Search result for

indict

(65 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indict-, *indict*
English-Thai: Longdo Dictionary
indict(vt) ตั้งข้อหา เช่น Enough evidence was found to indict him on sex charges.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indict[VT] ฟ้องร้อง, See also: ฟ้อง, ดำเนินคดี, Syn. accuse, arraign, charge, Ant. acquit, absolve
indiction[N] ช่วงการจัดเก็บภาษีทุก 15 ปีของอาณาจักโรมัน
indictment[N] ข้อกล่าวหา, See also: คำฟ้องร้อง, Syn. arraignment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indict(อินไดทฺ') vt. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, กล่าวหา,กล่าวโทษ., See also: indectable adj. indict- ably adv. indicter, indictor n., Syn. accuse
indiction(อินดิค' เชิน) n. ปีงบประมาณทุก 15 ปีของอาณาจักรโรมัน., Syn. cycle of indiction
indictment(อินไดทฺ' เมินทฺ) n. การฟ้องร้อง,
bill of indictmentn. การฟ้องที่โจทก์ยื่นต่อคณะลูกขุน

English-Thai: Nontri Dictionary
indict(vt) ฟ้องร้อง,กล่าวหา,ดำเนินคดี
indictment(n) การฟ้องร้อง,ข้อกล่าวหา,การดำเนินคดี
vindictive(adj) พยาบาท,แก้แค้น,อาฆาต,มีเจตนาร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indictable offenceความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indictmentคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
indictmentคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indictmentsคำฟ้อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I would never mention what goes on in here. I'd be as indictable as you for laundering money.ฉันจะไม่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ ฉันจะเป็นฟ้องที่คุณสำหรับการฟอกเงิน The Shawshank Redemption (1994)
- Fucking skank... that's not a tip, that's an indictment.บ้าเอ้ย! Latter Days (2003)
He was indicted in a series of bombings in Boston.เขาเคยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการวางระเบิดที่บอสตัน Mr. Monk and the Blackout (2004)
As you know, Winston brenner, also known as Gene edelson, was indicted this morning in federal district court.เท่าที่พวกคุณทราบวินสตัน เบรนเนอร์ หรืออีกชื่อหนึ่งคือจีนส์ เอลเดอร์สัน ถูกฟ้องดำเนินคดีเมื่อเช้านี้ ในชั้นศาลเขต Mr. Monk and the Blackout (2004)
Two indictments? That doesn't mean anything.เคยถูกฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ 2 คดีงั้นเหรอ ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
You know, if this isn't an indictment of small town medicine, I don't know what is.คุณรู้มั้ย, ถ้านี่ไม่ใช่เป็นการฟ้องเรื่องยาของเมืองเล็กๆ,ฉันไม่รู้อะไรเลย Crusade (2004)
Crewe, you might remember, was the only man ever to be indicted on federal racketeering charges for shaving points in a professional football game, although it was never fully proven.คุณอาจจำได้... เขาคือบุคคลเดียว ที่โดนข้อหาต้องสงสัยว่า... ล้มบอลในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ The Longest Yard (2005)
Those numbers support Burrows' claim about Terrence Steadman's pending indictment.พวกที่สนับสนุนเบอโรวส์อ้างว่า แทแรนซ์ สเตดแมนกำลังจะถูกฟ้อง The Rat (2006)
See that, Jill? That's a federal fucking indictment. lt's got your name on it.ดูนั่น,จิว นี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ย มันได้ชื่อคุณไปได้ยังไง Saw IV (2007)
It could've been any one of 100 indicted criminalsอาจเป็นใครก็ได้ Chapter Eight 'Villains' (2008)
We need as many indictments on this thing as possible.เราต้องการฟ้อง สิ่งที่มันเป็นไปได้ Selfless (2008)
You don't take the stand, we can't indict Joey Salucci.คุณไม่ให้การ เราก็ไม่สามารถฟ้องโจอี้ ซาลุสชีได้ Wrecking Crew (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indictIn the absence of sufficient proof, the police could not indict him.
indictIt is unlikely that this indictment will lead to his deportation.
indictThe company president was indicted for paying kickbacks.
indictThe district attorney indicted him for theft and murder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อกล่าวหา[N] indictment, See also: allegation, accusation, charge, Example: ผู้ต้องหาปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกประการ, Count unit: ประการ, ข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนินคดี[v. exp.] (damnoēnkhadī) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings   FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute   FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
หา[v.] (hā) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict   FR: accuser ; charger
การฟ้องศาล[n. exp.] (kān føng sān) EN: indictment ; arraignment   
การกล่าวโทษ[n.] (kān klāothōt) EN: indictment   
คำฟ้อง[n.] (khamføng) EN: accusation ; charge ; statement of claim ; indictment   
ข้อกล่าวหา[n.] (khøklāohā) EN: indictment ; allegation ; accusation ; charge   FR: accusation [f] ; incrimination [f] ; charge [f]
กล่าวโทษ[v.] (klāothōt) EN: accuse ; charge ; indict ; incriminate ; allege ; blame ; impeach   FR: inculper ; accuser de ; charger
พยาบาท[v.] (phayābāt) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge   FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre

CMU English Pronouncing Dictionary
INDICT    IH2 N D AY1 T
INDICTED    IH2 N D AY1 T AH0 D
INDICTING    IH2 N D AY1 T IH0 NG
INDICTMENT    IH2 N D AY1 T M AH0 N T
INDICTMENTS    IH2 N D AY1 T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indict    (v) (i1 n d ai1 t)
indicts    (v) (i1 n d ai1 t s)
indicted    (v) (i1 n d ai1 t i d)
indicting    (v) (i1 n d ai1 t i ng)
indictable    (j) (i1 n d ai1 t @ b l)
indictment    (n) (i1 n d ai1 t m @ n t)
indictments    (n) (i1 n d ai1 t m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
起訴[きそ, kiso] (n,vs,adj-no) prosecution; indictment; (P) [Add to Longdo]
起訴状[きそじょう, kisojou] (n) (written) indictment [Add to Longdo]
起訴猶予[きそゆうよ, kisoyuuyo] (n) suspension of indictment; leaving charge on the file; (P) [Add to Longdo]
公訴権[こうそけん, kousoken] (n) authority of prosecution; authority to indict [Add to Longdo]
告発[こくはつ, kokuhatsu] (n,vs) indictment; prosecution; complaint; (P) [Add to Longdo]
告発状[こくはつじょう, kokuhatsujou] (n) bill of indictment [Add to Longdo]
裁判官訴追委員会[さいばんかんそついいいんかい, saibankansotsuiiinkai] (n) Judge Indictment Committee [Add to Longdo]
在宅起訴[ざいたくきそ, zaitakukiso] (n) indictment without arrest; house arrest; prosecution without physical restraint [Add to Longdo]
執念深い[しゅうねんぶかい, shuunenbukai] (adj-i) vindictive; tenacious; persistent; spiteful; vengeful [Add to Longdo]
訴追委員会[そついいいんかい, sotsuiiinkai] (n) indictment committee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indict \In*dict"\ ([i^]n*d[imac]t"), v. t. [imp. & p. p.
   {Indicted} ([i^]n*d[imac]t"[e^]d); p. pr. & vb. n.
   {Indicting}.] [OE. enditen. See {Indite}.]
   [1913 Webster]
   1. To write; to compose; to dictate; to indite. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To appoint publicly or by authority; to proclaim or
    announce. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I am told shall have no Lent indicted this year.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) To charge with a crime, in due form of law, by the
    finding or presentment of a grand jury; to bring an
    indictment against; as, to indict a man for arson. It is
    the peculiar province of a grand jury to indict, as it is
    of a house of representatives to {impeach}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indict
   v 1: accuse formally of a crime

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top