Search result for

infirm

(64 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infirm-, *infirm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infirm[ADJ] ซึ่งไม่แข็งแรง, See also: ซึ่งไม่มั่นคง, Syn. unhealthy, weak, Ant. healthy
infirmary[N] โรงพยาบาล, Syn. hospital, medical center
infirmity[N] ความเจ็บป่วย, See also: ความไม่มั่นคง, ความบกพร่อง, Syn. illness, unhealthiness, Ant. healthfulness, vigor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infirm(อินเฟิร์ม') adj.,vt. (ทำให้) อ่อนแอ,อ่อนกำลัง,ไม่แข็งแรง,ไม่มั่นคง,ชรา,ไม่แน่วแน่, See also: infirmness n. - S. feeble ###A. robust
infirmary(อินเฟอร์'มะรี) n. สถานที่พยาบาลคนเจ็บคนป่วย,โรงพยาบาล,สถานที่พยาบาล,ร้านขายยา, Syn. hospital,dispensary
infirmity(อินเฟอร์'มิที) n. ความอ่อนแอ,ความเจ็บป่วย,ความอ่อนกำลัง,ความบกพร่อง,ความเปราะ,ความเสื่อมทางศีลธรรม, Syn. weakness ###A. strength

English-Thai: Nontri Dictionary
infirm(adj) อ่อนแอ,ไม่แข็งแรง,ทุพพลภาพ,ไม่มั่นคง,บกพร่อง
infirmary(n) โรงพยาบาล,สถานพยาบาล,ร้านขายยา
infirmity(n) ความอ่อนแอ,ความบกพร่อง,ความทุพพลภาพ,ความเจ็บป่วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infirmอ่อนแอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infirmทุพพลภาพ, ผู้ทุพพลภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
infirmaryสถานพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infirmary, campสถานพยาบาลเคลื่อนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infirmityความอ่อนแอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infirmityความทุพพลภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
infirmityทุพพลภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He shows all the deterioration, the infirmities not of a newborn, but of a man well in his eighties on his way to the grave.ร่างกายเขาเสื่อมสภาพทุกอย่าง ไม่ใช่เป็นการเจ็บป่วยของเด็กแรกเกิด แต่เป็นของชาย - วัยแปดสิบกว่าที่ใกล้ลงหลุมแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I hear your man Frank's still in the infirmary with 15 unhealed fracturesก็ไหนได้ยินว่าแฟรงก์ของแกน่ะ นอนโรง'บาลอยู่ กระดูกหัก15ท่อน Death Race (2008)
This time won't be infirmary, it'll be the morgue.ครั้งนี้กูไม่อ่อนข้อให้แน่ เตรียมฝังได้เลย Death Race (2008)
I'm elderly and infirm. I can't catch it. If only someone could help me.ฉันแก่เกินแกง จับมันไม่ไหว ไม่รู้ให้ใครช่วยดี Up (2009)
I need the infirmary.ฉันต้องไปห้องพยาบาล Prison Break: The Final Break (2009)
Can't go down to the infirmiary without the release form.เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะไปคลินิกโดยที่ไม่มีใบอนุญาติ Prison Break: The Final Break (2009)
This is Kaorla. We have an inmate going into the infirmary.นี่คาโอลานะ เราต้องพานักโทษไปห้องพยาบาล Prison Break: The Final Break (2009)
I was in the infirmary.ข้าอยู่ในห้องพยาบาล The Hidden Enemy (2009)
Do you ever go back to that night and wonder how things would have gone if you had just left that infirmary door locked?เธอเคยคิดที่จะกลับไปแก้ไขเหตุการณ์คืนนั้นมั้ย และสงสัยว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเธอแค่ปล่อยให้ประตูนั้นล๊อค Rates of Exchange (2009)
Take this man to the infirmary!เอาเขาไปห้องพยาบาล! เดี๋ยวนี้! Sherlock Holmes (2009)
You give me a hand with him. We've got to get him to the infirmary. No!มาช่วยฉันหน่อย ต้องพาหมอนี่ไปส่ง Shutter Island (2010)
After we got that guy to the infirmary,หลังจากที่ เราพาหมอนั่นไปส่ง Shutter Island (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
infirmIt was I who found her. She'd lost consciousness so I carried her to the infirmary.
infirmYou had better go to the infirmary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระง่อนกระแง่น[ADV] infirmly, See also: shakily, feebly, Syn. คลอนแคลน, งอนแง่น, Ant. แน่น, มั่นคง, Example: ราวตากผ้าหลังบ้านเอียงกระง่อนกระแง่น, Thai definition: ง่อนๆ แง่นๆ, คลอนแคลน, ไม่แน่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุรุษพยาบาล[n. exp.] (burut phayāban) EN: male nurse   FR: infirmier [m]
คลินิก = คลีนิก[n.] (khlinik) EN: clinic ; infirmary   FR: clinique [f]
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple   FR: personne handicapée [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
นางพยาบาล[n.] (nāng phayābān) EN: nurse ; sister   FR: infirmière [f] ; soignante [f]
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled   FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme
อ่อนแรง[v. exp.] (øn raēng) EN: be weak ; be tender ; be infirm ; be feeble   
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow   FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
พยาบาล[n.] (phayāban) EN: nurse   FR: infirmier [m] ; infirmière [f]
พิการ[X] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective   FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
โรค[n.] (rōk) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity   FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INFIRM    IH2 N F ER1 M
INFIRMED    IH2 N F ER1 M D
INFIRMARY    IH2 N F ER1 M ER0 IY0
INFIRMITY    IH2 N F ER1 M AH0 T IY0
INFIRMITIES    IH2 N F ER1 M AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infirm    (j) (i1 n f @@1 m)
infirmary    (n) (i1 n f @@1 m @ r ii)
infirmity    (n) (i1 n f @@1 m i t ii)
infirmaries    (n) (i1 n f @@1 m @ r i z)
infirmities    (n) (i1 n f @@1 m i t i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
よぼよぼ[, yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm [Add to Longdo]
蒲柳[ほりゅう, horyuu] (n) purple willow; infirmity; delicate constitution [Add to Longdo]
薄志弱行[はくしじゃっこう, hakushijakkou] (n) infirm of purpose and lacking in decision [Add to Longdo]
病舎[びょうしゃ, byousha] (n) hospital; infirmary; ward [Add to Longdo]
保健室[ほけんしつ, hokenshitsu] (n) school infirmary [Add to Longdo]
保健室登校[ほけんしつとうこう, hokenshitsutoukou] (n,vs) going straight to the infirmary in school [Add to Longdo]
老弱[ろうじゃく, roujaku] (n,adj-na) (1) infirmities of old age; (2) (obs) (See 老若) young and old; all ages [Add to Longdo]
老衰[ろうすい, rousui] (n,vs,adj-no) senility; senile decay; infirmity (through age); (P) [Add to Longdo]
老病[ろうびょう, roubyou] (n) infirmities of old age [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, ] infirmity; retention of urine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infirm \In*firm"\ ([i^]n*f[~e]rm"), a. [L. infirmus: cf. F.
   infirme. See {In-} not, and {Firm}, a.]
   1. Not firm or sound; weak; feeble; as, an infirm body; an
    infirm constitution.
    [1913 Webster]
 
       A poor, infirm, weak, and despised old man. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Weak of mind or will; irresolute; vacillating. "An infirm
    judgment." --Burke.
    [1913 Webster]
 
       Infirm of purpose!          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Not solid or stable; insecure; precarious.
    [1913 Webster]
 
       He who fixes on false principles treads or infirm
       ground.                --South.
 
   Syn: Debilitated; sickly; feeble; decrepit; weak; enfeebled;
     irresolute; vacillating; imbecile.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infirm \In*firm"\, v. t. [L. infirmare : cf. F. infirmer.]
   To weaken; to enfeeble. [Obs.] --Sir W. Raleigh.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infirm
   adj 1: lacking bodily or muscular strength or vitality; "a
       feeble old woman"; "her body looked sapless" [syn:
       {decrepit}, {debile}, {feeble}, {infirm}, {rickety},
       {sapless}, {weak}, {weakly}]
   2: lacking firmness of will or character or purpose; "infirm of
     purpose; give me the daggers" - Shakespeare

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top