Search result for

infatuate

(40 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infatuate-, *infatuate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infatuate[VT] ทำให้หลงใหล, See also: ทำให้ลุ่มหลง, Syn. obsess, fascinate, enchant
infatuated[ADJ] ซึ่งลุ่มหลง, See also: ซึ่งหลงใหล, Syn. enamored, obsessed, fascinated, Ant. repelled, repulsed
infatuate with[PHRV] ทำให้ลุ่มหลง, See also: หลงเสน่ห์, หลงรักอย่างบ้าคลั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infatuate(อินแฟช'ชุเอท) vt. ทำให้หลง,ทำให้หลงเสน่ห์. adj. หลง,หลงรัก
infatuated(อินแฟช'ชุเอท'ทิด) adj. หลงรัก,หลง,หลงเสน่ห์.

English-Thai: Nontri Dictionary
infatuate(vt) ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Though that chick appears to hate me on the surface, she's actually totally infatuated with me.ถึงยัยนั่นจะทำท่าเหมือนว่าเกลียดฉัน แต่ฉันคิดว่าเธอน่ะตกหลุมรักฉันเข้าอย่างจัง Episode #1.2 (2009)
I've been... infatuated with Troy.ฉันเคย... แอบชอบทรอย Football, Feminism and You (2009)
My... my brother is infatuated with a woman who's been married twice.นั่นถือเป็นการบฏนะ! ผมแค่ต้องการให้คุณรู้ว่า คุณไม่ควรจะต้องหวาดกลัว ฉันจะไม่คุยเรื่องนี้แล้ว The King's Speech (2010)
Infatuated, enamored, in love with.หลงรัก ตกหลุมรัก The Perfect Storm (2010)
He has over two million fans worldwide, and the kind that are crazy infatuated with him,เขามีแฟนมากกว่า2ล้านคน ทั่วโลก แล้วพวกที่บ้าคลั่ง ลุ่มหลงในตัวเขาละ Magnificent Light (2012)
Okay, maybe Chad was infatuated with Wood's body 15 years ago butโอเคบางที่ แชด อาจจะหลงใหลหุ่นของวู้ดเมื่อ 15 ปีก่อน Bear Fight (2012)
Any questions? It seems he became unduly infatuated with Lady Graves at a medical demonstration I gave at Oxford.ดูเหมือนเขาจะเกิดหลงใหลเลดี้เกรฟส์ Stonehearst Asylum (2014)
Besides, I don't believe Lana is as infatuated as you think.อีกทาง, ฉันก็ไม่เชื่อว่าลาน่า จะลุ่มหลงความรักเหมือนที่นายคิด Metamorphosis (2001)
You're infatuated with him, aren't you?เธอหลงเขาหน่ะสิ/ใช่ไหม? Underworld (2003)
Huh... you sure are infatuated with yourself.โฮะ... คุณนี่หลงตัวเองจริงๆ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
I too don't understand why I'm so deeply infatuated.ชั้นก็ไม่เข้าใจว่าทำไมชั้นถึงได้หลงเค้ามากขนาดนี้น่ะ Flowers for My Life (2007)
You infatuated freak.คุณแปลกคนจังนะ Flowers for My Life (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
infatuateHe is infatuated with Alice.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลั่ง[v.] (khlang) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic   
หลงใหลได้ปลื้ม[v. exp.] (longlai dāi pleūm) EN: be enchanted ; be mad about ; be infatuated with ; dote on   FR: raffoler ; être fou de ; être dingue de (fam.)
หลงรัก[v. exp.] (long rak) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over   FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de)
ลุ่มหลง[v.] (lumlong) EN: be enamored of/with ; be infatuated with   FR: être fou de ; être amoureux fou
เสน่หา[v.] (sanēhā) EN: be enamored of ; love ; be infatuated with ; be addicted to   

CMU English Pronouncing Dictionary
INFATUATE    IH2 N F AE1 CH UW0 EY2 T
INFATUATED    IH2 N F AE1 CH UW0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infatuate    (v) (i1 n f a1 ch u ei t)
infatuated    (v) (i1 n f a1 ch u ei t i d)
infatuates    (v) (i1 n f a1 ch u ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
うつつを抜かす;現を抜かす;現つを抜かす[うつつをぬかす, utsutsuwonukasu] (exp,v5s) to be infatuated; to be hooked on [Add to Longdo]
上り詰める;登り詰める;のぼり詰める;登りつめる;上りつめる[のぼりつめる, noboritsumeru] (v1,vi) (1) to go to the top; to climb to the top; to ascend to the top; to reach the summit (e.g. of a mountain); (2) to be engrossed in; to be very enthusiastic about; to be infatuated with [Add to Longdo]
沈溺[ちんでき, chindeki] (n,vs) (1) being immersed in water; being drowned; (2) being infatuated; being dazed; being blinded by [Add to Longdo]
溺れ込む[おぼれこむ, oborekomu] (v5m) to drown; to get addicted; to become infatuated [Add to Longdo]
萌える[もえる, moeru] (v1,vi) (1) to burst into bud; to sprout; (2) (m-sl) to have a crush; to be infatuated [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痴迷[chī mí, ㄔ ㄇㄧˊ, ] infatuated; obsessed, #16,627 [Add to Longdo]
情痴[qíng chī, ㄑㄧㄥˊ ㄔ, / ] infatuated; lovesick person, #78,927 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infatuate \In*fat"u*ate\ (?; 135), a. [L. infatuatus, p. p. of
   infatuare to infatuate; pref. in- in + fatuus foolish. See
   {Fatuous}.]
   Infatuated. --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infatuate \In*fat"u*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Infatuated}; p.
   pr. & vb. n. {Infatuating}.]
   [1913 Webster]
   1. To make foolish; to affect with folly; to weaken the
    intellectual powers of, or to deprive of sound judgment.
    [1913 Webster]
 
       The judgment of God will be very visible in
       infatuating a people . . . ripe and prepared for
       destruction.             --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   2. To inspire with a foolish and extravagant passion; as, to
    be infatuated with gaming.
    [1913 Webster]
 
       The people are . . . infatuated with the notion.
                          --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infatuate
   v 1: arouse unreasoning love or passion in and cause to behave
      in an irrational way; "His new car has infatuated him";
      "love has infatuated her"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top