Search result for

informer

(39 entries)
(0.0437 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -informer-, *informer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
informer[N] คนแจ้งข่าว, Syn. accuser, betrayer, whistle-blower

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
informer(อินฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้บอกให้รู้,สนเทศ,ผู้แจ้งข่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
informer(n) ผู้บอก,ผู้แจ้งความ,คนฟ้องร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
informerผู้แจ้งความ (ว่ามีการกระทำความผิด), สายลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Somewhere in our midst, lucky Kapos still survive, reinstated officers and anonymous informers.ในความมืดมนนั้น คาโปว บางคนก็รอดจากสงคราม กลับเข้าไปในรัฐ โดยไม่รู้อีกแล้ว ว่าใครเป็นใคร Night and Fog (1956)
Get our informers to find out where it's going to be held.ได้รับข่าวคราวของเราที่จะหาที่มันเป็นไปที่จะจัดขึ้น The Godfather (1972)
I don't approve of murder, but it seems to me you've done the world a public service by ridding it of an appalling blackmailer and his disgusting informers.ผมไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรม แต่มันดูเหมือนว่าคุณได้ทำ เหมือนเป็นบริการ โดยการจัดการคนแบล็กเมล์ แล้วผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา Clue (1985)
I'm grateful to you all for disposing of my network of spies and informers.ฉันรู้สึกขอบคุณทุกท่านสำหรับการกำจัด สายข่าวและสายลับของผม Clue (1985)
Major Koslova's informers can't finger.สายของพันตรีโคสโลว่าชี้ตัวเขาไม่ได้ The Jackal (1997)
I never took you for an informer, Max.ไม่คิดว่าเธอจะหนอนบ่อนไส้ แม็กซ์ Rushmore (1998)
Two days ago, my informer nearly found out who he was2 วันก่อน คนของผม เกือบจะรู้ว่าใครเป็นสายให้หานเซิน Infernal Affairs (2002)
My informer nearly found out who the mole wasคนของผมเกือบจะรู้แล้วว่าใครเป็นสายให้หานเซิน Infernal Affairs (2002)
Now they know of things only an informer could have told them.แต่ตอนนี้พวกมันรู้เรื่องแค่ที่สายมันบอกมาเท่านั้น The Great Raid (2005)
- My informer tells me that he would be less inclined to be engaged, were it not for the presence of a certain gentleman.-คนที่เต้นด้วยก่อนหน้านี้บอกว่า ...เขาไม่อยากเต้นเลย ถ้าไม่มี... ...การปรากฏตัวของสุภาพบุรุษผู้หนึ่ง Pride & Prejudice (2005)
The society calls you a informer, a rat, a snitch.สังคมเรียกคุณว่าพวกชอบฟ้อง Saw II (2005)
He was not my buddy, it was an informer.เค้าไม่ใช่คู่หูของผม มันก็เป็นแค่สาย Saw II (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รายงาน[N] reporter, See also: informer, Syn. คนรายงาน, Example: ผู้รายงานไม่เห็นบอกผมเลยว่างานแสดงอยู่ที่ไหนบ้าง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่บอกเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้อื่นทราบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอกให้รู้[v. exp.] (bøk hai rū) FR: informer ; apprendre
บอกให้ทราบ[v. exp.] (bøk hai sāp) EN: indicate   FR: informer ; mettre au courant ; indiquer
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to   FR: informer ; aviser
ให้ข้อมูล[v. exp.] (hai khømūn) EN: give some information   FR: donner des informations ; informer
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งให้...ทราบ[v.] (jaēng hai ... sāp) EN: inform ... (s.o.) ; announce   FR: informer ... (qqn)
ผู้แจ้งความ[n. exp.] (phū jaēngkhwām) EN: informer   
รายงาน[v.] (rāi-ngān) EN: report ; provide information ; give an account of ; inform   FR: rapporter ; rendre compte de ; faire un rapport ; donner un compte-rendu ; informer
เรียน[v.] (rīen) EN: inform ; report   FR: informer ; rapporter

CMU English Pronouncing Dictionary
INFORMER    IH2 N F AO1 R M ER0
INFORMERS    IH2 N F AO1 R M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
informer    (n) (i1 n f oo1 m @ r)
informers    (n) (i1 n f oo1 m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denunziant {m} | Denunzianten {pl}informer | informers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフォーマー[, info-ma-] (n) informer [Add to Longdo]
通報者[つうほうしゃ, tsuuhousha] (n) person who notifies the police; informer; whistleblower; delator [Add to Longdo]
密告者[みっこくしゃ, mikkokusha] (n) informer; betrayer [Add to Longdo]
裏切り者(P);裏切者[うらぎりもの, uragirimono] (n) betrayer; traitor; turncoat; informer; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Informer \In*form"er\ ([i^]n*f[^o]rm"[~e]r), n. [From {Inform},
   v.]
   1. One who informs, animates, or inspires. [Obs.] --Thomson.
    [1913 Webster]
 
       Nature, informer of the poet's art.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. One who informs, or imparts knowledge or news.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) One who informs a magistrate of violations of law;
    one who informs against another for violation of some law
    or penal statute.
    [1913 Webster]
 
   {Common informer} (Law), one who habitually gives information
    of the violation of penal statutes, with a view to a
    prosecution therefor. --Bouvier. --Wharton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 informer
   n 1: one who reveals confidential information in return for
      money [syn: {informer}, {betrayer}, {rat}, {squealer},
      {blabber}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 informer [ɛ̃fɔrme]
   acquaint; inform; report
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top