หรือคุณหมายถึง inexpensiveneß?
Search result for

inexpensiveness

(6 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inexpensiveness-, *inexpensiveness*, inexpensivenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา inexpensiveness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *inexpensiveness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inexpensiveness[N] การมีราคาย่อมเยา, See also: การมีราคาถูก, ความไม่แพง, Syn. cheapness, affordability

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถูก[N] cheapness, See also: inexpensiveness, low-cost, low-price, Syn. ราคาถูก, Ant. ความแพง, ราคาแพง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Billigkeit {f}inexpensiveness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  inexpensiveness
      n 1: the quality of being affordable [ant: {expensiveness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top