Search result for

insane

(56 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insane-, *insane*
Possible hiragana form: いんさね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insane[ADJ] ซึ่งขาดสติ, See also: วิกลจริต, ไร้เหตุผล, สติไม่ปกติ, Syn. crazy, foolish, mad, Ant. sane
insanely[ADV] อย่างวิกลจริต, Syn. crazily, foolishly, stupidly

English-Thai: Nontri Dictionary
insane(adj) บ้า,ประสาท,วิกลจริต,สติวิปลาส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insaneวิกลจริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insane delutionจิตฟั่นเฟือน, สัญญาวิปลาส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As insane as that guy was, he made a great point.จากที่เจ้าบ้านนั่นทำมันส่งผลดีนะ Committed (2008)
I thought this way was less insane.ฉันคิดว่าวิธีนี้ น่าจะฟังดูบ้าน้อยกว่า Not Cancer (2008)
Of course, i am. $2,300. That's insane.ใช่ ผมจะทำอย่างงั้น 2,300 เหรียญ บ้าชัดๆ Not Cancer (2008)
I've been doing all sorts of insane stuff.ฉันกำลังหาสาเหตุทั้งหมด ของเรื่องวิกลจริตที่ไร้สาระ Joy (2008)
I'm not insane.ฉันไม่ได้เป็นคนบ้า The Itch (2008)
Are you insane?คุณบ้าหรือเปล่า? Last Resort (2008)
Maybe that's insane.อาจเป็นความเสียสติ Last Resort (2008)
Insane.เสียสติ Last Resort (2008)
That was insane. that was insane.มันเพี้ยนไปแล้ว มันเพี้ยนไปแล้ว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
(It's a big one! Can't you smell this? Ugh, I'm going insane here.)(ไม่ได้กลิ่นเหรอ ฮืม ผมจะแย่แล้ว) Baby and I (2008)
An insane king will become even more insane.พระราชาที่เสียสติจะได้เสียสติไปมากยิ่งขึ้น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
You are all insane!เธอเพี้ยนไปใหญ่แล้ว The Secret of Moonacre (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insaneFinally he was certified insane.
insaneHamlet acts as if he were insane.
insaneHe went insane from the unhappy accident.
insaneInsane blade stabbing dreams try to break all truth now.
insaneShe was released on the grounds that she was insane.
insaneThe man must be insane.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้สติ[ADJ] mad, See also: insane, crazy, nuts, raving, psychotic, unhinged, Ant. มีสติ, Example: บรรดานักโทษนั่งเหม่อมองภายนอกห้องอย่างคนไร้สติ
วิกลจริต[ADJ] mad, See also: insane, psychotic, nuts, crazy, unhinged, out of one's mind, Syn. บ้า, Example: ถ้าน.ส.ราตรีไม่ได้เป็นคนวิกลจริตทำไมอยู่ๆ จะต้องกุเรื่องเหล่านี้ขึ้นมา, Thai definition: ที่มีความประพฤติหรือกิริยาผิดปกติเพราะสติวิปลาส
น้ำเน่า[ADJ] pornographic, See also: insane, Syn. ไร้สาระ, Ant. สร้างสรรค์, Example: หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องน้ำเน่าที่สุดที่เคยดูมา
บ้าคลั่ง[ADJ] insane, See also: mad, crazy, demented, deranged, Syn. คลุ้มคลั่ง, เพ้อคลั่ง, คลั่ง, Example: เขาถูกตามล่าจากพวกโจรบ้าคลั่งกระหายเลือดจนแทบเอาชีวิตไม่รอด, Thai definition: ที่มีอาการผิดปกติอย่างอาการคนบ้า
คนเสียจริต[N] lunatic, See also: insane person, Syn. คนบ้า, คนเสียสติ, คนวิกลจริต, Example: เขาถูกทรมานจนบัดนี้กลายเป็นคนเสียจริตไปแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีสติไม่สมประกอบหรือไม่ปกติ
คลุ้มคลั่ง[ADJ] mad, See also: insane, crazy, nuts, demented, out of one's mind, raving, Syn. บ้าคลั่ง, คลั่ง, เสียสติ, บ้า, Example: เจ้าหน้าที่แยกผู้ป่วยที่คลุ้มคลั่งไว้ต่างหาก, Thai definition: ที่มีอาการอย่างคนบ้า, ที่มีอาการเสียสติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้า[adj.] (bā) EN: crazy ; insane ; mad   FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dérangé ; malade (fam.)
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
โฉดเฉา[adj.] (chōtchao) EN: dull ; stupid ; idiotic ; insane   FR: stupide ; idiot
คลั่ง[adj.] (khlang) EN: madden ; mad ; insane ; crazy ; maniac   FR: frénétique ; en délire
คนบ้า[n. exp.] (khon bā) EN: madman ; insane person ; maniac   FR: fou [m] ; folle [f] ; sot [m] ; sotte [f] ; enragé [m] ; enragée [f] ; obsédé [m] ; obsédée [f]
เพ้อคลั่ง[v.] (phoēkhlang) EN: be mad ; be crazy ; be crazed ; be insane ; be morbid   FR: être fanatique
เสียสติ[v. exp.] (sīa sati) EN: lose one's mind ; crack up ; be insane ; go mad   FR: perdre l'esprit ; perdre la raison ; craquer ; ne pas tenir le coup
วิกลจริต[adj.] (wikonjarit) EN: mad ; insane ; psychotic ; nuts ; crazy ; unhinged ; out of one's mind   FR: insensé ; dément

CMU English Pronouncing Dictionary
INSANE    IH2 N S EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insane    (j) (i1 n s ei1 n)
insanely    (a) (i1 n s ei1 n l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geistesgestört; irrsinnig {adj} | geistesgestörter; irrsinniger | am geistesgestörtesten; am irrsinnigsteninsane | more insane | most insane [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が違う[きがちがう, kigachigau] (exp,v5u) (col) to be mad; to go mad; to go insane [Add to Longdo]
気が変[きがへん, kigahen] (adj-na) insane; mad; crazy; light in the head [Add to Longdo]
気違い沙汰;気狂い沙汰[きちがいざた, kichigaizata] (n) (sens) insane behavior; madness [Add to Longdo]
狂い死に;狂死[くるいじに, kuruijini] (n,vs) (sens) death in madness; dying insane [Add to Longdo]
狂わす[くるわす, kuruwasu] (v5s) (1) to drive mad; to make insane; (2) to cause a malfunction; to put out of order; to throw out of kilter; (3) to derail (a plan, etc.) [Add to Longdo]
狂死[きょうし, kyoushi] (n,vs) dying insane [Add to Longdo]
狂者[きょうしゃ, kyousha] (n) insane person; a fanatic [Add to Longdo]
狂的[きょうてき, kyouteki] (adj-na,n) insane; fanatic [Add to Longdo]
頭がおかしい;頭が可笑しい[あたまがおかしい, atamagaokashii] (exp) (See 頭のおかしい) insane [Add to Longdo]
頭のおかしい;頭の可笑しい[あたまのおかしい, atamanookashii] (adj-i) (sens) (See 頭がおかしい) insane [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有精神病[yǒu jīng shén bìng, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄧㄥˋ, ] insane [Add to Longdo]
[fēng, ㄈㄥ, / ] insane; mad; wild [Add to Longdo]
疯癫[fēng diān, ㄈㄥ ㄉㄧㄢ, / ] insane; crazy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insane \In*sane"\, a. [L. insanus. See {In-} not, and {Sane}.]
   1. Exhibiting unsoundness or disorder of mind; not sane; mad;
    deranged in mind; delirious; distracted. See {Insanity},
    2.
    [1913 Webster]
 
   2. Used by, or appropriated to, insane persons; as, an insane
    hospital.
    [1913 Webster]
 
   3. Causing insanity or madness. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Or have we eaten on the insaneroot
       That takes the reason prisoner ?   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Characterized by insanity or the utmost folly; chimerical;
    unpractical; as, an insane plan, attempt, etc.
    [1913 Webster]
 
       I know not which was the insane measure. --Southey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insane
   adj 1: afflicted with or characteristic of mental derangement;
       "was declared insane"; "insane laughter" [ant: {sane}]
   2: very foolish; "harebrained ideas"; "took insane risks behind
     the wheel"; "a completely mad scheme to build a bridge
     between two mountains" [syn: {harebrained}, {insane}, {mad}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top