Search result for

inspected

(19 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inspected-, *inspected*, inspect, inspecte
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My lord, there were someone else inspected us earlierนายท่าน มีคนมาตรวจสอบก่อนหน้านี้แล้วนะครับ Iljimae (2008)
I think it would be better, if perhaps, you inspected it in private.ฉันคิดว่าน่าจะดีกว่า ถ้าบางที คุณตรวจสอบโดยส่วนตัว The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
We had the building inspected last week.อาทิตย์ที่แล้ว เราเช็คบ้านหลังนี้แล้วนี่ Family Remains (2009)
Christopher Garvin, on the 13th day of September, 2027, aboard U.S.S. Jimmy Carter, appeared at the Equator at latitude zero, longitude 180, entering into our royal domain, and having been inspected and found worthyคริสโตเฟอร์ การ์วิน วันที่ 13 กันยายน 2027 ลงเรือ ยูเอสเอส จิมมี่ คาร์เตอร์ ปรากฎขึ้น ณ เส้นศูนย์สูตร ที่เส้นรุ้งที่ 0 เส้นแวงที่ 180 เข้ามาสู่อาณาเขตหลักของเรา Today Is the Day: Part 1 (2009)
Next, Hodgins inspected each section of the grid for chemical residue, assigning values based on our color differential.แต่มาทางฮอดจิ้นส์ได้ตรวจสอบ แต่ละส่วนของรอยปะ เพื่อหาร่องรอยสารเคมี เติมค่าสีเข้าไปตามฐาน ของความแตกต่าง ค่าสีของเรา A Night at the Bones Museum (2009)
Cabins are inspected weekly.บ้านพักนี้ทางเจ้าหน้าที่ จะแวะมาตรวจสัปดาห์ละครั้ง The Couple in the Cave (2010)
We've also inspected the package thoroughly, but were unable to discover any fingerprints.เราตรวจกล่องอย่างละเอียด แต่ไม่พบลายนิ้วมือ City Hunter (2011)
I feel we'll be inspected soon, so go and pay some respects.การสอบสวนจะเริ่มในเร็วๆนี เราควรส่งการอวยพอไปก่อน Poseidon (2011)
According to your instructions, the horse fence that was sinking has been inspected.ตามคำสั่งของคุณ เราได้มีการตรวจสอบรางน้ำของม้าแล้วครับ Episode #1.9 (2011)
Did you have these food items inspected for poison?สิ่งนี้ผ่านการทดสอบพิษแล้วหรือยัง? Episode #1.20 (2012)
I want every one of those samples sent to Quantico, reviewed through codis, and inspected for tampering.ส่งตัวอย่างทั้งหมดไปที่ควอนติโก้ สั่งตรวจสอบผ่านระบบดัชนีดีเอ็นเอ รวมทั้งตรวจสอบการปลอมแปลง 2 Pi R (2013)
So we didn't see the pattern until we inspected Mary Hammond's car.เรายังไม่เห็นรูปแบบ จนกว่าจะได้ตรวจรถของแมรี่ แฮมมอนด์ #6 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inspectedGovernment officials inspected all factories.
inspectedThe vehicles are inspected for defects at least every three months.
inspectedTo prevent hijacks, all carry-on baggage is carefully inspected.

CMU English Pronouncing Dictionary
INSPECTED    IH2 N S P EH1 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inspected    (v) (i1 n s p e1 k t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
検針済;検針済み[けんしんずみ, kenshinzumi] (n) (See 検針・2) inspected (used on label or seal indicating goods are free of leftover needles, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inspect \In*spect"\, v. t. [imp. & p. p. {Inspected}; p. pr. &
   vb. n. {Inspecting}.] [L. inspectus, p. p. of inspicere to
   inspect; pref. in- in + specere to look at, to view: cf. F.
   inspecter, fr. L. inspectare, freq. fr. inspicere. See
   {Spy}.]
   [1913 Webster]
   1. To look upon; to view closely and critically, esp. in
    order to ascertain quality or condition, to detect errors,
    etc., to examine; to scrutinize; to investigate; as, to
    inspect conduct.
    [1913 Webster]
 
   2. To view and examine officially, as troops, arms, goods
    offered, work done for the public, etc.; to oversee; to
    superintend. --Sir W. Temple.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top