Search result for

infiltrate

(37 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infiltrate-, *infiltrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infiltrate[VI] ซึม, Syn. percolate, soak into, filter through
infiltrate[VT] แทรกซึม, Syn. penetrate, permeate
infiltrate into[PHRV] แทรกซึมเข้าไป, See also: ผ่านเข้าไป, ทะลุเข้าไป, ซึมเข้าไป
infiltrate through[PHRV] แทรกซึมผ่าน, See also: แทรกผ่าน, ทุะลุผ่าน, ซึมผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infiltrate(อินฟิล'เทรท) v. ซึมทะลุ,แทรกซึม n. สิ่งที่แทรกซึมเข้าไป., See also: infiltrative adj. infiltrator n., Syn. pervade,permeate

English-Thai: Nontri Dictionary
infiltrate(vt) แทรกซึม,ซึมทะลุ,ผ่านการกรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infiltrate๑. แทรกซึม๒. สิ่งแทรกซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infiltrated fossils; introduced fossilsซากดึกดำบรรพ์แทรกปน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infiltrateแทรก, การแทรก, แทรกแซง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No masses, no infiltrates.ไม่มี masses ไม่มีสิ่งแปลกปลอม Lucky Thirteen (2008)
Republic troops have infiltrated the base.พวกสาธารณรัฐแทรกซึมเข้ามายังฐานเรา Duel of the Droids (2008)
I understand the Jedi have infiltrated your lair.ข้าเข้าใจว่าพวกเจได ได้แทรกซึมเข้ามายังรังของเจ้า Lair of Grievous (2008)
My best agent, Asajj Ventress, will infiltrate the Jedi ship and either free Gunray or silence himสายลับที่ดีที่สุดของข้า อาซาจ เวนเทรส จะแฝงตัวเข้าไปในยานของเจได แล้วช่วยกันเรย์ออกมา หรือไม่ก็ปิดปากเขา Cloak of Darkness (2008)
Baegeuk has infiltrated the palace.แพกิอุกได้แทรกซึมเข้ามาในพระราชวัง The Kingdom of the Winds (2008)
And who foiled his plan to infiltrate the Olympics with gymnastic cyborgs?แล้วใครที่ยับยั้งแผนการชั่วร้ายของการทำลายโอลิมปิคด้วยหุ่นยนต์? ใคร ? Bolt (2008)
This will be just like the time, you infiltrated Calico's R.D. cover base!นี่ก็เหมือนกับตอนนั้น ตอนที่นายแอบเข้าไปที่ฐานของคาลิโก Bolt (2008)
I infiltrated his place of business because it's the Gateway to the whole damn thing.ฉันเลยแทรกซึมเข้าไปในธุรกิจของเขา เพราะมันเป็นประตูสำหรับสิ่งบัดซบทั้งหมดนี้ Five the Hard Way (2008)
And the last three agents We sent in for infiltrate this organization have come back in body bagsและสายสืบล่าสุดที่เราส่งเข้าไปอยู่กับมัน\ ก็กลายเป็นศพห่อกลับมา Fast & Furious (2009)
Its too bad about the way, having to infiltrate your house the same night you make the teamน่าสงสารไอ้โนมอส โดนตำรวจบุกบ้านวันที่นายเข้าทีมพอดีเลย Fast & Furious (2009)
Take us up. I'll create a distraction from outside and keep them busy while you lot infiltrate the facility from above.ขึ้นข้างบนเลย ฉันจะเบี่ยงเบน ความสนใจจากด้านนอก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Starkwood infiltrated the white house.สตาร์กวู้ดแทรกซึมในทำเนียบทั้งหมด Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทรกซึม[V] infiltrate, See also: permeate, be abundant, Syn. ซึมซาบ, ซึม, Example: ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่แทรกซึมเข้าทำลายสังคมเกือบทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น, Thai definition: อาการที่ค่อยๆ แทรกเข้าไปโดยไม่ให้รู้ตัว
แผ่ซ่าน[V] infiltrate, See also: penetrate, spread throughout, permeate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แผ่กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างทันทีที่เห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว
แผ่ซ่าน[V] infiltrate, See also: penetrate, dissipate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเมื่อเห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็ดลอด[v.] (letløt) EN: sneak ; escape by stealth ; slip ; infiltrate   FR: s'esquiver ; s'échapper
แทรก[X] (saēk) EN: insert ; infiltrate ; penetrate ; insinuate ; introduce   FR: se faufiler ; se frayer un chemin ; s'infiltrer ; insérer
แทรกซึม[v.] (saēkseum) EN: infiltrate ; permeate ; be abundant   FR: s'imprégner ; s'imbiber

CMU English Pronouncing Dictionary
INFILTRATE    IH2 N F IH1 L T R EY2 T
INFILTRATE    IH1 N F AH0 L T R EY2 T
INFILTRATED    IH2 N F IH1 L T R EY2 T AH0 D
INFILTRATED    IH1 N F AH0 L T R EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infiltrate    (v) (i1 n f i l t r ei t)
infiltrated    (v) (i1 n f i l t r ei t i d)
infiltrates    (v) (i1 n f i l t r ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infiltrate \In*fil"trate\, v. i. [imp. & p. p. {Infiltrated}; p.
   pr. & vb. n. {Infiltrating}.] [Pref. in- + filtrate: cf. F,
   s'infiltrer. Cf. {Infilter}.]
   1. To enter by penetrating the pores or interstices of a
    substance; to filter into or through something.
    [1913 Webster]
 
       The water infiltrates through the porous rock.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter secretly (into an organization, territory, etc.)
    for hostile purposes, such as spying or sabotage; as, the
    FBI infiltrated into the U. S. communist party's upper
    echelons; also used transitively; as, to infiltrate the
    opponent's organization; to infiltrate one's agents into a
    hostile country.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infiltrate \In*fil"trate\, v. t.
   To penetrate gradually; -- sometimes used reflexively. --J.
   S. Mill.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infiltrate
   v 1: cause (a liquid) to enter by penetrating the interstices
   2: enter a group or organization in order to spy on the members;
     "The student organization was infiltrated by a traitor" [syn:
     {infiltrate}, {penetrate}]
   3: pass into or through by filtering or permeating; "the
     substance infiltrated the material"
   4: pass through an enemy line; in a military conflict [syn:
     {infiltrate}, {pass through}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top