Search result for

infuse

(33 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infuse-, *infuse*
Possible hiragana form: いんふせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infuse[VT] แช่, See also: ใส่, เทใส่, Syn. instill
infuse[VT] ทำให้มีความรู้สึกบางอย่าง, See also: มีผลต่อ, บันดาลให้เกิด, Syn. inspire, introduce
infuse into[PHRV] ซึมซาบ, See also: แผ่ซ่าน, กระจาย, Syn. inspire in
infuse with[PHRV] ทำให้ซึมซาบด้วย, See also: ทำให้แผ่ซ่านด้วย, Syn. inspire with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infuse(อินฟิวซ') vt. กรอกใส่,ใส่,ฉีด,ซึมซาบ,แช่,ชง,เทลงใน. vi. ผ่านกระบวนการแช่,ชง., See also: infuser n. infusive adj., Syn. imbue

English-Thai: Nontri Dictionary
infuse(vt) เทใส่,ซึม,ฉีด,แช่น้ำ,แต่งกลิ่น,ละลาย,แพร่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's throw in an I.O. and put the blood in the rapid infuser. These are pretty clean amputations.นี่เป็นรอยตัดที่สะอาดมากนะ เราต่อแขนใหม่ได้ Good Mourning (2009)
Get another unit on the rapid infuser.หาอีกตัวสิที่ ทำให้เลือดไหลพุ่ง Black Swan (2009)
Warm blood bisque infused with rose petals.เลือดอุ่นๆโรยด้วยกลีบดอกกุหลาบ Beautifully Broken (2010)
Let the fire of the Holy Spirit descend, that this being may be awakened in the world beyond the life of this earth and infused with the power of the Holy Spirit.เพลิงจากพระจิตจงลุกโชติช่วง\ เพื่อนำพาให้ดวงวิญญาณ ให้หลุดพ้นจากโลกนี้ และไปสู่โลกหน้า และหลอมรวมเป็นหนึ่งกับพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ The Rite (2011)
Co2 infuser now!ใช้เครื่องช่วยหายใจ เดี๋ยวนี้ Genesis: Part 1 (2011)
We have CO2 infusers if we get pilgrims... and a mobile trauma unit in case we get casualties.เรามีถัง CO2 เผื่อผู้จาริก... . และหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ กรณีที่มีคนบาดเจ็บ Occupation (2011)
One blade is silver, the other blade is infused with garlic.อันนึงทำจากเงิน อีกอันอาบด้วยกระเทียม Origins of Vampire Mythology (2012)
Yeah, it was infused with all the hatred of the Nazi regime during the blitzkrieg.ใช่ และมันก็เต็มไปด้วยความเกลียดชัง ต่อการปกครองของนาซีในช่วงสงครามสายฟ้าแลบ A New Hope (2012)
This candle is infused with magic that can save your mother's life.เทียนนี้ถูกทำด้วยเวทย์มนตร์ ที่จะสามารถช่วยชีวิตแม่ของเธอได้ The Miller's Daughter (2013)
This candle is infused with magic that can save your mother's life.เทียนนี่สร้างขึ้นจากเวทมนตร์ สามารถช่วยชีวิตแม่เจ้าได้ The Queen Is Dead (2013)
So to bring it back to life, you have to infuse it in boiling water.การจะทำให้มันฟื้นสภาพ เธอจะต้องผสมลงใน.. น้ำเดือด The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
Your father's greatest work, infused with silver.การทำงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพ่อของ คุณอบอวลไปด้วยเงิน Underworld: Blood Wars (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
infuseThis soap is infused with natural fragrances.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชง[v.] (chong) EN: brew ; make tea ; make coffee ; infuse   FR: préparer une boisson ; préparer le café
ดอง[v.] (døng) EN: infuse ; soak ; immerse ; steep   FR: mariner ; infuser ; macérer

CMU English Pronouncing Dictionary
INFUSE    IH2 N F Y UW1 Z
INFUSED    IH2 N F Y UW1 Z D
INFUSES    IH2 N F Y UW1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infuse    (v) (i1 n f y uu1 z)
infused    (v) (i1 n f y uu1 z d)
infuses    (v) (i1 n f y uu1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
煎じる[せんじる, senjiru] (v1,vt) to boil; to decoct; to infuse [Add to Longdo]
煎ずる[せんずる, senzuru] (vz,vt) to boil; to decoct; to infuse [Add to Longdo]
注ぎ込む(P);つぎ込む[つぎこむ, tsugikomu] (v5m,vt) to invest in; to sink money into; to put into; to lay out (funds); to inject; to impregnate; to infuse; to instill; to implant; to imbue; to focus (attention, efforts); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infuse \In*fuse\, n.
   Infusion. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infuse \In*fuse"\, v. t. [imp. & p. p. {Infused}; p. pr. & vb.
   n. {Infusing}.] [L. infusus, p. p. of infundere to pour in or
   into; pref. in- in + fundere to pour: cf. F. infuser. See
   {Found} to cast.]
   1. To pour in, as a liquid; to pour (into or upon); to shed.
    [1913 Webster]
 
       That strong Circean liquor cease to infuse.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
   2. To instill, as principles or qualities; to introduce.
    [1913 Webster]
 
       That souls of animals infuse themselves Into the
       trunks of men.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Why should he desire to have qualities infused into
       his son which himself never possessed? --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To inspire; to inspirit or animate; to fill; -- followed
    by with.
    [1913 Webster]
 
       Infuse his breast with magnanimity.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Infusing him with self and vain conceit. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To steep in water or other fluid without boiling, for the
    propose of extracting medicinal qualities; to soak.
    [1913 Webster]
 
       One scruple of dried leaves is infused in ten ounces
       of warm water.            --Coxe.
    [1913 Webster]
 
   5. To make an infusion with, as an ingredient; to tincture;
    to saturate. [R.] --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infuse
   v 1: teach and impress by frequent repetitions or admonitions;
      "inculcate values into the young generation" [syn:
      {inculcate}, {instill}, {infuse}]
   2: fill, as with a certain quality; "The heavy traffic tinctures
     the air with carbon monoxide" [syn: {impregnate}, {infuse},
     {instill}, {tincture}]
   3: undergo the process of infusion; "the mint tea is infusing"
   4: let sit in a liquid to extract a flavor or to cleanse; "steep
     the blossoms in oil"; "steep the fruit in alcohol" [syn:
     {steep}, {infuse}]
   5: introduce into the body through a vein, for therapeutic
     purposes; "Some physiologists infuses sugar solutions into
     the veins of animals"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top