Search result for

indicate

(78 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indicate-, *indicate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indicate[VT] ชี้ทาง, See also: บอกทาง, บ่งบอก, ชี้ให้เห็น, Syn. point, point to, predict
indicate[VT] แสดง, See also: ให้สัญญาณของ, บ่งบอกถึง, ระบุ, Syn. show

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indicate(อิน' ดะเคท) vt. ชี้บอก, ชี้แนะ, แสดง, ทำให้รู้., See also: indicatable, indicatory adj., Syn. betoken, imply)
contraindicatevt. (ยาชนิดหนึ่ง) ขัดแย้งกับ (ยาอีกชนิดหนึ่ง) โดยทำให้เกิดอาการได้, See also: contraindication n.
vindicate(วิน'ดะเคท) vt. แก้ต่าง,แก้ตัว,กู้,พิสูจน์ว่าเขาไม่ผิด,ป้องกัน,แก้แค้น,ปลดปล่อย., See also: vindicator n., Syn. excuse,extenuate

English-Thai: Nontri Dictionary
indicate(vt) ชี้บอก,บ่งบอก,แสดง,ทำให้รู้
vindicate(vt) ป้องกัน,กู้,แก้ตัว,ปลดปล่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indicated horsepower (ihp)แรงม้าบ่งชี้ (ไอเอชพี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
indicated power (ip)กำลังบ่งชี้ (ไอพี) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
indicated power (ip)กำลังบ่งชี้ (ไอพี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
indicated workงานวัดโดยตรง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indicateบ่งถึง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Phase one indicated some risk of nausea,ทางหนึ่งมันมีความเสี่ยงที่จะเกิด nausea Adverse Events (2008)
There are dozens of other things this rash could indicate.มีสิ่งต่างๆเป็นโหลในความ ไม่รอบคอบนี้เป็นข้อบ่งชี้ Joy (2008)
The absence of distress beacons indicates that his fleet was... that his fleet was destroyed, like the others.ไม่มีสัญญานขอความช่วยเหลือ ซึ่งนั่นหมายความว่ายานของเขา ... ยานของเขาอาจจะถูกทำลาย ไปพร้อมกับยานลำอื่นๆ Rising Malevolence (2008)
Anything that would indicate someone passed that... Merlin!อะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่จะชี้ให้เรารู้ว่ามีคนผ่านมาแถวนี้ เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
Pardon me, Sir, but R2's scan of the enemy's ship indicates their hyperdrive is activating.ขออภัย นายท่าน แต่จากการสแกนของอาร์ทู ค้นพบว่าระบบไฮเปอร์ไดร์ฟของพวกมัน กำลังทำงาน Destroy Malevolence (2008)
Sir, the navi-computer indicates we only have one parsec to go.ท่านครับ ระบบนำร่องชี้ว่าเราเหลือระยะทาง อีก 1 พาร์เซคจะถึงที่หมายครับ Shadow of Malevolence (2008)
Blood from the mouth and ears indicates internal bleeding.ลือดที่ออกมาทางปากและหู ทำให้รู้ว่ามีเลือดออกภายใน And How Does That Make You Kill? (2008)
There's nothing to indicate the presence of an enemy outpost.ไม่มีสิ่งใดที่บ่งชี้การมีอยู่ ของฐานศัตรูเลยครับ Duel of the Droids (2008)
I'm not sure if he can hear, bones indicate severe arthritis.ผมไม่แน่ใจว่าเขาได้ยินหรือเปล่า กระดูกก็เป็นโรคข้อต่ออักเสบขั้นรุนแรง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Looks like a small bulb used to indicate something unusual, like a malfunction.ดูเหมือนเจ้าหลอดเล็กๆนี่จะเตือนว่า มีอะไรบางอย่างผิดปกติ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
A public opinion poll indicates a two-to-one disapproval of the pardoning of Richard Nixon.ผลการสำรวจโพลล์ระบุว่า สองต่อหนึ่งไม่พอใจ การกล่าวขอโทษของริชาร์ด นิกสัน Frost/Nixon (2008)
Agent Moss, is there anything in the northern quad of the grid that would indicate where Dubaku can hide a plane or a helicopter?เจ้าหน้าที่มอส ถ้าเห็นอะไรบางอย่าง อยู่ทางจตุรัสทิศเหนือของเส้น มันจะนำพาเราไปที่ซ่อนเครื่องบินของดูบากุ หรือว่าเฮลิคอปเตอร์ , ไม่ใช่ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indicateA blood transfusion is indicated.
indicateA closed fist can indicate stress.
indicateFever indicates sickness.
indicateHer smile indicates that she has forgiven me.
indicateIndicate size, color, and style on the order form.
indicateI went in the direction my friend indicated.
indicate"Nice person," that's the word girls use to call men to indicate that they aren't possible objects of romantic interest.
indicatePlease indicate what action you will take.
indicateShe indicated her reasons to us.
indicateShe indicated on the map how to get to the post office.
indicateShe indicated that the problem was serious.
indicateSmiles do not always indicate pleasure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่อสันดาน[V] indicate one's trait, See also: indicate one's character or characteristic, indicate one's disposition, Syn. ส่อนิสัย, Example: ยังไงๆ เขาก็ต้องส่อสันดานของคนที่ไม่ได้รับการอบรมออกมา
ส่อแสดง[V] indicate, See also: show, imply, denote, point to, reveal, signify, Syn. ส่อแวว, Example: กิริยาของเขาส่อแสดงไปในทางทุจริต
เท่ากับ[V] mean, See also: indicate, signify, imply, denote, convey, represent, Syn. หมายความว่า, เท่ากับว่า, Example: การจ้างงานชาวชนบทให้มีงานทำถึงปีละ 70,000-300,000 คนก็เท่ากับป้องกันมิให้ประชาชนหลั่งไหลไปหางานทำในเมืองหลวง
ชี้ชัด[V] specify, See also: indicate, mention, stipulate, Syn. บ่งชัด, Example: หลักฐานทั้งหมดชี้ชัดว่า เขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิดครั้งนี้, Thai definition: ระบุหรือแสดงให้รู้โดยเจาะจงอย่างแจ่มแจ้ง
ฟ้อง[V] indicate, See also: show, inform, Example: ผลงานที่ผ่านมาในรอบปีฟ้องให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรมตำรวจที่ตกต่ำลง, Thai definition: แสดงให้รู้
บ่ง[V] indicate, See also: point out, show, point to, Syn. ชี้, บอก, แสดง, ระบุ, Example: มดแดงไม่ใช่มดดำเพราะมันมีรูปร่างและลักษณะปรากฏเด่นบ่งให้เห็นว่าไม่เหมือนกัน
บ่งชัด[V] indicate, See also: reveal, point out, point to, show, Syn. ชี้ชัด, ระบุชัด, Example: ยังไม่มีหลักฐานบ่งชัดว่าคลื่นแม่เหล็กจากจอภาพเป็นภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้
บ่งชี้[V] indicate, See also: point out, show, point to, specify, Syn. ชี้, ระบุ, Example: ผู้วิจัยไม่อาจบ่งชี้ถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดอัตราการแท้งลูกเพิ่มสูงขึ้น, Thai definition: ชี้ให้เห็นชัด
บ่งบอก[V] indicate, See also: point to, show, tell, Syn. ชี้, แสดง, Example: การแต่งกายบ่งบอกบุคลิกภาพของแต่ละคน
บอกยี่ห้อ[V] signify, See also: indicate, make know, Example: ท่าทางของหล่อนบอกยี่ห้อว่าหล่อนเป็นนักเรียนนอก, Thai definition: ชี้ให้เห็น, แสดงให้เห็นถึง, บ่งบอกให้ทราบถึง, แสดงให้รู้ลักษณะ, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างสิทธิ์ใน...[v. exp.] (āng sit nai …) EN: lay claim to ; vindicate for   
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)   
บอกให้ทราบ[v. exp.] (bøk hai sāp) EN: indicate   FR: informer ; mettre au courant ; indiquer
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บ่งบอก[v.] (bongbøk) EN: indicate   FR: indiquer
บ่งชี้[v.] (bongchī) EN: indicate ; point out ; show ; point to ; specify   FR: indiquer ; montrer
ชี้[v.] (chī) EN: point ; point out ; indicate ; mark ; show ; direct   FR: indiquer ; montrer
ชี้ให้เห็นถึง[v. exp.] (chī hai hen theung) EN: indicate   
ชี้วัด[v.] (chīwat) EN: indicate   FR: indiquer
ได้[v.] (dāi = dai) EN: [auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense]   FR: [verbe auxiliaire servant à former le passé]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDICATE    IH1 N D AH0 K EY2 T
INDICATED    IH1 N D AH0 K EY2 T AH0 D
INDICATES    IH1 N D IH0 K EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indicate    (v) (i1 n d i k ei t)
indicated    (v) (i1 n d i k ei t i d)
indicates    (v) (i1 n d i k ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
[, ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P) [Add to Longdo]
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) [Add to Longdo]
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
ぜ(P);ぞ(P)[, ze (P); zo (P)] (prt) (male) (sentence end) adds force; indicates command; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标示[biāo shì, ㄅㄧㄠ ㄕˋ, / ] indicate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ステータスインジケータ[すてーたすいんじけーた, sute-tasuinjike-ta] status indicater [Add to Longdo]
指し示す[さししめす, sashishimesu] to indicate, to show, to point to [Add to Longdo]
指す[さす, sasu] to point, to indicate, to nominate, to measure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indicate \In"di*cate\, v. t. [imp. & p. p. {Indicated}; p. pr. &
   vb. n. {Indicating}.] [L. indicatus, p. p. of indicare to
   indicate; pref. in- in + dicare to proclaim; akin to dicere
   to say. See {Diction}, and cf. {Indict}, {Indite}.]
   [1913 Webster]
   1. To point out; to discover; to direct to a knowledge of; to
    show; to make known.
    [1913 Webster]
 
       That turns and turns to indicate
       From what point blows the weather.  --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) To show or manifest by symptoms; to point to as the
    proper remedies; as, great prostration of strength
    indicates the use of stimulants. Opposite of
    {contraindicate}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. (Mach.) To investigate the condition or power of, as of
    steam engine, by means of an indicator.
 
   Syn: To show; mark; signify; denote; discover; evidence;
     evince; manifest; declare; specify; explain; exhibit;
     present; reveal; disclose; display.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indicate
   v 1: be a signal for or a symptom of; "These symptoms indicate a
      serious illness"; "Her behavior points to a severe
      neurosis"; "The economic indicators signal that the euro is
      undervalued" [syn: {bespeak}, {betoken}, {indicate},
      {point}, {signal}]
   2: indicate a place, direction, person, or thing; either
     spatially or figuratively; "I showed the customer the glove
     section"; "He pointed to the empty parking space"; "he
     indicated his opponents" [syn: {indicate}, {point},
     {designate}, {show}]
   3: to state or express briefly; "indicated his wishes in a
     letter" [ant: {contraindicate}]
   4: give evidence of; "The evidence argues for your claim"; "The
     results indicate the need for more work" [syn: {argue},
     {indicate}]
   5: suggest the necessity of an intervention; in medicine;
     "Tetracycline is indicated in such cases" [syn: {indicate},
     {suggest}] [ant: {contraindicate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top