Search result for

inexperienced

(45 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inexperienced-, *inexperienced*, inexperienc, inexperience
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inexperienced[ADJ] ซึ่งไร้ประสบการณ์, See also: ซึ่งไม่มีทักษะ, ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ, Syn. ignorant, unskilled, inexpert

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inexperienced(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. ไม่มีประสบการณ์,อ่อนหัด,ขาดความชำนาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
inexperienced(adj) ไม่จัดเจน,อ่อนหัด,ขาดประสบการณ์,ขาดความชำนาญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me.นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้ Rebecca (1940)
It's really important that the inexperienced Crown Princess shouldn't make mistakes.จริงๆแล้วประสบการณ์นั้นสำคัญมากเจ้าหญิงไม่ควรทำผิดพลาด Episode #1.3 (2006)
-"New" as in inexperienced?-"ใหม่" แต่ไม่ประสบการณ์? The Lake House (2006)
I say "cautiously" because in my humble opinion this Springbok team has been over-practiced on the field and overcommitted off it which makes beating a powerhouse Australian side in next week's Cup opener a tall order, especially as this is an inexperienced team with a history of coming up short in big matches.ที่บอกว่า "ต้องระวัง" เพราะว่าในความเห็นของผม.. ทีมสปริงบอกซ์.. ทำการฝึกซ้อมอย่างหนัก.. Invictus (2009)
HE'S SLOPPY, INEXPERIENCED.เขาลังเล ด้อยประสบการณ์ Zoe's Reprise (2009)
They're all either too inexperienced or too expensive.พวกเธอไม่มีประสบการณ์เลย ไม่ก็แพงเกินไป Let Me Entertain You (2010)
The defensive wounds and heavy smearing suggest our killers were still inexperienced.แผลจากการป้องกันตัว รอยเลอะเต็มไปหมด บอกว่าฆาตกรยังอ่อนหัด First Blood (2010)
But you're inexperienced.แต่ว่าเธอไม่มีประสบการณ์มาก่อน Episode #1.4 (2010)
That's something only an inexperienced unsub would do.นั่นเป็นสิ่งที่ผู้ต้องสงสัย ที่อ่อนประสบการณ์เท่านั้นจะทำ Corazon (2011)
I took a chance on a young, inexperienced author.ฉันเลือกนักเขียนหนุ่มที่เขาไม่มีประสบการณ์ Rhodes to Perdition (2011)
The impulsive nature of committing the murder out in the open suggests that he's inexperienced.ความใจร้อนในการฆาตกรรม ในที่สาธารณะ บ่งบอกว่าเขาไม่ใช่มืออาชีพ From Childhood's Hour (2011)
When I led the attack on your camp, I was young and inexperienced.เมื่อตอนที่ข้าโจมตีค่ายของท่าน ข้ายังเด็กและไร้ประสบการณ์ A Herald of the New Age (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inexperiencedAn inexperienced stock speculator could easily let his business go to pot and lose his entire fortune.
inexperiencedHe is young and inexperienced, but quite enterprising.
inexperiencedThey look down on us as inexperienced young men.
inexperiencedThey look down on us inexperienced young men.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือใหม่[ADJ] inexperienced, See also: unpracticed, untrained, fresh, amateur, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: คุณแม่มือใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก ต่อรายการโทรทัศน์, Thai definition: เกี่ยวกับผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ
อ่อนหัด[ADJ] inexperienced, See also: unskillful, inexpert, Ant. ช่ำชอง, Thai definition: หัดมาน้อย, ไม่ชำนาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก่อ่อน[n. exp.] (kai øn) EN: greenhorn ; tenderfoot ; inexperienced person   FR: débutant [m]
ขาดประสบการณ์[adj.] (khāt prasopkān) EN: inexperienced   FR: inexpérimenté
กระจอกข่าว[n. exp.] (krajøk khāo) EN: cub reporter ; inexperienced reporter   
ไม่มีประสบการณ์[adj.] (mai mī prasopkān) EN: inexperienced   
มือใหม่[adj.] (meūmai) EN: inexperienced   FR: inexpérimenté ; débutant ; inexpert ; novice ; nouveau
อ่อนหัด[v.] (ønhat) EN: be inexperienced ; be inexpert ; be green   
อ่อนหัด[adj.] (ønhat) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert   FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté
อ่อนความ[v.] (ønkhwām) EN: be immature ; be green ; be inexperienced   

CMU English Pronouncing Dictionary
INEXPERIENCED    IH2 N IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inexperienced    (j) (i2 n i k s p i@1 r i@ n s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerfahren; unbewandert {adj} | unerfahrener; unbewanderter | am unerfahrensten; am unbewandertsteninexperienced | more inexperienced | most inexperienced [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄吻[こうふん, koufun] (n) young and inexperienced person [Add to Longdo]
経験の浅い[けいけんのあさい, keikennoasai] (adj-i) (See 経験が浅い) inexperienced [Add to Longdo]
若輩;弱輩[じゃくはい, jakuhai] (n) young person; inexperienced person; novice [Add to Longdo]
若輩者[じゃくはいしゃ;じゃくはいもの, jakuhaisha ; jakuhaimono] (n) fledgling; junior member; young person; inexperienced person; novice [Add to Longdo]
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth- [Add to Longdo]
世事に疎い[せじにうとい, sejiniutoi] (n) inexperienced; unrealistic; knowing but little of the world [Add to Longdo]
[ふ, fu] (adj-no,adj-na,n,n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生,生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) [Add to Longdo]
青い(P);蒼い(oK);碧い(oK)[あおい, aoi] (adj-i) (1) blue; green; (2) (青い, 蒼い only) pale; (3) (青い, 蒼い only) unripe; inexperienced; (P) [Add to Longdo]
青っぽい[あおっぽい, aoppoi] (adj-i) (1) bluish; greenish; (2) immature; inexperienced; green; naive [Add to Longdo]
青臭い[あおくさい, aokusai] (adj-i) inexperienced; immature; grassy-smelling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
没经验[méi jīng yàn, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ, / ] inexperienced [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inexperienced \In`ex*pe"ri*enced\, a.
   Not having experience; unskilled; naive. "Inexperienced
   youth." --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inexperienced
   adj 1: lacking practical experience or training [syn:
       {inexperienced}, {inexperient}] [ant: {experienced},
       {experient}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top