Search result for

insbesonders

(58 entries)
(0.0352 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insbesonders-, *insbesonders*, insbesonder
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา insbesonders มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *insbesonders*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I ask you to keep watching over us especially those members of our family who aren't with us today.Ich bitte dich, uns weiter zu beschützen, insbesondere die Mitglieder der Familie, die heute nicht bei uns sein können. The Kinfolk (1979)
Especially with you and Liv gone.Insbesondere ohne Liv und dich. The Inspiration (1980)
- Especially if we take the long way.- Insbesondere auf dem langen Weg. The Carousel (1981)
You're both too charming to be in jail especially when you didn't even know you were breaking the law.Sie sind viel zu charmant, um ins Gefängnis zu kommen, insbesondere, da Sie nicht wussten, dass Sie gegen das Gesetz verstoßen. The Hot Rod (1981)
Neither is that fellow you married.Das gilt insbesondere für deinen Ehemann. The Pearls (1981)
Especially the portrait.Insbesondere sein Porträt. The Tempest (1981)
Especially with Mary Ellen here testifying about your injuries.Insbesondere, wenn Mary Ellen ihre Aussage macht. The Victims (1981)
Became a management consultant and has justwritten a book, this is an advance proof, he makes astounding allegations of waste of public money, particularly in yourdepartment.Ich habe hier ein Vorausexemplar. Er stellt Behauptungen über die Verschwendung öffentlicher Gelder innerhalb der britischen Verwaltung auf. Insbesondere in Ihrem Haus, Minister. A Question of Loyalty (1981)
We were all going nuts, especially Maciek... but we didn't join them.Wir waren wie wahnsinnig, insbesondere Maciek, aber wir sind nicht rausgegangen. Man of Iron (1981)
I turn especially to you... metal-workers, miners, steelworkers and textile-workers...Ich wende mich insbesondere an euch, Metallarbeiter, Bergleute, Hütten- und Textilarbeiter... Man of Iron (1981)
At half past 11 I was having my staff meeting, giving the hired help a pleasing stream of the old rancid, and in particular pointing out to Andreas that there was absolutely no point in making your curry de poulet vindalooAls ich um 11:30 meinen Angestellten die Leviten las... warnte ich Andreas insbesondere davor... den Curry so scharf zu machen, dass man sich die Zunge verbrennt. Evil Under the Sun (1982)
[ Thorpe ] ...other countries, particularly the Orient... have recently hit on a way of doing business.Andere Länder, insbesondere der Orient, sind kürzlich ins Geschäft eingestiegen. Red Holt Steele (1983)
(dog whimpering) Hey, where'd you put the booze?Die sollen alle zur Hölle fahren, insbesondere K1! Go for It (1983)
Especially, because your father is a specialist in his area.Insbesondere, weil dein Vater ein Spezialist auf seinem Gebiet ist. Teil 5 (1984)
Especially a personal friend of Mr. Drew's.Insbesondere ein Freund von Mr. Drew. Pure-Dee Poison (1984)
I'm still concerned about sending you down there alone.Insbesondere ohne jeglichen Plan. Diamonds Aren't a Girl's Best Friend (1984)
What about this exaggeration that you put into the average housewife?- Ja. Sie gehen insbesondere auf das Beispiel der normalen Hausfrau ein. Double Agent (1984)
But I also know that you're a fair person, and I hope that you'll do me the favor of listening, especially since I really do have some very good news for you.Aber ich weiß auch, dass Sie fair sind und mir den Gefallen tun werden, mir zuzuhören. Insbesondere, weil ich wirklich gute Neuigkeiten für Sie habe. Savior (1984)
- While one is, one should say, honoured by the cause of one's departure, one is saddened by the fact of it, in particular, saddened to leave the service of a Minister without parallel in one's experience.Während man einerseits durch den Grund für seinen Weggang geehrt ist, stimmt einen sein Umstand traurig, insbesondere traurig, den Dienst bei einem Minister zu verlassen, der in meiner Erfahrung nicht seinesgleichen hat. Party Games (1984)
The indirect effect is a catalyst of chlorophyll production, also used in the photosynthesis process.Die erste Funktion bezieht sich insbesondere auf das Chlorophyll. Es entsteht in den Blättern jeder Pflanze. Baby Love (1983)
Yeah, especially Samba. You know what happened?Insbesondere Samba. Non c'è due senza quattro (1984)
"One of the criminals was throttling Hartmann... "... while the second used a heavy object to smash his skull in as he lay on the floor... "It was this in particular which brought about his instant death. "Einer der Verbrecher würgte dann weiter am Halse des Hartmann, während der zweite mit einem schweren Gegenstande dem auf dem Boden liegenden auf den Schädel einschlug und insbesondere durch Zertrümmerung der Schläfe den alsbaldigen Tod herbeiführte. Fernweh - 1919-28 (1984)
The thing I love about dry ice is that it's very reactive, especially with a liquid.Das Schöne an Trockeneis ist, es ist sehr reaktionsfreudig. Insbesondere mit Flüssigkeiten. The Prodigal (1985)
On the day America remembers its war dead... a special salute today to the war dead of Vietnam.Am Tag, an dem Amerika seiner Gefallenen gedenkt, ehren wir heute insbesondere die Gefallenen des Vietnamkriegs. Missing in Action 2: The Beginning (1985)
and we consider it a regrettable incident that we must put behind us, especially today, because I have a very important announcement to make to you all.Wir sehen darin einen bedauerlichen Vorfall, den wir hinter uns lassen müssen, insbesondere heute, weil ich Ihnen eine wichtige Mitteilung machen muss. Morons from Outer Space (1985)
We have had assurances like this from you in the past, Quayle, particularly where they concern MacGyver.Das behaupten Sie oft von Ihren Vorhaben, Quayle. Insbesondere, was MacGyver angeht. Deathlock (1986)
We can't afford a major incident like a multiple VIP murder.Es darf keine Zwischenfälle geben, insbesondere keinen Massenmord. Deathlock (1986)
[Spanish] We got problems. You are aware, I'm sure, of the laws in the State of Florida?Insbesondere, Mann, Paragraph 782, Absatz 04, wonach eine Person, die während der Verübung einer Straftat ums Leben kommt, z.B. bei Brandstiftung, Kidnapping, Better Living Through Chemistry (1986)
I wish to close with an appeal to the men of the Army... and in particular, the National Guard.Ich möchte schließen mit einem Appell an die Herren von der Armee insbesondere an die der Nationalgarde. Salvador (1986)
Especially if it's a person who dies, and it's someone you love very, very much, like your daddy.Insbesondere, wenn eine Person stirbt und es jemand wie dein Daddy ist, den du sehr lieb hast. Amazing Man (1987)
Bill, I can't believe Brad would say something like that, especially in front of Bobby.Bill, ich kann nicht glauben, dass Brad so etwas sagen würde, insbesondere vor Bobby. The People Next Door (1987)
Especially valuable ones.Insbesondere wertvolle. Fire and Ice (1987)
We didn't hear a word, especially when Marcie said,Wir haben nichts gehört... insbesondere als Marcy sagte... The Razor's Edge (1987)
The real reason was that he hated carpenters, especially Joseph.Der entscheidende Grund war, er hasste die Zimmerleute, insbesondere Joseph. The Belly of an Architect (1987)
Especially sex.Insbesondere Sex. The Belly of an Architect (1987)
Specifically...Insbesondere... Entschuldigung. Good Morning, Vietnam (1987)
Notably you, wilhelm ...Insbesondere du, Wilheim. You Ain't Nothin' But a Hound Dog (1988)
Especially not... in front of witnesses.Insbesondere nicht vor Zeugen. The Odd Triple (1988)
I mean, especially to children.Ich meine, insbesondere die Kinder. Summer Camp (1989)
There are two Americans in particular whom we wish to honour this evening.Insbesondere zwei Menschen unter Ihnen gebührt mein Dank. Brainwashed (1989)
Especially you, MacGyver.Insbesondere Sie, MacGyver. The Invisible Killer (1989)
On the first Monday of every month, it is my intention to submit to you, Dr Weitzman, a complete report of all infractions of hospital rules. Particularly by these patients.Jeden ersten Montag im Monat werde ich Ihnen, Dr. Weitzman, einen Bericht aber sämtliche Verstöße gegen die Klinikordnung vorlegen, insbesondere durch diese Patienten. The Dream Team (1989)
Good advice, especiallyifyou have respiratoryproblems.Ein guter Rat, insbesondere bei Atembeschwerden. The War of the Roses (1989)
Especially the Zumtobel documents.Insbesondere die Zumtobel-Akten. The Nasty Girl (1990)
YES, SIR, I WAS.- insbesondere nachts? Rush to Judgement (1990)
- Especially methane.- Insbesondere Methan. Future Imperfect (1990)
Especially him.Insbesondere für ihn. Suddenly Human (1990)
Especially the virtue of humility.Insbesondere über die Demut. The First Power (1990)
I'd particularly like to interview a certain Dr. Benway.Insbesondere möchte ich einen gewissen Dr. Benway interviewen. Naked Lunch (1991)
You see, MacGyver's going to be my trainer.Insbesondere, da MacGyver mein Trainer sein wird. Split Decision (1991)

German-Thai: Longdo Dictionary
insbesonders(adv) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น Autos sind wichtige Exportwaren für die Industrieländer, insbesonders Deutschland und Japan , See also: besonders, besondere

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
besonders; insbesondere (insb.); ausdrücklich {adv}particularly [Add to Longdo]
insbesonderein particular [Add to Longdo]
insbesondere im Hinblick aufparticularly with regard to [Add to Longdo]
teilweise; insbesondere {adv}particularly [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こと, koto] besonders, insbesondere [Add to Longdo]
殊に[ことに, kotoni] besonders, insbesondere [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top