Search result for

injunction

(33 entries)
(1.0284 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -injunction-, *injunction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
injunction[N] คำสั่งห้าม, See also: คำตักเตือน, คำสั่งห้ามของศาล, Syn. command, order, instruction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
injunction(อินจังคฺ'เชิน) n. คำสั่ง,คำสังศาล,คำตักเตือน., See also: injunctive adj., Syn. order

English-Thai: Nontri Dictionary
injunction(n) คำตักเตือน,คำสั่งศาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
injunctionคำสั่งศาลให้กระทำหรืองดเว้นกระทำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
injunctionคำสั่งห้าม (ของศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Injunctionคำสั่งห้ามของศาล หรือคำสั่งให้ดำเนินการใด ๆ จากศาล [ทรัพย์สินทางปัญญา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You file a motion for what they call an "interlocutory injunction."คุณไฟล์เคลื่อนไหวสำหรับสิ่งที่พวกเขาเรียก "คำสั่งเกี่ยวกับการสนทนา. English, Fitz or Percy (2005)
Our injunction stopped The Tribune from publishing the manifesto for now.คำสั่งของเราที่ให้ ทริบูน ยับยั้งการตีพิมพ์ คำแถลงการณ์ได้แค่ตอนนี้เท่านั้น That Night, a Forest Grew (2007)
The district court injunction hearing starts in 3 hours.การพิจารณาคำสั่งศาลจะเริ่มในอีก 3 ชั่วโมง That Night, a Forest Grew (2007)
I'll tell you what, I will agree to dropping the injunction, which will save us days of courtroom arguments and a boatload of legal fees, if we can agree on some simple ground rules on how you publish that document.เอาเป็นว่า ผมจะยอมถอนคำสั่งห้ามตีพิมพ์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา การใต่สวนในศาลไปได้หลายวัน กับค่าธรรมเนียมศาลก้อนโต That Night, a Forest Grew (2007)
- An injunction against payment?- ทำเป็นเหมืองได้ป่ะ ? Gomorrah (2008)
Then i would have to file about a year's worth of injunctions to stall you.ถ้างั้นฉันจะขอหมายศาลห้ามเข้าใกล้เพื่อถ่วงเวลาคุณ Pleasure Is My Business (2009)
If slander's the issue, we can seek An injunction against "gossip girl."ปิดมันงั้นหรอ? Carrnal Knowledge (2009)
I want an injunction. I want damages. I want punitive relief.ฉันอยากฟ้องมัน อยากให้มันสูญเสีย อยากให้มันได้รับโทษ The Social Network (2010)
So look for custody disputes, injunctions, allegations.งั้นหาคำสั่งศาล,ข้อหา, หรือข้อพิพาทเรื่องการเลี้ยงดู. Big Sea (2011)
That's why I walked home and called my lawyer to issue an injunction.ผมเดินกลับบ้าน และโมร.หาทนาย เพื่อขอหมายระงับ Head Case (2011)
It took a federal injunction to get him to sell these things to the Italians.มันเคยต้องใช้ถึงคำสั่งรัฐบาลกลาง ให้ท่านยอมเอาของพวกนี้ ไปขายให้คนอิตาลี Advanced Gay (2011)
Look, I'm just gonna file an injunction to stop the transfer.ฟังนะ ฉันจะไปขอคำสั่งห้ามของศาล เพื่อระงับการส่งตัว Legacy (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance   FR: mandat [m] ; délégation [f]
คำสั่งห้าม[n. exp.] (khamsang hām) EN: injunction ; restraining order   FR: injonction [f]
คำสั่งห้ามชั่วคราว[n. exp.] (khamsang hām chūakhrāo) EN: temporary injunction   FR: injonction temporaire [f]
คำสั่งก่อนชี้ขาดตัดสินคดี[n. exp.] (khamsang køn chīkhāt tatsin khadī) EN: temporary injunction   

CMU English Pronouncing Dictionary
INJUNCTION    IH2 N JH AH1 NG K SH AH0 N
INJUNCTION    IH2 N JH AH1 NG SH AH0 N
INJUNCTIONS    IH2 N JH AH1 NG K SH AH0 N Z
INJUNCTIONS    IH2 N JH AH1 NG SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
injunction    (n) (i1 n jh uh1 ng k sh @ n)
injunctions    (n) (i1 n jh uh1 ng k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インジャンクション[, injankushon] (n) injunction [Add to Longdo]
仮の差止;仮の差し止め[かりのさしとめ, karinosashitome] (n) temporary injunction; preliminary injunction [Add to Longdo]
裁判所命令[さいばんしょめいれい, saibanshomeirei] (n) court injunction; court order [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Injunction \In*junc"tion\, n. [L. injunctio, fr. injungere,
   injunctum, to join into, to enjoin. See {Enjoin}.]
   1. The act of enjoining; the act of directing, commanding, or
    prohibiting.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is enjoined; an order; a mandate; a decree; a
    command; a precept; a direction.
    [1913 Webster]
 
       For still they knew, and ought to have still
       remembered,
       The high injunction, not to taste that fruit.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Necessary as the injunctions of lawful authority.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A writ or process, granted by a court of equity,
    and, in some cases, under statutes, by a court of law,
    whereby a party is required to do or to refrain from doing
    certain acts, according to the exigency of the writ.
    [1913 Webster]
 
   Note: It is more generally used as a preventive than as a
      restorative process, although by no means confined to
      the former. --Wharton. --Daniell. --Story.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 injunction
   n 1: a formal command or admonition
   2: (law) a judicial remedy issued in order to prohibit a party
     from doing or continuing to do a certain activity;
     "injunction were formerly obtained by writ but now by a
     judicial order" [syn: {injunction}, {enjoining},
     {enjoinment}, {cease and desist order}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top