Search result for

inflamed

(37 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inflamed-, *inflamed*, inflam, inflame
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inflamed[ADJ] ซึ่งลุกเป็นไฟ, See also: สว่างโร่, รุ่มร้อน, โกรธเป็นไฟ, Syn. aroused, hot, red
inflamed[ADJ] อักเสบ, See also: บวม, ช้ำ, Syn. sore, irritated, infected

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Inflamed the nerves to your heart.ทำให้เส้นประสาทอักเสบถึงหัวใจคุณ Dying Changes Everything (2008)
The C.T. shows you have an infection in your small bowel and your colon is inflamed.โอเค เอ่อ คลาร่า ผลซีทีบอกว่า คุณติดเชื้อในลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่อักเสบ Good Mourning (2009)
I've worked for you for two years and you still make me get you coffee, clean your tie look in your throat with a flashlight to see if your tonsils are inflamed.ฉันทำงานมาสองปี.. ..คุณให้ฉันทำกาแฟ เช็ดเนคไทคุณ.. ..ดูในคอคุณว่าต่อมทอนซิล คุณอักเสบไหม Super Sunday (2011)
The fingertips were inflamed, cracked, and bleeding.ปลายนิ้วมือถูกไหม้ แตก และเลือดออก The Penelope Papers (2011)
And the price to see you so inflamed?แล้วราคาเท่าไหร่ถึงจะได้เห็นเจ้าลุกเป็นไฟ? A Place in This World (2012)
His brain, stomach, and intestines were all inflamed.สมอง ท้อง และ\ลำไส้ เผาไหม้ทั้งหมด Three Coins in a Fuchsbau (2012)
You have some seriously, seriously inflamed gums.เหงือกของเธออักเสบร้ายแรงนะนี่ The Safe (2012)
Her liver is inflamed and she's slightly jaundiced.ตับของเธออักเสบ และเธอเป็นโรคดีซ่านขั้นต้นด้วย Carbon Copy (2013)
And his eyes are very inflamed, too.และตาเค้าก็บวมอักเสบด้วย Red and Itchy (2013)
"a dangerous temperament that's only been inflamed by recent events."จอมโทสะอันตรายที่เป็นเดือดเป็นแค้น เพราะเหตุการณ์ไม่นานนี้ Closure (2015)
the khan's brother, he's been suffering from pain in the right lower abdomen, obviously an inflamed appendix.น้องชายหัวหน้าเผ่า กำลังปวดท้องน้อยด้านขวา... Spies Like Us (1985)
Inflamed by Senator Ron Davis, full support of the new facility...จากชนวนเหตุที่ ส.ว.รอน เดวิส ให้การสนับสนุนศูนย์วิจัยแห่งใหม่นี้ Resident Evil: Degeneration (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inflamedDon't scratch your mosquito bite. It'll get inflamed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวม[v.] (būam) EN: swell ; be swollen ; be inflamed   FR: enfler ; gonfler ; boursoufler
กลัดมัน[v.] (klatman) EN: be inflamed ; be in heat ; burn ; have strong sexual desire   
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: burst into flame ; become inflamed ; be in turmoil   FR: s'enfammer ; flamber ; prendre feu
พอง[v.] (phøng) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up   FR: enfler ; gonfler ; se dilater

CMU English Pronouncing Dictionary
INFLAMED    IH2 N F L EY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inflamed    (v) (i1 n f l ei1 m d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wutentbranntinflamed with rage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
炎症病巣[えんしょうびょうそう, enshoubyousou] (n) inflamed part; site of inflammation [Add to Longdo]
横根[よこね, yokone] (n) bubo (inflamed swelling in a gland) [Add to Longdo]
充血した[じゅうけつした, juuketsushita] (adj-f) congested; bloodshot; inflamed [Add to Longdo]
充血した目[じゅうけつしため, juuketsushitame] (n) inflamed eyes [Add to Longdo]
傷咎め[きずとがめ, kizutogame] (n) inflamed wound [Add to Longdo]
爛らかす[ただらかす, tadarakasu] (v5s,vt) to cause to be inflamed [Add to Longdo]
爛れた皮膚[ただれたひふ, tadaretahifu] (n) inflamed skin [Add to Longdo]
爛れる[ただれる, tadareru] (v1,vi) to be sore; to be inflamed; to be bleary; to fester [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发炎[fā yán, ㄈㄚ ㄧㄢˊ, / ] inflamed from infection or injury; inflamation [Add to Longdo]
[yuān, ㄩㄢ, ] inflamed eyelids; parched [Add to Longdo]
红肿[hóng zhǒng, ㄏㄨㄥˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] inflamed; red and swollen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inflame \In*flame"\, v. t. [imp. & p. p. {Inflamed}; p. pr. &
   vb. n. {Inflaming}.] [OE. enflamen, OF. enflamer, F.
   enflammer, L. inflammare, inflammatum; pref. in- in +
   flammare to flame, fr. flamma flame. See {Flame}.]
   1. To set on fire; to kindle; to cause to burn, flame, or
    glow.
    [1913 Webster]
 
       We should have made retreat
       By light of the inflamed fleet.    --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To kindle or intensify, as passion or appetite; to
    excite to an excessive or unnatural action or heat; as, to
    inflame desire.
    [1913 Webster]
 
       Though more, it seems,
       Inflamed with lust than rage.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       But, O inflame and fire our hearts.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To provoke to anger or rage; to exasperate; to irritate;
    to incense; to enrage.
    [1913 Webster]
 
       It will inflame you; it will make you mad. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) To put in a state of inflammation; to produce
    morbid heat, congestion, or swelling, of; as, to inflame
    the eyes by overwork.
    [1913 Webster]
 
   5. To exaggerate; to enlarge upon. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A friend exaggerates a man's virtues, an enemy
       inflames his crimes.         --Addison.
 
   Syn: To provoke; fire; kindle; irritate; exasperate; incense;
     enrage; anger; excite; arouse.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inflamed \In*flamed"\, p. a.
   1. Set on fire; enkindled; heated; congested; provoked;
    exasperated.
    [1913 Webster]
 
   2. (Her.) Represented as burning, or as adorned with tongues
    of flame.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) Having an inflammation in; -- of tissues; as, an
    inflamed appendix.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 decorated \decorated\ adj.
   having decorations. [Narrower terms: {beaded, beady,
   bejeweled, bejewelled, bespangled, gemmed, jeweled, jewelled,
   sequined, spangled, spangly}; {bedaubed}; {bespectacled,
   monocled, spectacled}; {braided}; {brocaded, embossed,
   raised}; {buttony}; {carbuncled}; {champleve, cloisonne,
   enameled}; {crested, plumed having a decorative plume)};
   {crested, top-knotted, topknotted, tufted}; {crested};
   {embellished, ornamented, ornate}; {embroidered}; {encircled,
   ringed, wreathed}; {fancied up, gussied, gussied up, tricked
   out}; {feathery, feathered, plumy}; {frilled, frilly,
   ruffled}; {fringed}; {gilt-edged}; {inflamed}; {inlaid};
   {inwrought}; {laced}; {mosaic, tessellated}; {paneled,
   wainscoted}; {studded}; {tapestried}; {tasseled, tasselled};
   {tufted}; {clinquant, tinseled, tinselly}; {tricked-out}]
   Also See: {clothed}, {fancy}. Antonym: {unadorned}.
 
   Syn: adorned.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inflamed
   adj 1: resulting from inflammation; hot and swollen and
       reddened; "eyes inflamed with crying"
   2: lighted with red light as if with flames; "streets ablaze
     with lighted Christmas trees"; "the inflamed clouds at
     sunset"; "reddened faces around the campfire" [syn:
     {ablaze(p)}, {inflamed}, {reddened}]
   3: adorned with tongues of flame

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top