Search result for

instantaneous

(44 entries)
(0.0044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instantaneous-, *instantaneous*, instantaneou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instantaneous[ADJ] ทันที
instantaneously[ADV] อย่างทันที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instantaneous(อินสทันเท'เนียส) adj. ทันทีทันใด,ฉับพลัน., See also: instantaneity n., Syn. immediate

English-Thai: Nontri Dictionary
instantaneous(adj) ชั่วขณะ,ในพริบตาเดียว,ทันทีทันใด,ฉับพลัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
instantaneous accelerationความเร่งบัดดล, ความเร่งขณะหนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
instantaneous death rateอัตราตาย ณ ขณะอายุหนึ่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
instantaneous efficiencyประสิทธิภาพขณะหนึ่ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
instantaneous rateอัตรา ณ ขณะหนึ่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
instantaneous rate of growthอัตราเพิ่ม ณ ขณะหนึ่ง, อัตราเติบโต ณ ขณะหนึ่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
instantaneous velocityความเร็วบัดดล, ความเร็วขณะหนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
instantaneous speedอัตราเร็วขณะหนึ่ง, อัตราเร็วของวัตถุ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (ดู average speed ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
instantaneous velocityความเร็วขณะหนึ่ง, ความเร็วขณะหนึ่ง ความเร็วของวัตถุ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Due to the effect of general relativity, what I experienced as 18 hours passed instantaneously on Earth.เนื่องจากผลกระทบจากการ สัมพัทธภาพทั่วไป สิ่งที่ฉันมีประสบการณ์ เป็น 18 ชั่วโมง ผ่านทันทีบนโลก Contact (1997)
What it does is it creates a dimensional gateway that allows it to jump instantaneously from one point of the universe to another light years away.มันจะกระโดดจากอีกที่นึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในจักรวาล Event Horizon (1997)
The almost instantaneous benefits will then put everyone's concerns to rest.ผลประโยชน์ที่เกือบจะเห็นผลได้ในทันที จะทำให้ความกังวลของทุกคนลดน้อยลง Super Rookie (2005)
A good tiger skin when pressed will regain it's original state instantaneously, but this tiger skin is unable to regain it's original state.หนังเสือที่ดีเมื่อกดลงไปขนของมันจะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมทันที แต่หนังพวกนี้ไม่กลับขึ้นมาเหมือนเดิม Episode #1.9 (2006)
basically, we're folding space in a higher dimension to create an instantaneous link between two distant points.Right. WeII, I don't know how a ceII phone works. I just know how to use it. Deja Vu (2006)
Explosions are the result of chemical reactions happening almost instantaneously.การระเบิดเป็นผลมาจากเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ที่เกิดขึ้นในทันที Crazy Handful of Nothin' (2008)
The effects would be instantaneous.ผลจะเกิดขึ้นทันที Chapter One 'The Second Coming' (2008)
You know how I said it would give abilities to anyone instantaneously?อย่างที่บอกว่ามันจะให้ความสามารถ กับแต่ละคนได้ทันที่ Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
Once inhaled,the effects are felt instantaneously.เมื่อดมเข้าไปแล้ว จะรู้สึกเมาทันที Catching Out (2008)
OZ supports instantaneous translation services for every language in the world, so you can enjoy conversation with anybody, no matter where they might hail from.OZ รองรับระบบการแปลภาษาแบบชั่วพริบตาจากทั่วโลกค่ะ ดังนั้นคุณสามารถสนุกสนานกับการพูดคุยกับทุกคนได้ ไม่ว่าคุณจะมาจากไหน Summer Wars (2009)
Instantaneously!อย่างทันที! God of Study (2010)
Instantaneously!อย่างทันที! God of Study (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุก[v.] (chuk) EN: occur instantaneously ; happen instanly   FR: survenir ; arriver soudainement
ตายคาที่[v. exp.] (tāi khāthī) EN: die instantaneously ; be killed on the spot   FR: mourir sur le coup
ทันที[X] (thanthī) EN: immediately ; instantly ; at once ; right away ; instantaneously ; all at once ; on the spot ; presently   FR: immédiatement ; à l'instant ; aussitôt
ทันทีทันใด[adv.] (thanthīthandai) EN: immediately ; instantly ; instantaneously ; all at once ; promptly ; suddenly ; quickly ; abruptly ; at once ; right away   FR: instantanément ; immédiatement ; instantané ; immédiat
ติดหมัด[adv.] (titmat) EN: all at once ; instantaneously ; immediately ; suddenly   

CMU English Pronouncing Dictionary
INSTANTANEOUS    IH2 N S T AH0 N T AE1 N IY0 AH0 S
INSTANTANEOUSLY    IH2 N S T AH0 N T AE1 N IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instantaneous    (j) (i2 n s t @ n t ei1 n i@ s)
instantaneously    (a) (i2 n s t @ n t ei1 n i@ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehvektor {m}instantaneous axis of rotation [Add to Longdo]
Momentanpol {m}instantaneous center of rotation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
瞬間的[しゅんかんてき, shunkanteki] (adj-na) momentary; instantaneous [Add to Longdo]
瞬時獲得モデル[しゅんじかくとくモデル, shunjikakutoku moderu] (n) instantaneous acquisition model [Add to Longdo]
瞬発[しゅんぱつ, shunpatsu] (adj-f) instantaneous [Add to Longdo]
瞬発力[しゅんぱつりょく, shunpatsuryoku] (n) (See 瞬発) high power; high power output; explosiveness; explosive power; instantaneous force [Add to Longdo]
即座[そくざ, sokuza] (adj-no) immediate; right there on the spot; impromptu; instant; instantaneous; (P) [Add to Longdo]
覿面[てきめん, tekimen] (adj-na,n) immediacy; instantaneousness; promptness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瞬时[shùn shí, ㄕㄨㄣˋ ㄕˊ, / ] instantaneous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instantaneous \In`stan*ta"ne*ous\, a. [Cf. F. instantan['e].]
   [1913 Webster]
   1. Done or occurring in an instant, or without any
    perceptible duration of time; as, the passage of
    electricity appears to be instantaneous.
    [1913 Webster]
 
       His reason saw
       With instantaneous view, the truth of things.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. At or during a given instant; as, instantaneous
    acceleration, velocity, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Instantaneous center of rotation} (Kinematics), in a plane
    or in a plane figure which has motions both of translation
    and of rotation in the plane, is the point which for the
    instant is at rest.
 
   {Instantaneous axis of rotation} (Kinematics), in a body
    which has motions both of translation and rotation, is a
    line, which is supposed to be rigidly united with the
    body, and which for the instant is at rest. The motion of
    the body is for the instant simply that of rotation about
    the instantaneous axis. -- {In`stan*ta"ne*ous*ly}, adv. --
    {In`stan*ta"ne*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instantaneous
   adj 1: occurring with no delay; "relief was instantaneous";
       "instant gratification" [syn: {instantaneous},
       {instant(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top