Search result for

influentially

(100 entries)
(0.0272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -influentially-, *influentially*, influential
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา influentially มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *influentially*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
influential[ADJ] ซึ่งมีอิทธิพลต่อ, See also: ซึ่งมีอำนาจชี้ขาด, Syn. authoritative, powerful, significant, Ant. unpersuasive, unconvincing
influential[N] ผู้มีอิทธิพล
influential person[N] ผู้มีอิทธิพล, See also: ผู้มีอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
influential(อินฟลูเอน'เชิล) adj. มีอิทธิพล,มีอำนาจชักจูง,มีผลสะท้อน., Syn. weighty

English-Thai: Nontri Dictionary
influential(adj) มีอิทธิพล,มีผลกระทบ,มีผลพวง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mem Leonowens, Jao Jom Manda Ung is daughter of very influential family.แหม่มเลียวโนวส์,เจ้าจอมมารดาอุ่น\เป็นลูกสาวของผู้มีอิทธิพลครอบครัวหนึ่ง Anna and the King (1999)
Many of you know influential people abroad.มีหลายคนที่มีคนรู้จักอยู่นอกประเทศ Hotel Rwanda (2004)
Leading this school would be the most wealthy, most influential.ผู้นำในโรงเรียนแห่งนี้จะต้องร่ำรวยมากที่สุด, มีอิทธิพลมากที่สุด The Worst First Kiss! (2005)
See, I've been approached by several very influential people wondering if I'd be interested in standing for governor.ผู้มีอิทธิพลหลายคนเคยมาทาบฉัน... ไปลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐ The Longest Yard (2005)
TheLeague represents an influential group of businessmen who are tired of criminals undermining local enterprise.ผู้มีอำนาจชี้ขาด ของกลุ่มนักธุรกิจที่พยายาม ต่อต้านอาชญากรรม Albification (2009)
And how many black and Latino businessmen in your influential group?และมีคนดำและคนลาตินอยู่เท่าไหร่ นักธุรกิจในกลุ่ม ผู้มีอิทธิพลของคุณ Albification (2009)
He was an extremely influential legislator for what,20 years?เขาเคยเป็นวุฒิฯที่มีอิทธิพลมาก ถึง 20ปีเชียว The Scarlet Letter (2009)
I got loads through very influential friends.ฉันมีเพื่อนที่มีอิทธิพลมากมาย Astro Boy (2009)
We believe that, with the right kind of direction and support the RFF could become a very influential force in your country.เราเชื่อว่า ด้วยการสนับสนุนและชี้นำที่ถูกทาง ฝ่ายปฏิวัติของคุณจะมีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศ The International (2009)
The gratitude and consideration of a very influential friend.ความใส่ใจและภักดีจากเพื่อนที่ทรงอิทธิพลยังไง The International (2009)
If they were to become one, we could be influential around these parts.ถ้าเรานำมันมารวมกัน เราจะเป็นผุ้มีอิทธิพลที่สุดในละแวกนี้ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
You have been doing an amazing job, rallying votes to our side. Choose cool Senator Farr. Perhaps, I am the most influential man on Rodia, Lolo.ท่านได้ทำสิ่งที่วิเศษสุด คือดึงคะแนนเสียงมาทางเรา บางทีคนบนโรเดียคงไม่ฟัง การโน้มน้าวของข้าแล้วละ โลโล Senate Murders (2010)
Securing your passage to South America means pulling in a lot of favors and paying off some very influential people.คุ้มกันสินค้าของนายผ่านไปยังทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งหมายความว่าจะต้องการความช่วยเหลือเยอะมาก แล้วต้องติดสินบน ให้กับผู้ที่มีอิทธิพลมากบางคน June Wedding (2010)
That way, your jet-setting lifestyle and influential associates won't draw attention.ฉะนั้น คุณจะเดินทางโดยเครื่องบินเจ็ต การใช้ชีวิต จะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล ไม่สนใจใคร Chuck Versus the American Hero (2010)
Shakers and machers you know,and influential types... including Judge Hasty.พวกผู้มีอำนาจ อะไรแบบนั้นไง พวกผู้มีอิทธิพล อย่างผู้พิพากษาเฮสตี้ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Dr. Persinger's work raises the extraordinary possibility not just that spiritual experiences can be induced, but that some of the most intense and influential religious visions in history may have their root in nothing more than the wiring of the human brain.หรือสำหรับเรื่องที่วาง ด้วยตัวเองในเวลากลางคืน ในช่วงกลางของเตียงของ เธอและเรื่องนี้เกิดขึ้น คุณสามารถจินตนา การว่าเธอจะป้ายมัน Is There a Creator? (2010)
Even if Chungsoo Group is very influential, you shouldn't hand Mo Ne to such an ahjussi.ถึงแม้ว่าเค้าจะเป็นลูกชายคนโต ของซังซุกกรุ๊ป ก็เถอะ พ่อยกโมเนให้คนแก่แบบนี้ได้ยังไงกัน Episode #1.2 (2010)
The influential, the useful, people like Sarin and father gates.คนมีอิทธิพล มีประโยชน์ คนอย่างเซรินและบาทหลวงเกทส์ The End of the World as We Knew It (2011)
I heard you're very close to the King. Such an influential figure!ข้าได้ยินว่าท่านสนิทกับฝ่าบาท ช่างเป็นคนที่มีอำนาจจริงๆ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Yoshinobu-san is conversing with Satsuma, Tosa, Echizen and the influential lords of Uwajima's four fief's.ท่านโชกุนสนทนากับ สัทสุมะ โทสะ เอซิเซน ต่างเป็นตระกุลใหญ่ Episode #2.7 (2011)
In her line of work, she has a network of influential contacts throughout the world.ในการทำงานของเธอ เธอมีเส้นสาย ในการติดต่อ ไปทั่วโลก The Fugitives (2012)
He's extremely influential in shaping his government's economic policy.เขามีอิทธิพลอย่างมาก ในการสร้างนโยบายเศรษฐกิจ ให้กับรัฐบาล Linchpin (2012)
Well, let's just say that Kevin Creed has some very influential people invested in what he and Urthstrike are doing.พูดแบบนี้แล้วกันนะ เควิน ครีด มีผู้ทรงอิทธิพลบางคน คอยสนับสนุน Kupale (2012)
He wrote an influential paper on the theoretical possibility of creating a sustained series of thermonuclear micro-explosions by beaming streams of charged heavy ions at a pellet of Deuterium Tritium propellant.เขาเป็นนักเขียนที่มี ทฤษฏีที่เป็นไปได้ ของการสร้างพลังงานลูกโซ่ เทอร์โมนิวเคลียร์จิ๋ว Fast Times (2012)
She was always reminding people that she was a woman of considerable means, and that her husband was an influential and wealthy doctor in Berlin.หล่อนเอาไว้เตือนใจ ว่าหล่อนเคยเป็น ผู้หญิงที่ฐานะร่ำรวย\และสามีหล่อนก็เคยเป็น ผู้มีอิทธิพลและเป็นหมออยู่เบอร์ลิน Unholy Night (2012)
I'm an influential member of this community now.ฉันเป็นสมาชิกที่ค่อนข้างมีอิทธิพล ในสังคมละแวกนี้ Pain & Gain (2013)
B, I'm a moderately influential warlord.ข้อสอง ฉันเป็นนายทหารทผู้ทรงอิทธิพลพอสมควร Gone Girl (2014)
Arabic astronomy was so influential, that we still call most of the bright stars by their Arabic names.ดาราศาสตร์ภาษาอาหรับ เป็นผู้มีอิทธิพลเช่นนั้น ที่เรายังคงเรียกส่วน ใหญ่ของดาวสว่าง ชื่อภาษาอาหรับของพวกเขา Hiding in the Light (2014)
He published his findings in a major environmental health journal and sent copies to various government leaders, including one highly influential senator.เขาตีพิมพ์ผลการวิจัยของเขา ในวารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และส่งสำเนาให้กับผู้นำรัฐบาลต่างๆ The Clean Room (2014)
There's this really influential band...นี่เป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียง Before We Go (2014)
...was Howard Hughes. He's one of the most influential individuals of the last quarter century.คือโฮเวิร์ด ฮิวส์ เขาเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลที่สุด Rules Don't Apply (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
influentialHe is influential.
influentialIf other conditions are equal, the temperature must be the most influential element in this experiment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ทรงอิทธิพล[N] influential person, See also: person who influences, Syn. ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ, Example: รัฐมนตรีคลังเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในคณะรัฐมนตรีชุดนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีลูกสมุนมาก มักประพฤตินอกกฎหมาย
มีอิทธิพล[V] influence, See also: be influential in, have an influence in, Example: เทเลเท็กซ์และวีดีโอเท็กซ์มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาระบบทางไกล
ผู้มีอิทธิพล[N] influential person, See also: despot, tyrant, Example: ผู้มีอิทธิพลมักร่วมมือกันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอำนาจที่สามารถบันดาลให้เป็นไปได้ต่างๆ
เจ้าพ่อ[N] godfather, See also: very influential person, mogul, Example: เขาบุกเบิกอาณาจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อสิ่งทอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นใหญ่หรือมีอิทธิพลในถิ่นนั้น
ทรงอิทธิพล[V] be influential, See also: be important, be in the saddle, be consequential, be forceful, be powerful, Syn. มีอำนาจ, มีอิทธิพล, Ant. หมดอิทธิพล, หมดอำนาจ, ไร้อำนาจ, Example: ผู้สมัครส่วนใหญ่ ล้วนแต่มีชื่อเสียงโด่งดัง และทรงอิทธิพลด้วยกันทั้งสิ้น
คนใหญ่คนโต[N] big shot, See also: important person, influential person, Syn. คนใหญ่โต, Ant. คนต่ำต้อย, คนชั้นต่ำ, Example: เขาไม่ยอมพินอบพิเทาคนใหญ่คนโตเลยไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเสียที, Count unit: คน
ผู้กุมอำนาจ[N] powerful person, See also: one who dominates, one who controls, authority, influential person, Example: ความเป็นทรราชย์ก็คือ คนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นผู้กุมอำนาจ และกุมชะตากรรมของบ้านเมือง ฉ้อราษฎร์บังหลวง อีลุ่ยฉุยแฉกสารพัด ปล่อยปละให้ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนข้นแค้น, Count unit: คน
ทรงอำนาจ[V] be powerful, See also: be influential, Syn. มีอำนาจ, ทรงพลังอำนาจ, Example: กษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงอำนาจกว้างไกล มีวาสนาและบารมียิ่ง
ผู้กุมอำนาจ[N] powerful person, See also: one who dominates, one who controls, authority, influential person, Example: ความเป็นทรราชย์ก็คือ คนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นผู้กุมอำนาจ และกุมชะตากรรมของบ้านเมือง ฉ้อราษฎร์บังหลวง อีลุ่ยฉุยแฉกสารพัด ปล่อยปละให้ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนข้นแค้น, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กว้างขวาง[adj.] (kwāngkhwāng) EN: well-known ; famous ; influential   FR: populaire ; influent
มีอิทธิพล[v. exp.] (mī ittiphon) EN: influence ; be influential in ; have an influence in   FR: être influent ; avoir de l'influence
มีอิทธิพล[adj.] (mī ittiphon) EN: influential   FR: influent
ผู้มีอิทธิพล[n. exp.] (phū mī ittiphon) EN: influential person   FR: personnage influent [m]
ผู้ทรงอิทธิพล[n. exp.] (phūsong ittiphon) EN: influential person ; person who influences   

CMU English Pronouncing Dictionary
INFLUENTIAL    IH2 N F L UW0 EH1 N CH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
influential    (j) (i2 n f l u e1 n sh l)
influentially    (a) (i2 n f l u e1 n sh @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einflussreich {adj} | einflussreicher | am einflussreichsteninfluential | more influential | most influential [Add to Longdo]
einflussreich {adv}influentially [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
羽振りがいい;羽振りが良い;羽振りが好い[はぶりがいい;はぶりがよい(羽振りが良い), haburigaii ; haburigayoi ( haburi ga yoi )] (exp,adj-i) (See 羽振り,羽振りのいい) influential; powerful; popular; prosperous (when modifying a noun); doing well [Add to Longdo]
羽振りのいい;羽振りの良い[はぶりのいい;はぶりのよい(羽振りの良い), haburinoii ; haburinoyoi ( haburi no yoi )] (adj-i) (See 羽振りがいい) powerful; influential; prosperous; popular [Add to Longdo]
顔役[かおやく, kaoyaku] (n) influential man; boss [Add to Longdo]
群雄割拠[ぐんゆうかっきょ, gunyuukakkyo] (n,vs) rivalry of local warlords; a number of powerful (talented, influential) persons standing by themselves in a given field [Add to Longdo]
権臣[けんしん, kenshin] (n) influential vassal; powerful retainer; powerful courtier [Add to Longdo]
権力者[けんりょくしゃ, kenryokusha] (n) powerful or influential person [Add to Longdo]
口利き(P);口きき[くちきき, kuchikiki] (n) (1) mediation; good offices; intervention; mediator; middleman; (2) influential person; person of influence; (3) (arch) eloquence; eloquent person; (4) (arch) (original meaning) way of speaking; (P) [Add to Longdo]
好い顔;いい顔[いいかお, iikao] (n) (1) big-shot; influential person; (2) happy face; smiling face; (3) sympathetic attitude [Add to Longdo]
実力者[じつりょくしゃ, jitsuryokusha] (n) influential person; powerful person; big wheel; big gun; power behind the throne [Add to Longdo]
勢家[せいか, seika] (n) influential family; the man in power [Add to Longdo]
勢門[せいもん, seimon] (n) influential family; the man in power [Add to Longdo]
声掛かり[こえがかり, koegakari] (n) recommendation of an influential person [Add to Longdo]
息が掛かる;息がかかる[いきがかかる, ikigakakaru] (exp,v5r) to have the personal support of (an influential person); to be under the patronage of [Add to Longdo]
族議員[ぞくぎいん, zokugiin] (n) influential members of parliament acting for the benefit of the private industries to which they are connected [Add to Longdo]
大御所[おおごしょ, oogosho] (n) leading or influential figure [Add to Longdo]
発言力[はつげんりょく, hatsugenryoku] (n) forcefulness of speech; influential voice [Add to Longdo]
幅利き[はばきき, habakiki] (n) influential; man of influence [Add to Longdo]
有力[ゆうりょく, yuuryoku] (adj-na,n) (1) (See 有力者) influential; prominent; (2) (See 有力候補) strong; likely; plausible; potent; (P) [Add to Longdo]
有力筋[ゆうりょくすじ, yuuryokusuji] (n) influential quarters [Add to Longdo]
有力紙[ゆうりょくし, yuuryokushi] (n) influential newspaper; leading newspaper [Add to Longdo]
有力者[ゆうりょくしゃ, yuuryokusha] (n) influential person; man of importance; (P) [Add to Longdo]
雄藩[ゆうはん, yuuhan] (n) (1) barony of the first degree; (2) influential feudal clan [Add to Longdo]
要路[ようろ, youro] (n) (1) main or important road; (2) influential or important position; the authorities [Add to Longdo]
利け者[きけもの, kikemono] (n) influential person [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世家[shì jiā, ㄕˋ ㄐㄧㄚ, ] family influential for generations; aristocratic family [Add to Longdo]
倪柝声[Ní Tuò shēng, ㄋㄧˊ ㄊㄨㄛˋ ㄕㄥ, / ] Ni Tuosheng or Watchman Nee (1903-1972), influential Chinese Christian [Add to Longdo]
势族[shì zú, ㄕˋ ㄗㄨˊ, / ] influential family; powerful clan [Add to Longdo]
势要[shì yào, ㄕˋ ㄧㄠˋ, / ] influential figure; powerful person [Add to Longdo]
严复[Yán Fù, ㄧㄢˊ ㄈㄨˋ, / ] Yan Fu (1853-1921), influential Chinese writer and translator of Western books, esp. on social sciences [Add to Longdo]
昆剧[Kūn jù, ㄎㄨㄣ ㄐㄩˋ, / ] Kunqu opera, influential musical theater originating in Kunshan, Jiangsu province in Yuan times [Add to Longdo]
徐悲鸿[Xú Bēi hóng, ㄒㄩˊ ㄅㄟ ㄏㄨㄥˊ, 鸿 / ] Xu Beihong (1895-1953), famous European trained painter and influential art teacher [Add to Longdo]
昆曲[Kūn qǔ, ㄎㄨㄣ ㄑㄩˇ, ] Kunqu opera, influential musical theater originating in Kunshan, Jiangsu province in Yuan times [Add to Longdo]
有影响[yǒu yǐng xiǎng, ㄧㄡˇ ˇ ㄒㄧㄤˇ, / ] influential [Add to Longdo]
林纾[Lín Shū, ㄌㄧㄣˊ ㄕㄨ, / ] Lin Shu (1852-1924), writer and influential translator and adaptor of vast swathes of Western literature into classical Chinese [Add to Longdo]
梁启超[Liáng Qǐ chāo, ㄌㄧㄤˊ ㄑㄧˇ ㄔㄠ, / ] Liang Qichao (1873-1929), influential journalist and a leader of the failed reform movement of 1898 [Add to Longdo]
河殇[hé shāng, ㄏㄜˊ ㄕㄤ, / ] River elegy (influential 1988 CCTV documentary series, that stimulated the Beijing Spring democracy movement of 1980s) [Add to Longdo]
闻达[wén dá, ㄨㄣˊ ㄉㄚˊ, / ] illustrious and influential; well-known [Add to Longdo]
董仲舒[Dǒng Zhòng shū, ㄉㄨㄥˇ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨ, ] Dong Zhongshu (179-104 BC), philosopher influential in establishing Confucianism as the established system of values of former Han dynasty [Add to Longdo]
鉴真[Jiàn zhēn, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄣ, / ] Jianzhen or Ganjin (688-763), Tang dynastic Buddhist monk, who crossed to Japan after several unsuccessful attempts, influential in Japanese Buddhism [Add to Longdo]
鉴真和尚[Jiàn zhēn hé shang, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄏㄜˊ ㄕㄤ˙, / ] Jianzhen or Ganjin (688-763), Tang Buddhist monk, who crossed to Japan after several unsuccessful attempts, influential in Japanese Buddhism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Influentially \In`flu*en"tial*ly\, adv.
     In an influential manner.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  influentially
      adv 1: exerting influence

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top