Search result for

insignia

(40 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insignia-, *insignia*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insignia[N] เครื่องยศ, See also: เครื่องประดับแสดงยศ, Syn. badge, emblem
insignia of rank[N] เครื่องยศ, See also: แถบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insignia(อินซิก'เนีย) n. ตราประจำตำแหน่ง,ตราเกียรติยศ,เครื่องราชอิสริยาภรณ์, Syn. insigne

English-Thai: Nontri Dictionary
insignia(n) เหรียญตรา,เครื่องหมาย,เครื่องราชอิสริยาภรณ์,ตราประจำตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insigniaเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, the, um, the safe has an insignia on it.ก็ได้ บนเซฟมีเครื่องหมายอยู่ด้วย Safe and Sound (2008)
Is there any insignia there,มีเครื่องหมายอะไรไหม? Life (2009)
The insignia on this ring belongs to Cornelius Sigan.ตราประจำตำแหน่งบนแหวนนี่ เป็นของคอร์นิเลียส ซิแกน The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Well, is it all right with you if I cut out his insignia then?งั้นถ้านายไม่ว่าอะไร.. ฉันตัดเครื่องยศมันไปแทนได้มั้ย? Peleliu Hills (2010)
That insignia you showed me.สัญญลักษณ์ที่นายเอามาให้ดู Fright Night (2011)
They roam around in unregistered vehicles with fake insignias that look legit.พวกเขาท่องไปมาใน รถไม่ขึ้นทะเบียน ด้วยเครื่องหมายปลอม ที่ดูเหมือนถูกกฏหมาย Sense Memory (2011)
He had a letter opener with a PLA Special Forces insignia on it.เขามีที่เปิดจดหมายที่มีสัญลักษณ์ของหน่วยพิเศษPLA World Leader Pretend (2011)
I'm pretty sure it's the insignia from El Al airlines.ฉันแน่ใจว่าเป็นสัญญลักษณ์ จากแอลอันแอร์ไลน์ค่ะ Til Death Do Us Part (2012)
Pull up all school uniform insignias from that region.ดึงภาพชุดนักเรียน จากภูมิภาคนั่น Linchpin (2012)
It had his squadron's insignia on it.มันมีตราประจำฝูงบินของเขาอยู่ Foundation (2012)
A French soldier recognized the insignia.ทหารฝรั่งเศสจำตรานั้นได้ Foundation (2012)
It's a military insignia.เครื่องหมายของทหาร Good Form (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องยศ[N] insignia of rank, See also: rank decoration, Example: เขาไม่ชอบสวมเครื่องยศเหรียญตราที่เขาได้, Count unit: ชิ้น, ชุด, สำรับ, อย่าง, Thai definition: เครื่องประดับหรือแต่งกายตามบรรดาศักดิ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์[N] insignia, See also: decoration given by the king, Syn. ตรา, เหรียญตรา, เหรียญ, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดฯ ให้สร้างเหรียญตราหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการผู้กระทำความชอบ, Thai definition: สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา
ทรงประพาส[N] insignia's cap, Syn. หมวกทรงประพาส, Count unit: ใบ, Thai definition: ชื่อหมวกเครื่องยศรูปเป็นกลีบๆ มีชายปกข้างและหลัง
กกุธภัณฑ์[N] regalia, See also: insignia of kingship, emblems, paraphernalia, Example: ด้านหลังของพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ได้แก่เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์, Thai definition: เครื่องหมายความเป็นพระราชาธิบดีตามที่แสดงไว้ในพระบรมราชาภิเษก ร.7

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กกุธภัณฑ์[n.] (kakutthaphan) EN: regalia ; emblems ; paraphernalia ; insignia of kingship   
เข็ม[n.] (khem) EN: badge ; insignia   FR: badge [m]
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker   FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์[n.] (khreūangrātcha-itsariyāphøn) EN: insignia ; decoration given by the king   
เครื่องยศ[n.] (khreūang yot) EN: insignia of rank ; rank decoration   FR: insigne [m] ; décoration [f]
หมวกทรงประพาส[n. exp.] (mūak songpraphāt) EN: insignias cap   
แหนบ[n.] (naēp) EN: clasp ; badge ; insignia   FR: badge [m]
สัญลักษณ์[n.] (sanyalak) EN: mark ; symbol ; sign ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp   FR: symbole [m] ; marque [f] ; signe [m] ; pictogramme [m] ; emblème [m]
ทรงประพาส[n.] (songpraphāt) EN: insignia' s cap   
ติดยศ[v. exp.] (tit yot) EN: wear insignia of rang ; pin decorations ; pin medals   

CMU English Pronouncing Dictionary
INSIGNIA    IH2 N S IH1 G N IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insignia    (n) (i1 n s i1 g n i@)

Japanese-English: EDICT Dictionary
階級章[かいきゅうしょう, kaikyuushou] (n) rank insignia [Add to Longdo]
旗印(P);旗標[はたじるし, hatajirushi] (n) (design on a) banner; slogan; emblem (on flag); insignia; (P) [Add to Longdo]
記章(P);徽章[きしょう, kishou] (n) medal; badge; insignia; (P) [Add to Longdo]
胸章[きょうしょう, kyoushou] (n) medal; badge; insignia (worn on the chest) [Add to Longdo]
山形袖章[やまがたそでしょう, yamagatasodeshou] (n) (See 山形紋) chevron (military rank insignia) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insignia \In*sig"ni*a\, n. pl. [L. insigne, pl. insignia, fr.
   insignis distinguished by a mark; pref. in- in + signum a
   mark, sign. See {Ensign}, {Sign}.]
   [1913 Webster]
   1. Distinguishing marks of authority, office, or honor;
    badges; tokens; decorations; as, the insignia of royalty
    or of an order.
    [1913 Webster]
 
   2. Typical and characteristic marks or signs, by which
    anything is known or distinguished; as, the insignia of a
    trade.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insignia
   n 1: a badge worn to show official position

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top