N S AH2 L T
INSULTS    IH2 N S AH1 L T S
INSULTS    IH1 N S AH2 L T S
INSULTED    IH2 N S AH1 L T AH0 D
INSULTING    IH2 N S AH1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insult    (n) (i1 n s uh l t)
insult    (v) (i1 n s uh1 l t)
insults    (n) (i1 n s uh l t s)
insults    (v) (i1 n s uh1 l t s)
insulted    (v) (i1 n s uh1 l t i d)
insulting    (v) (i1 n s uh1 l t i ng)
insultingly    (a) (i1 n s uh1 l t i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschimpfung {f} | Beschimpfungen {pl}insult | insults [Add to Longdo]
Insult {m}; Anfall {m} [med.]insult [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べーっだ;べーだ[, be-dda ; be-da] (int) (abbr) (See あっかんべー) sound often made when performing the akanbe- (childish and insulting) gesture [Add to Longdo]
パンピ;パンピー[, panpi ; panpi-] (n) (abbr) (See 一般ピープル) common folk (somewhat insulting); commoner [Add to Longdo]
悪たれ口[あくたれぐち, akutareguchi] (n) abuse; insult; slander; evil speaking [Add to Longdo]
悪口(P);惡口(oK)[あっこう(P);わるくち(P);わるぐち, akkou (P); warukuchi (P); waruguchi] (n,vs) abuse; insult; slander; evil speaking; bad mouth; (P) [Add to Longdo]
陰で悪口を言う[かげでわるくちをいう, kagedewarukuchiwoiu] (exp,v5u) to insult someone behind their back [Add to Longdo]
汚辱[おじょく, ojoku] (n) disgrace; humiliation; insult [Add to Longdo]
言いたい放題[いいたいほうだい, iitaihoudai] (exp) saying all one has to say (usu. negative, e.g. complaints, insults, etc.) [Add to Longdo]
[き;つちのと, ki ; tsuchinoto] (int,pn,adj-no) (uk) (See おのれ) (insulting) you (Hyougo Banshu dialect) [Add to Longdo]
辱める[はずかしめる, hazukashimeru] (v1,vt) (1) to put to shame; to humiliate; to disgrace; to insult; (2) to rape [Add to Longdo]
先公[せんこう, senkou] (n) (1) (sl) (derog) (insulting word for) teacher; (2) previous ruler; previous lord; lord of the previous generation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǔ, ˇ, ] insult, #41,921 [Add to Longdo]
受辱[shòu rǔ, ㄕㄡˋ ㄖㄨˇ, ] insulted; humiliated; disgraced, #43,930 [Add to Longdo]
蛮子[mán zi, ㄇㄢˊ ㄗ˙, / ] insulting term for south Chinese; southern barbarian; chap, #45,350 [Add to Longdo]
詈词[lì cí, ㄌㄧˋ ㄘˊ, / ] insult; curse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insult \In"sult\, n. [L. insultus, fr. insilire to leap upon:
   cf. F. insulte. See {Insult}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. The act of leaping on; onset; attack. [Obs.] --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Gross abuse offered to another, either by word or act; an
    act or speech of insolence or contempt; a deprecatory
    remark; an affront; an indignity.
    [1913 Webster]
 
       The ruthless sneer that insult adds to grief.
                          --Savage.
 
   3. (Med., Biology) An injury to an organism; trauma; as, to
    produce an experimental insult to investigate healing
    processes.
    [PJC]
 
   Syn: Affront; indignity; abuse; outrage; contumely. See
     {Affront}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insult \In*sult"\, v. t. [imp. & p. p. {Insulted}; p. pr. & vb.
   n. {Insulting}.] [F. insulter, L. insultare, freq. fr.
   insilire to leap into or upon; pref. in- in, on + salire to
   leap. See {Salient}.]
   [1913 Webster]
   1. To leap or trample upon; to make a sudden onset upon.
    [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To treat with abuse, insolence, indignity, or contempt, by
    word or action; to abuse; as, to call a man a coward or a
    liar, or to sneer at him, is to insult him.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insult \In*sult"\, v. i.
   1. To leap or jump.
    [1913 Webster]
 
       Give me thy knife, I will insult on him. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Like the frogs in the apologue, insulting upon their
       wooden king.             --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To behave with insolence; to exult. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       The lion being dead, even hares insult. --Daniel.
    [1913 Webster]
 
       An unwillingness to insult over their helpless
       fatuity.               --Landor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insult
   n 1: a rude expression intended to offend or hurt; "when a
      student made a stupid mistake he spared them no abuse";
      "they yelled insults at the visiting team" [syn: {abuse},
      {insult}, {revilement}, {contumely}, {vilification}]
   2: a deliberately offensive act or something producing the
     effect of deliberate disrespect; "turning his back on me was
     a deliberate insult" [syn: {insult}, {affront}]
   v 1: treat, mention, or speak to rudely; "He insulted her with
      his rude remarks"; "the student who had betrayed his
      classmate was dissed by everyone" [syn: {diss}, {insult},
      {affront}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top