Search result for

insanity

(42 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insanity-, *insanity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insanity[N] ความวิกลจริต, See also: ความมีสติไม่ปกติ, Syn. madness, mania, mental disorder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insanity(อินแซน'นิที) n. ความมีสติที่ไม่ปกติ,ภาวะสติวิปลาส,ความวิกลจริต, Syn. mania

English-Thai: Nontri Dictionary
insanity(n) ความบ้า,ความวิกลจริต,ความวิปลาส,ความเสียสติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insanityความวิกลจริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insanityความวิกลจริต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
insanityความวิกลจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insanityวิกลจริต [TU Subject Heading]
Insanityโรควิกลจริต, วิกลจริต [การแพทย์]
Insanity, Permanentจิตพิการอย่างติดตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know. I know it sounds insane. And it's my insanity.ผมรู้ว่าฟังดูมันบ้า Beneath the Planet of the Apes (1970)
I wonder if insanity is covered in the employee health plan?ผมสงสัยว่า ไอ้ความวิกลจริตเนี่ย! มันอยู่ในประกันสังคมด้วยหรือเปล่า? Mannequin (1987)
Is there any history of insanity in the family?ครอบครัวของเราเคยมีประวัติ เรื่องเพี้ยน หรือวิกลจริตบ้างไหมครับ? Mannequin (1987)
I guess it was just temporary insanity.ผมว่า ผมคงจะฟั่นเฟือนไปชั่วคราวนะ Mannequin (1987)
The Cliffs of Insanity!หุบเขาวิกลจริต The Princess Bride (1987)
You will put this madman where no one can hear his insanity.เอาคนบ้านี่ไปขังไม่ให้ใครได้ยินเสียง The Man in the Iron Mask (1998)
- It's insanity.- นี่มันบ้าไปแล้ว แมกซ์ Pi (1998)
I finally went beyond fear into total insanity.ในที่สุดผมก็เลิกกลัว สติของผมสูญสิ้น Frailty (2001)
It is remarkable how similar the pattern of love is to the pattern of insanity.รูปแบบความรักช่างไม่ต่างอะไรกับความเสียสติ The Matrix Revolutions (2003)
Or did it bond me to Brad in the insanity of pain...จนกระทั่งได้เห็นผมเป็นแบรด และเขาเป็นผม I Heart Huckabees (2004)
Insanity. I don't know.เสียสติ ไม่รู้สิ Hotel Rwanda (2004)
You see, when they were alive, their husbands were unfaithful to them, and these women, basically suffering from temporary insanity, murdered their children.คุณเห็น เมื่อพวกหล่อนมีชีวิต สามีของพวกหล่อนไปมีเมียน้อย และผู้หญิงพวกนี้ Pilot (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insanityGenius is only one remove from insanity.
insanityI'm shouting out loud insanity takes hold over me.
insanityStereotyped insanity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของขึ้น[N] insanity, See also: extremely foolish action, Thai definition: การแสดงความกล้าอย่างบ้าบิ่นซึ่งไม่ใช่ปกติวิสัย
ความบ้า[N] insanity, See also: madness, craziness, mania, delirium, mental disorder, mental illness, lunacy, Syn. ความวิกลจริต, ความวิปลาส, Example: ความเครียดทำเกิดความบ้าได้
ความวิกลจริต[N] insanity, See also: madness, Syn. ความวิปลาส, ความวิปริต, Ant. ความปกติ, Thai definition: ความประพฤติหรือกิริยาผิดปกติเพราะสติวิปลาส
ความคลั่ง[N] craze, See also: insanity, craziness, madness, Syn. การคลุ้มคลั่ง, การเพ้อคลั่ง, Ant. ความมีสติ, Example: หมอฉีดยาสลบให้ผู้ป่วยเมายาเพื่อหยุดความคลั่ง, Thai definition: อาการผิดปกติอย่างอาการคนบ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของขึ้น[n.] (khøngkheun) EN: insanity ; extremely foolish action   
ความบ้า[n.] (khwām bā) EN: insanity ; madness ; craziness ; mania ; delirium ; mental disorder ; mental illness ; lunacy   FR: folie [f] ; démence [f] ; aliénation [f] ; délire [m] ; déséquilibre mental [m] ; déglingue [f] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
INSANITY    IH2 N S AE1 N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insanity    (n) (i1 n s a1 n i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
狂気[きょうき, kyouki] (n,adj-no) (See 正気) madness; insanity; (P) [Add to Longdo]
天才と狂人は紙一重[てんさいときょうじんはかみひとえ, tensaitokyoujinhakamihitoe] (exp) (col) there's but a fine line between genius and insanity [Add to Longdo]
発狂[はっきょう, hakkyou] (n,vs) madness; craziness; insanity [Add to Longdo]
風狂[ふうきょう, fuukyou] (n,vs) (1) insanity; insane person; (2) arbiter of taste; connoisseur [Add to Longdo]
物狂い[ものぐるい, monogurui] (n) insanity; an insane person [Add to Longdo]
瘋癲[ふうてん;フーテン, fuuten ; fu-ten] (n) (1) (ふうてん only) (sens) insanity; insane person; (2) vagabond; wanderer [Add to Longdo]
癲狂[てんきょう, tenkyou] (n) madness; insanity; lunacy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精神错乱[jīng shén cuò luàn, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄘㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] insanity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insanity \In*san"i*ty\, n. [L. insanitas unsoundness; cf.
   insania insanity, F. insanite.]
   1. The state of being insane; unsoundness or derangement of
    mind; madness; lunacy.
    [1913 Webster]
 
       All power of fancy over reason is a degree of
       insanity.               --Johnson.
    [1913 Webster]
 
       Without grace
       The heart's insanity admits no cure. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Such a mental condition, as, either from the
    existence of delusions, or from incapacity to distinguish
    between right and wrong, with regard to any matter under
    action, does away with individual responsibility.
 
   Syn: {Insanity}, {Lunacy}, {Madness}, {Derangement},
     {Alienation}, {Aberration}, {Mania}, {Delirium},
     {Frenzy}, {Monomania}, {Dementia}.
 
   Usage: Insanity is the generic term for all such diseases;
      lunacy has now an equal extent of meaning, though once
      used to denote periodical insanity; madness has the
      same extent, though originally referring to the rage
      created by the disease; derangement, alienation, are
      popular terms for insanity; delirium, mania, and
      frenzy denote excited states of the disease; dementia
      denotes the loss of mental power by this means;
      monomania is insanity upon a single subject.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insanity
   n 1: relatively permanent disorder of the mind [ant: {saneness},
      {sanity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top