Search result for

initial

(131 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -initial-, *initial*
English-Thai: Longdo Dictionary
initial public offering(n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million. , S. I.P.O.,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
initial[ADJ] ชั้นต้น, See also: เบื้องต้น, เริ่มแรก, Syn. beginning, introductory, primary
initial[VT] ลงชื่อแรก, See also: เซ็นชื่อแรก / อักษรแรกของชื่อ, Syn. underwrite, sign, endorse, inscribe
initial[N] อักษรแรกของชื่อ
initially[ADV] ในขั้นต้น, Syn. originally, primarily, firstly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
initial(อินิช'เชิล) adj. แรกเริ่ม n. อักษรแรก,ชื่อแรก,คำย่อ,ชื่อย่อ. vt. เขียนอักษรย่อ,เขียนชื่อย่อ, See also: initialer,initialler n. initially adv., Syn. original,first
initializeเริ่มต้นหมายถึง การเตรียมการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ พร้อมที่จะทำงานได้ การเริ่มต้นในอุปกรณ์ส่วนใดก็จะลบล้างข้อมูลเก่าที่บรรจุไว้ที่ส่วนนั้นหมดไป สำหรับเครื่องแมคอินทอช คำ "intialize" จานบันทึก มีความหมายเหมือนคำ format ในระบบดอส กล่าวคือ แปลว่า จัดเตรียมรูปแบบการบันทึก หมายถึง กำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ให้มีความหมายเหมือนคำ format

English-Thai: Nontri Dictionary
initial(adj) ชั้นต้น,แรกเริ่ม,ชั้นแรก,ดั้งเดิม
initial(n) อักษรไขว้,คำย่อ,ชื่อย่อ,ชื่อแรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
initial-เริ่มต้น, -แรกเริ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
initial๑. เซลล์เริ่มต้น๒. เริ่มเกิด [มีความหมายเหมือนกับ primordium] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
initial age distributionการกระจายตามอายุเมื่อเริ่มต้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
initial conditionเงื่อนไขเริ่มต้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
initial currentกระแสต้น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
initial forceแรงเริ่มเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
initial inclination; initial plate angleมุมปะทะก่อนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
initial lineเส้นเริ่มต้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
initial periodระยะเริ่มแรก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
initial plate angle; initial inclinationมุมปะทะก่อนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
initialลงนามย่อ " หมายถึง การลงลายมือชื่อย่อในร่างสนธิสัญญาเพื่อยืนยันความ ถูกต้องของร่างนั้น " [การทูต]
Initial Approachระยะเริ่มแรกของสัมพันธภาพ [การแพทย์]
Initial Episodesอาการเป็นครั้งแรก [การแพทย์]
Initial margin rateอัตรามาร์จินเริ่มแรก
เป็นอัตราการวางเงินหลักประกันก่อนที่ลูกค้าจะซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินกู้หรือขายชอร์ต ในการวางเงินประกันเริ่มแรกนี้ มูลค่าที่ลูกค้านำมาวางเมื่อเทียบกับยอดหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือที่ขายชอร์ตแล้วจะต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ initial margin rate ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เช่น initial margin rate เท่ากับ 40% หากลูกค้าจะซื้อหุ้นมูลค่า 1,000,000 บาท จะต้องวางเงินมาร์จิน 400,000 บาทเป็นหลักประกัน [ตลาดทุน]
Initial Phaseระยะเริ่มแรก [การแพทย์]
initial rainfallinitial rainfall, ฝนแรก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Initial Rateอัตราเร็วเริ่มต้น [การแพทย์]
Initial Reservesปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง, ปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งว่าจะสามารถผลิตได้จากแหล่งกักเก็บที่สำรวจพบแล้ว โดยรวมถึงปริมาณที่ผลิตไปแล้วทั้งหมดและปริมาณที่คาดว่าจะสามารถผลิตได้ในอนาคต โดยเทคโนโลยีและสภาพเศรษฐกิจที่คาดการณ์ได้ ณ เวลานั้น [ปิโตรเลี่ยม]
initial sideด้านเริ่มต้น, ส่วนประกอบของมุม (ดู terminal side ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
initial substanceสารตั้งต้น, ตัวทำปฏิกิริยา, ดู  reactant [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
initial resistance[อิน-นิ-เทียล-รี-ซิส-ส.-แทนซ์] ในระยะเริ่มแรก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
H. Uh... initially,I thought that this clock broke at 8:00 in the morning - at 8:00 in the morning the office was a full-blown crime scene.เอช เอ่อ... ตอนแรกผมคิดว่า นาฬิกานี่พังตอน 8 โมงเช้า And How Does That Make You Kill? (2008)
Let's return to the initial point.กลับไปที่จุดเริ่มต้นหน่อยสิ Beethoven Virus (2008)
Here, an initial reaction from the Noelites.เอาล่ะค่ะ มาฟังคำพูดของกลุ่ม โนอีไล้ท์กันบ้าง Babylon A.D. (2008)
Well, their initial assessments are all over the place.คือว่า,จากการประเมินเบื้องต้น ของพวกเขา Passengers (2008)
And then he takes a wire hanger and twists it round and brands his initials into each one of them so they will never ever forget.และ ใช้ลวดมาบิด กรีดชื่อบนเนื้อเพื่อ Wanted (2008)
Initially I thought it's a profession filled with hostility...ในขั้นต้น ผมคิดว่ามันเป็นอาชีพที่เต็มไปด้วยศัตรู... Episode #1.9 (2008)
My luggage still has my initials on it, fellas;กระเป๋าของยังมีชื่อย่อผมอยู่เลย เพื่อนเอ๋ย Changeling (2008)
Now, initially, on coming into the White House,ตอนเริ่มย้ายเข้าไปอยู่ ภายในทำเนียบขาว Frost/Nixon (2008)
Moments ago, in an official statement, the government moved away from its initial position that this was a terrorist attack.เมื่อสักครู่ ในการประกาศอย่างเป็นทางการ รัฐบาลเปลี่ยนความคิดจากเดิม ที่ว่าเป็นการก่อการร้าย The Happening (2008)
Based on my initial examination, a full autopsy is gonna be necessary.จากการชันสูตรเบื้องต้น คิดว่าต้องชันสูตรอย่างละเอียดอีกที Pathology (2008)
Initial symptoms include nausea, dizziness,อาการเริ่มต้นที่ประกอบด้วยอาการคลื่นไส่ วิงเวียน Safe and Sound (2008)
Initial estimate is three days to complete the move of Scylla.ต้องใช้เวลา 3 วัน เพื่อขนย้ายซิลล่าค่ะ Greatness Achieved (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
initialAfter the initial shock of hearing of her grandfather's death, the girl started to cry.
initialCould you initial here?
initialInitially I found it difficult to deal with my new environment.
initialInitially we had some problems with our computer system but they've been sorted out now.
initialPlease initial and send back to us.
initialShe embroidered her initials on a white handkerchief.
initialThe experiment failed in the initial stages.
initialThe initials USA stand for the United States of America.
initialThe initial symptoms of the disease are fever and sore throat.
initialThe lovers engraved the oak tree with their initials.
initialThe novel had an initial print-run of 10,000.
initialWhat do the initials NTT stand for?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระลอก[N] initial attack, Syn. คราว, งวด, Example: ก่อนการโจมตีระลอกแรกนั้น อิรักสามารถนำเอาอาวุธต่างๆ เข้าสู่ที่ซ่อนได้มาก
เริ่มต้น[ADJ] initial, See also: first, beginning, primary, incipient, introductory, Syn. เริ่ม, Ant. สิ้นสุด, Example: วัยเด็กเป็นวัยเริ่มต้น เป็นวัยเตรียมตัวเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต
ขั้นต้น[N] preliminary, See also: initial, Syn. ขั้นแรก, เบื้องต้น, ระดับต้น, ช่วงต้น, Ant. ขั้นสุดท้าย, Example: ทางการจะตรวจสอบในขั้นต้นว่ามีหลักฐานเพียงพอหรือไม่, Thai definition: ส่วนที่เป็นช่วงแรกหรือเป็นพื้นฐานแรกเริ่ม
ขั้นแรก[N] first step, See also: initial, preliminary, Syn. ขั้นต้น, ขั้นที่หนึ่ง, ขั้นแรกเริ่ม, Ant. ขั้นสุดท้าย, Example: ฉันต้องทำขั้นแรกให้ดีที่สุดก่อนเพื่อปูทางให้ขั้นต่อๆ ไปราบรื่น, Thai definition: ช่วงเวลาตอนต้นหรือเป็นช่วงเริ่มแรก
แรก[ADJ] first, See also: initial, primary, Example: นักท่องเที่ยวบางคนเพิ่งเคยมาเที่ยวภูเก็ตครั้งแรก จึงรู้สึกตื่นเต้นกับความสวยงามของทัศนียภาพ, Thai definition: มาก่อนเพื่อน
สักวา[N] initial word of a dialogue which is sung, See also: kind of rondeau, Example: เจ้านายและข้าราชการชั้นสูงไปประชันสักวาอยู่ด้วยกันเสมอ, Thai definition: ชื่อลำนำเพลงอย่างหนึ่ง ร้องเป็นทำนองโต้ตอบกัน
สัมผัสอักษร[N] alliteration, See also: initial rhyme, beginning rhyme, head rhyme, Syn. สัมผัสพยัญชนะ, Example: ในการสัมผัสท้ายวรรคบางคนนิยมสัมผัสอักษรเท่านั้น, Count unit: แห่ง, Thai definition: คำคล้องจองที่ใช้อักษรตัวเดียวกัน หรือตัวอักษรประเภทเดียวกัน คือ มีเสียงเหมือนกัน แต่รูปไม่เหมือนกัน
บุพกิจ[N] initial deeds, See also: prior duty, Thai definition: กิจหรือภาระที่จะต้องทำก่อน
ชั้นต้น[ADJ] initial, See also: preliminary, preparatory, primary, beginning, lower, elementary, Syn. ในขั้นแรก, ในขั้นต้น, ในขั้นปฐม, Ant. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย, Example: เขาพอใจในการประเมินผลชั้นต้น
ชั้นต้น[N] initial stage, See also: beginning level, primary stage, lower level, Syn. ขั้นแรก, ขั้นต้น, Ant. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย, Example: ในชั้นต้น ทุกคนต้องหัดวาดภาพทิวทัศน์ก่อน, Count unit: ชั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย[adj.] (āi) EN: first ; initial   FR: premier
เบื้องต้น[adj.] (beūangton) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie   FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)
บุพกิจ[n.] (bupphakit) EN: initial deeds   
ชั้นต้น[n. exp.] (chan ton) EN: initial stage   
ชั้นต้น[adj.] (chan ton) EN: initial ; first   
เดิมที[adv.] (doēmthī) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally   FR: initialement ; au début
หัวเก่า[n.] (hūakao) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย)   FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: headworks ; beginning of a job ; initial stage of a job ; initial stage of a project   
หัวออก[n.] (hūa-øk) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ)   FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)
จุดเริ่มต้น[n. exp.] (jut roēmton) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point   FR: point de départ [m] ; point initial [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INITIAL    IH2 N IH1 SH AH0 L
INITIALS    IH2 N IH1 SH AH0 L Z
INITIALED    IH2 N IH1 SH AH0 L D
INITIALLY    IH2 N IH1 SH AH0 L IY0
INITIALING    IH2 N IH1 SH AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
initial    (v) (i1 n i1 sh l)
initials    (v) (i1 n i1 sh l z)
initially    (a) (i1 n i1 sh @ l ii)
initialled    (v) (i1 n i1 sh l d)
initialling    (v) (i1 n i1 sh @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anbrandphase {f}initial combustion [Add to Longdo]
Anfangskurzschlusswechselstrom im [electr.]initial symmetrical short-circuit current [Add to Longdo]
Anfangsbedingung {f} | Anfangsbedingungen {pl}initial condition | initial conditions [Add to Longdo]
Anfangsbuchstabe {m}initial letter [Add to Longdo]
Anfangsdurchgangswiderstand {m} [electr.]initial contact resistance [Add to Longdo]
Anfangserfolg {m}initial success [Add to Longdo]
Anfangsgeschwindigkeit {f}initial velocity [Add to Longdo]
Anfangsphase {f}; Anfangsstadium {n}initial phase; first phase; early stage [Add to Longdo]
Anfangsschwierigkeiten {pl}initial problems [Add to Longdo]
Anfangsspannung {f}initial stress [Add to Longdo]
Anfangsstadium {n}initial stage [Add to Longdo]
Anfangswert {m}initial value [Add to Longdo]
Anfangswiderstand {m}initial resistance [Add to Longdo]
Anlagekosten {pl}initial cost [Add to Longdo]
Anlaut {m}initial sound [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position) [Add to Longdo]
イニシャライザルーチン[, inisharaizaru-chin] (n) {comp} initializer routine [Add to Longdo]
イニシャライズ;イニシアライズ[, inisharaizu ; inishiaraizu] (n,vs) initialize; initialise [Add to Longdo]
イニシャル;イニシアル[, inisharu ; inishiaru] (n) (1) initial; the first; (2) (one's) initials [Add to Longdo]
イニシャルコスト[, inisharukosuto] (n) {comp} initial cost [Add to Longdo]
イニシャルプログラムロード[, inisharupuroguramuro-do] (n) {comp} initial program load; IPL [Add to Longdo]
コネクション設定[コネクションせってい, konekushon settei] (n) {comp} connection setup, initialization [Add to Longdo]
システム立ち上げ[システムたちあげ, shisutemu tachiage] (n) {comp} system initialization; system start up [Add to Longdo]
リセットモード[, risettomo-do] (n) {comp} initial condition mode; reset mode [Add to Longdo]
伊曾保物語[いそほものがたり, isohomonogatari] (n) Aesop's Fables (published initially by the Jesuits in 1593) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ā, , ] initial particle; prefix to a name or a term of address, #499 [Add to Longdo]
初步[chū bù, ㄔㄨ ㄅㄨˋ, ] initial; preliminary; tentative, #2,290 [Add to Longdo]
初期[chū qī, ㄔㄨ ㄑㄧ, ] initial stage; beginning period, #5,039 [Add to Longdo]
初始[chū shǐ, ㄔㄨ ㄕˇ, ] initial; starting (point), #11,559 [Add to Longdo]
起价[qǐ jià, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] initial price (e.g. for the first kilometer); prices starting from, #31,155 [Add to Longdo]
头文字[tóu wén zì, ㄊㄡˊ ㄨㄣˊ ㄗˋ, / ] initial; first letter of word (in Latin script) [Add to Longdo]
首字母[shǒu zì mǔ, ㄕㄡˇ ㄗˋ ㄇㄨˇ, ] initial letters [Add to Longdo]
首次公开招股[shǒu cì gōng kāi zhāo gǔ, ㄕㄡˇ ㄘˋ ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄓㄠ ㄍㄨˇ, / ] initial public offering (IPO) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL) [Add to Longdo]
コネクション設定[コネクションせってい, konekushon settei] connection setup, initialization [Add to Longdo]
システム立ち上げ[システムたちあげ, shisutemu tachiage] system initialization, system start up [Add to Longdo]
リセットモード[りせっともーど, risettomo-do] initial condition mode, reset mode [Add to Longdo]
最初の値[さいしょのあたい, saishonoatai] initial value [Add to Longdo]
初期[しょき, shoki] early (days) (a-no), initial stage, (computer) initial [Add to Longdo]
初期デフォルト[しょきデフォルト, shoki deforuto] initial default [Add to Longdo]
初期化[しょきか, shokika] initialization (vs) [Add to Longdo]
初期化コード[しょきかコード, shokika ko-do] initialization code [Add to Longdo]
初期化プログラム[しょきかプログラム, shokika puroguramu] initial program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Initial \In*i"tial\, a. [L. initialis, from initium a going in,
   entrance, beginning, fr. inire to go into, to enter, begin;
   pref. in- in + ire to go: cf. F. initial. See {Issue}, and
   cf. {Commence}.]
   [1913 Webster]
   1. Of or pertaining to the beginning; marking the
    commencement; incipient; commencing; as, the initial
    symptoms of a disease.
    [1913 Webster]
 
   2. Placed at the beginning; standing at the head, as of a
    list or series; as, the initial letters of a name.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Initial \In*i"tial\, n.
   The first letter of a word or a name.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Initial \In*i"tial\, v. t. [imp. & p. p. {Initialed}; p. pr. &
   vb. n. {Initialing}.]
   To put an initial to; to mark with an initial of initials.
   [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 initial
   adj 1: occurring at the beginning; "took the initial step toward
       reconciliation"
   n 1: the first letter of a word (especially a person's name);
      "he refused to put the initials FRS after his name"
   v 1: mark with one's initials

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top