Search result for

insecurity

(28 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insecurity-, *insecurity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insecurity[N] ความไม่ปลอดภัย, See also: ความไม่มั่นคง, ความไม่มั่นใจ, สิ่งที่ไม่แน่นอน, Syn. anxiety, uncertainty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insecurity(อินซิเคียว'ริที) n. ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นคง,ความไม่มั่นใจ,สิ่งที่ไม่แน่นอน

English-Thai: Nontri Dictionary
insecurity(n) ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นใจ,ความไม่แน่นอน,ความไม่มั่นคง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insecurityการขาดความมั่นคง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insecurityขาดความมั่นใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't care about cultural insecurity issues. I don't care if Hani trusts me or not.ฉันไม่สนเรื่องวัฒนธรรมติงต๊องหรอก ฮานี่จะเชื่อใจหรือไม่ก็ช่าง Body of Lies (2008)
Women hide their need for commitment... men disguise their growing insecurity... wives mask their intense disdain.ผู้หญิงปิดบังความต้องการที่จะผูกมัด ผู้ชายหลบเลี่ยงการเริ่มรู้สึกไม่มั่นคง ภรรยาใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการดูถูกเหยียดหยาม Rose's Turn (2009)
You simpering wad of insecurity and self-loathing?ทั้งเป็นที่ตั้งของความไม่มั่นคง และเกลียดตัวเองเนี่ยนะ? Sympathy for the Devil (2009)
You're not the only one with Serena insecurity.คุณไม่ใช่คนเดียวที่ไม่ไว้ใจเซรีน่า Goodbye, Columbia (2010)
I thought we were past all this insecurity stuff, Caroline.ผมนึกว่าเราได้ผ่านพ้น เรื่องหุนหันพลันแล่น ไปแล้วน่ะแคโรไลน์ Bad Moon Rising (2010)
Narcissism masking deep-seated insecurity.หลงตัวเองฝังลึกจากความรู้สึกไม่มั่นคง Lauren (2011)
- Yes, by greed and insecurity.-ใช่ ด้วยความโลภและความไม่มั่นคง Chaos (2012)
And let me just say, a lot bigger than, like, teenaged angst insecurity.พูดก็พูดเถอะ ปัญหาใหญ่กว่าพวกวัยรุ่น ที่รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอีก Big Feet (2012)
Nelson, why are you so insecurity that you lie about your age and about the parts you play on television?เนลสัน ทำไมเธอต้องโกหกเรื่องอายุของเธอ และก็บทในโทรทัศน์ของเธอ? Bear on a Stage (2012)
And now you're injured and you're scared, so you're putting up an imperious facade and overcompensating for your insecurity.แล้วตอนนี้เธอบาดเจ็บ แล้วเธอก็กลัว เธอก็เลยพยายามยกฉากหน้าอันโอหังให้สูงขึ้น เพื่อชดเชยให้กับการไร้หลักค้ำประกัน The Safe (2012)
Oh, perfect. Just the right level of contempt and hidden insecurity.โอ้ เพอร์เฟกต์ น้ำเสียงสบประมาท American Gothic (2013)
♪ My insecurity♪ My insecurity Burn, Witch. Burn! (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
INSECURITY    IH2 N S IH0 K Y UH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insecurity    (n) (i2 n s i k y u@1 r i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インセキュリティー[, insekyuritei-] (n) insecurity [Add to Longdo]
生活不安[せいかつふあん, seikatsufuan] (n) worry (uncertainty, uneasiness, insecurity) about one's life (future) [Add to Longdo]
不安[ふあん, fuan] (adj-na,n) anxiety; uneasiness; insecurity; suspense; (P) [Add to Longdo]
不安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear [Add to Longdo]
不安定[ふあんてい, fuantei] (adj-na,n) instability; insecurity; crankiness; (P) [Add to Longdo]
不定[ふじょう(P);ふてい, fujou (P); futei] (adj-na,n,adj-no) uncertainty; insecurity; inconstancy; indefinite; undecided; (P) [Add to Longdo]
不用心;無用心[ふようじん(不用心);ぶようじん, fuyoujin ( buyoujin ); buyoujin] (adj-na,n) insecurity; carelessness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insecurity \In`se*cu"ri*ty\, n.; pl. {Insecurities}. [Pref. in-
   not + security : cf. LL. insecuritas, F. insecurite.]
   1. The condition or quality of being insecure; lack of
    safety; danger; hazard; as, the insecurity of a building
    liable to fire; insecurity of a debt.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of feeling insecure; uncertainty; lack of
    confidence.
    [1913 Webster]
 
       With what insecurity of truth we ascribe effects . .
       . unto arbitrary calculations.    --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
       A time of insecurity, when interests of all sorts
       become objects of speculation.    --Burke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insecurity
   n 1: the state of being subject to danger or injury [ant:
      {security}]
   2: the anxiety you experience when you feel vulnerable and
     insecure

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top