Search result for

instill

(41 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instill-, *instill*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instill[VT] ค่อยๆ ซึมเข้าไป, See also: นำเข้าไปทีละน้อย, นำเข้าไปทีละหยด
instill[VT] ทำให้ประทับใจ, See also: ทำให้ฝังใจ
instill[VT] ปลูกฝัง, See also: เพาะ
instill in[PHRV] ใส่เข้าไป, See also: สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง, Syn. instil in
instill into[PHRV] ใส่เข้าไป, See also: สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง, Syn. instil into
instill with[PHRV] สอนให้ซึมซาบ (ความคิด) ทีละน้อย, Syn. instil with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instill(อินสทิล') vt. ค่อย ๆ ใส่เข้าไป,ค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,ใส่เข้าไปทีละหยด., See also: instiller n. instillment n., Syn. inject
instillation(-เล'เชิน) n. การค่อย ๆ ใส่เข้าไป,การค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,การค่อย ๆ ใส่เข้าไปทีละหยด, Syn. infusion

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
instillationการหยอดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
instillatorเครื่องหยอดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instillationหยดทีละน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, you're not instilling With a great deal of confidence here, dad.เอาล่ะ พ่อไม่ค่อย ให้กำลังใจกันเท่าไหร่เลย Acafellas (2009)
Instilling a sense of good, clean competition- ใช่ รู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่นที่ดี ในเด็กๆ Vitamin D (2009)
And to instill order.และอยู่ในระเบียบวินัย Don't Walk on the Grass (2009)
At my direction, she persuaded him to become a born-again Christian, and instilled him with the drive to bring together all the people he'd wronged.แต่เธอก็เล่นตามบทได้อย่างงดงาม ไม่มีทางที่เธอจะรู้ได้เลยว่า ฉันวางแผนที่จะฆ่าเจมส์ วู้ดส์ แล้วโยนความผิดให้ทอม ทัคเกอร์ And Then There Were Fewer (2010)
A kiss on the forehead instills faith and trust.จูบที่หน้าผากหมายถึง ศรัทธาและเชื่อใจ Personal Taste (2010)
A kiss on the forehead instills faith and trust.จูบที่หน้าผากค่อยๆซึมซับความเชื่อใจ Personal Taste (2010)
It's designed to instill fear in the populace.มันถูกออกแบบขึ้นมา เพื่อปลูกฝังความหวาดกลัวให้กับประชาชน Countdown (2011)
Well, William, I'm just trying to instill the spirit of giving in your students.วิลเลี่ยม ฉันก็แค่พยายาม ทำให้ลูกศิษย์คุณซึมซับจิตวิญญาณของการให้ The Spanish Teacher (2012)
I instilled terror in... the hearts of Men.ฉันปลูกฝังความหวาดกลัวค่ะ .. ... หัวใจของผู้ชาย The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Instilling character.นิสัยที่ค่อย ๆ ซึมซับไง August: Osage County (2013)
We instill hope again and again and again.เรารื้อฟื้นความหวัง อีกครั้ง อีกครั้ง และอีกครั้ง Saving Mr. Banks (2013)
He witnessed the fear it instilled in the town and he wanted to keep that panic going.เขาได้เห็นว่าความกลัว เริ่มครอบงำคนทั้งเมือง และเขาต้องการให้มีความหวาดกลัวต่อไป Pay It Forward (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instillAs children are known to emulate the values of adults, it is often pointed out such "education mamas" instill a warped sense of values in their children.
instillWe aren't instilling enough of a volunteer spirit in our young people these days.
instillWe must instill patriotism into the young people of today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลูกฝัง[V] foster, See also: instill, educate, develop, nurture, train, breed, Syn. อบรม, สั่งสอน, Example: การเป็นผู้ประพฤติและเป็นประโยชน์ต่อนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เยาวชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรอก[v.] (krøk) EN: pour ; pour into ; rinse ; gargle ; instil = instill (Am.)   FR: verser ; instiller
หยอด[v.] (yøt) EN: drop ; pour out drop by drop ; pour slowly ; feed small quantities   FR: instiller ; verser goutte à goutte

CMU English Pronouncing Dictionary
INSTILL    IH2 N S T IH1 L
INSTILLS    IH2 N S T IH1 L Z
INSTILLED    IH2 N S T IH1 L D
INSTILLING    IH2 N S T IH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instilled    (v) (i1 n s t i1 l d)
instilling    (v) (i1 n s t i1 l i ng)
instillation    (n) (i2 n s t i l ei1 sh @ n)
instillations    (n) (i2 n s t i l ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Instillation {f}instillation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
注ぎ込む(P);つぎ込む[つぎこむ, tsugikomu] (v5m,vt) to invest in; to sink money into; to put into; to lay out (funds); to inject; to impregnate; to infuse; to instill; to implant; to imbue; to focus (attention, efforts); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instill \In*still"\, v. t. [imp. & p. p. {Instilled}; p. pr. &
   vb. n. {Instilling}.] [L. instillare, instillatum; pref. in-
   in + stillare to drop, fr. stilla a drop: cf. F. instiller.
   See {Distill}.] [Written also {instil}.]
   1. To drop in; to pour in drop by drop.
    [1913 Webster]
 
       That starlight dews
       All silently their tears of love instill. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: To infuse (knowledge or attitudes) into the
    mind of another, slowly or gradually; to impart gradually;
    to cause to be imbibed.
    [PJC]
 
       How hast thou instilled
       Thy malice into thousands.      --Milton.
 
   Syn: To infuse; impart; inspire; implant; inculcate;
     insinuate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instill
   v 1: impart gradually; "Her presence instilled faith into the
      children"; "transfuse love of music into the students"
      [syn: {instill}, {transfuse}]
   2: enter drop by drop; "instill medication into my eye" [syn:
     {instill}, {instil}]
   3: produce or try to produce a vivid impression of; "Mother
     tried to ingrain respect for our elders in us" [syn:
     {impress}, {ingrain}, {instill}]
   4: teach and impress by frequent repetitions or admonitions;
     "inculcate values into the young generation" [syn:
     {inculcate}, {instill}, {infuse}]
   5: fill, as with a certain quality; "The heavy traffic tinctures
     the air with carbon monoxide" [syn: {impregnate}, {infuse},
     {instill}, {tincture}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top