Search result for

injustice

(46 entries)
(0.1142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -injustice-, *injustice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
injustice[N] ความอยุติธรรม, Syn. favoritism, prejudice, unfairness, Ant. right, fairness, just

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
injustice(อินจัส'ทิส) n. ความอยุติธรรม,ความไม่เป็นธรรม,การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น,การกระทำที่ไม่ยุติธรรม,ความผิด, Syn. grievance

English-Thai: Nontri Dictionary
injustice(n) ความไม่เป็นธรรม,ความผิด,การล่วงละเมิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You all come in here with your hearts bleeding' about slum kids and injustice.คุณทุกคนมาที่นี่ด้วยหัวใจของคุณ bleedin 'เกี่ยวกับเด็กสลัมและความอยุติธรรม 12 Angry Men (1957)
But we ask you Hindu, Muslim and Sikh to help us light up the sky and the minds of the British authorities with our defiance of this injustice."แต่เราขอร้องท่าน ฮินดู มุสลิม และซิกข์ ช่วยให้เราได้พบกับแสงสว่าง Gandhi (1982)
We didn't want to create an injustice simply because Mr. Gandhi was abusing our existing legislation.เราไม่ต้องการสร้างความไม่ยุติธรรม เพียงเพราะคานธี ละเมิดกฎหมายของเรา Gandhi (1982)
And through our pain we will make them see their injustice.ความเจ็บปวดของเรา จะทำให้เขาเห็น ความอยุติธรรมของตัวเอง Gandhi (1982)
Where there's injustice, I always believed in fighting.ที่ใดที่มีความอยุติธรรม ผมเชื่อว่าเราต้องต่อสู้ Gandhi (1982)
What you cannot do is accept injustice from Hitler or anyone.เราไม่สามารถ รับความอยุติธรรม จากฮิตเลอร์หรือใครได้ Gandhi (1982)
You must make the injustice visible.เราต้องทำให้ความอยุติธรรม เป็นที่ประจักษ์ Gandhi (1982)
...the suicide of my wife preyed on my mind and created a sense of injustice in me.การฆ่าตัวตายของภรรยาผม มันทำให้ผมคิดได้ และทำให้ผมรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรม Clue (1985)
Cut him some slack until he can overcome... these historical injustices.เชือดมันอย่างเบามือ / จนกว่ามันจะหมดสติ... นี่มันเป็นเรื่องของความอยุติธรรม American History X (1998)
When we were young men... and we saw injustice, we fought it.ตอนที่เรายังหนุ่ม พบเห็นความยุติธรรม เราสู้ The Man in the Iron Mask (1998)
It is the case in every period of history where injustice based on falsehoods based on taking away the right and freedoms of people to live and survive with dignity that eventually when you call a bluff the tables turn.ในทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่มีความไม่ยุติธรรม ที่ตั้งอยู่บนความเท็จ ตั้งอยู่บนการพรากสิทธิและเสรีภาพไปจากประชาชน The Corporation (2003)
Cruelty and injustice, intolerance and oppression.คุกคาม ลำเอียง, ปิดกั้น และกดขี่. V for Vendetta (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
injusticeCry out against injustice.
injusticeMartin Luther King, Jr., had won his first protest against injustice - peacefully.
injusticePeople can turn to the law if they want to correct an injustice.
injusticeThe hero of the book rails at the injustices of the world but does nothing about them.
injusticeWoman as I am, I shall stand up against any social injustice.
injusticeYou must speak out against injustice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอยุติธรรม[N] injustice, See also: iniquity, partiality, unfairness, Example: นักศึกษาเป็นคนหนุ่มคนสาวมีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม
อยุติธรรม[N] injustice, See also: partiality, Syn. ความอยุติธรรม, Ant. ยุติธรรม, Example: เขามีอยุติธรรมในตัวเองอย่างมาก, Thai definition: ความไม่เป็นธรรม, ความไม่เป็นกลาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อยุติธรรม[n.] (ayuttitham) EN: injustice ; partiality   FR: injustice [f] ; partialité [f]
ความอยุติธรรม[n.] (khwām ayuttitham) EN: injustice   

CMU English Pronouncing Dictionary
INJUSTICE    IH2 N JH AH1 S T AH0 S
INJUSTICES    IH2 N JH AH1 S T AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
injustice    (n) (i1 n jh uh1 s t i s)
injustices    (n) (i1 n jh uh1 s t i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungerechtigkeit {f} | Ungerechtigkeiten {pl}injustice | injustices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
曲事[くせごと, kusegoto] (n) wickedness; injustice [Add to Longdo]
失当[しっとう, shittou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness [Add to Longdo]
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official [Add to Longdo]
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na,n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude [Add to Longdo]
不公正[ふこうせい, fukousei] (n,adj-na) injustice; unfairness [Add to Longdo]
不公平[ふこうへい, fukouhei] (adj-na,n) unfairness; injustice; partiality; (P) [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) [Add to Longdo]
不正を矯める[ふせいをためる, fuseiwotameru] (exp,v1) to redress injustice [Add to Longdo]
不当[ふとう, futou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness; undeserved; unfair; invalid; (P) [Add to Longdo]
不法[ふほう, fuhou] (adj-na,n,adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不公正[bù gōng zhèng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ, ] injustice [Add to Longdo]
不平[bù píng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, ] injustice; unfairness; wrong; grievance; indignant; resentful [Add to Longdo]
不义[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, / ] injustice [Add to Longdo]
[yuān, ㄩㄢ, ] injustice; grievance; wrong [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Injustice \In*jus"tice\, n. [F. injustice, L. injustitia. See
   {In-} not, and {Justice}, and cf. {Unjust}.]
   1. Lack of justice and equity; violation of the rights of
    another or others; iniquity; wrong; unfairness;
    imposition.
    [1913 Webster]
 
       If this people [the Athenians] resembled Nero in
       their extravagance, much more did they resemble and
       even exceed him in cruelty and injustice. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. An unjust act or deed; a sin; a crime; a wrong.
    [1913 Webster]
 
       Cunning men can be guilty of a thousand injustices
       without being discovered, or at least without being
       punished.               --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 injustice
   n 1: an unjust act [syn: {injustice}, {unfairness}, {iniquity},
      {shabbiness}]
   2: the practice of being unjust or unfair [syn: {injustice},
     {unjustness}] [ant: {justice}, {justness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top