Search result for

injustice

(46 entries)
(0.0345 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -injustice-, *injustice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
injustice[N] ความอยุติธรรม, Syn. favoritism, prejudice, unfairness, Ant. right, fairness, just

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
injustice(อินจัส'ทิส) n. ความอยุติธรรม,ความไม่เป็นธรรม,การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น,การกระทำที่ไม่ยุติธรรม,ความผิด, Syn. grievance

English-Thai: Nontri Dictionary
injustice(n) ความไม่เป็นธรรม,ความผิด,การล่วงละเมิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So is injustice.แต่นี่มันไม่ยุติธรรม The Mark of Nimueh (2008)
I'm the Dragonfly. And as long as there's crime and injusticeฉัน มนุษย์ แมงปอ ตราบใดที่มีอาชญากรรม และ เหล่าร้าย Superhero Movie (2008)
FOR AN INJUSTICE, WHETHER REAL OR IMAGINED.อย่างเช่นโบสถ์ หรืออาคารของรัฐบาล House on Fire (2009)
I hate injustice.People tell lies about me. Everyone (2009)
Then I can attend tonight's thaw fest unencumbered by... hostile feelings of injustice.งั้นผมจะได้เข้าร่วมงานเทศกาล หิมะละลายคืนนี้ได้อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องรู้สึก แบกภาระไปด้วย... ยังพึ่งพาระบบยุติธรรมได้ Polly Wants a Crack at Her (2010)
Ono believed if you see injustice, you can't wait for someone else to fix it.โอโน่เชื่อว่าคนเราถ้าเห็นความอยุติธรรม จะรอให้ใครมาแก้ไขให้ไม่ได้ Senate Murders (2010)
Ah, the injustice.อา, ความไม่ยุติธรรม. The Bozeman Reaction (2010)
Don't you know that I can't stand for injustice for the weak?นายไม่รู้รึไงว่าฉันทนดูคนอ่อนแอถูกรังแกไม่ได้ Episode #1.11 (2010)
If she sees injustice, no matter who it may be for, she'll throw the punch.เมื่อเธอเจอความอยุติธรรมที่ไหน ไม่่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร เธอจะต่อยให้หน้าหงาย Episode #1.14 (2010)
I'm a bit upset at my inability to tolerate injustice.บางครั้ง ฉันก็เกลียดตัวเองที่ไม่สามารถทนได้กับการกระทำไร้สาระ Episode #1.5 (2010)
We're gonna free you from those bonds of injustice. No problem.เราจะปล่อยท่านออกมา ไม่มีปัญหา Kung Fu Panda 2 (2011)
Can anyone see this injustice?มันยุติธรรมมั้ยล่ะ The Lost Bladesman (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
injusticeCry out against injustice.
injusticeMartin Luther King, Jr., had won his first protest against injustice - peacefully.
injusticePeople can turn to the law if they want to correct an injustice.
injusticeThe hero of the book rails at the injustices of the world but does nothing about them.
injusticeWoman as I am, I shall stand up against any social injustice.
injusticeYou must speak out against injustice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอยุติธรรม[N] injustice, See also: iniquity, partiality, unfairness, Example: นักศึกษาเป็นคนหนุ่มคนสาวมีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม
อยุติธรรม[N] injustice, See also: partiality, Syn. ความอยุติธรรม, Ant. ยุติธรรม, Example: เขามีอยุติธรรมในตัวเองอย่างมาก, Thai definition: ความไม่เป็นธรรม, ความไม่เป็นกลาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อยุติธรรม[n.] (ayuttitham) EN: injustice ; partiality   FR: injustice [f] ; partialité [f]
ความอยุติธรรม[n.] (khwām ayuttitham) EN: injustice   

CMU English Pronouncing Dictionary
INJUSTICE    IH2 N JH AH1 S T AH0 S
INJUSTICES    IH2 N JH AH1 S T AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
injustice    (n) (i1 n jh uh1 s t i s)
injustices    (n) (i1 n jh uh1 s t i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungerechtigkeit {f} | Ungerechtigkeiten {pl}injustice | injustices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
曲事[くせごと, kusegoto] (n) wickedness; injustice [Add to Longdo]
失当[しっとう, shittou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness [Add to Longdo]
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official [Add to Longdo]
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na,n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude [Add to Longdo]
不公正[ふこうせい, fukousei] (n,adj-na) injustice; unfairness [Add to Longdo]
不公平[ふこうへい, fukouhei] (adj-na,n) unfairness; injustice; partiality; (P) [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) [Add to Longdo]
不正を矯める[ふせいをためる, fuseiwotameru] (exp,v1) to redress injustice [Add to Longdo]
不当[ふとう, futou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness; undeserved; unfair; invalid; (P) [Add to Longdo]
不法[ふほう, fuhou] (adj-na,n,adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不平[bù píng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, ] injustice; unfairness; wrong; grievance; indignant; resentful, #16,128 [Add to Longdo]
[yuān, ㄩㄢ, ] injustice; grievance; wrong, #16,323 [Add to Longdo]
不公正[bù gōng zhèng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ, ] injustice [Add to Longdo]
不义[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, / ] injustice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Injustice \In*jus"tice\, n. [F. injustice, L. injustitia. See
   {In-} not, and {Justice}, and cf. {Unjust}.]
   1. Lack of justice and equity; violation of the rights of
    another or others; iniquity; wrong; unfairness;
    imposition.
    [1913 Webster]
 
       If this people [the Athenians] resembled Nero in
       their extravagance, much more did they resemble and
       even exceed him in cruelty and injustice. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. An unjust act or deed; a sin; a crime; a wrong.
    [1913 Webster]
 
       Cunning men can be guilty of a thousand injustices
       without being discovered, or at least without being
       punished.               --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 injustice
   n 1: an unjust act [syn: {injustice}, {unfairness}, {iniquity},
      {shabbiness}]
   2: the practice of being unjust or unfair [syn: {injustice},
     {unjustness}] [ant: {justice}, {justness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top