Search result for

indefinite

(50 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indefinite-, *indefinite*
Possible hiragana form: いんでふぃにて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indefinite[ADJ] ซึ่งไม่มีข้อกำหนด, See also: ซึ่งไม่มีขีดจำกัด, Syn. unlimited, Ant. definite, limited
indefinite article[N] คำนำหน้านามเอกพจน์ที่ไม่ได้กล่าวถึงมาก่อน, See also: เช่น a, an
indefinite pronoun[N] คำสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะ, See also: เช่น someone, nothing, anything

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indefinite(อินเดฟ' ฟินิท) adj. ไม่มีกำหนด, ไม่ตายตัว, ไม่แน่นอน, ไม่ชัดแจ้ง., See also: indefinitely adv. indefiniteness n., Syn. imprecise, inexact ###A. precise, exact
indefinite articleคำนำหน้านามที่ไม่กำหนดแน่ชัด ได้แก่ a, an
indefinite pronounสรรพนามที่ไม่กำหนดแน่ชัดเช่น any, some, somebody

English-Thai: Nontri Dictionary
indefinite(adj) ไม่จำกัด,ไม่ตายตัว,ไม่แน่นอน,ไม่มีกำหนด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indefinite integralปริพันธ์ไม่จำกัดเขต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
indefinite period leaseสัญญาเช่าที่ไม่มีกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
indefinitely (adv ) อย่างไม่มีกำหนด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Indefinitely.ไม่มีกำหนด Casualties of War (1989)
Indefinitely. - I'm being sued for divorce.อยู่ไปเรื่อย ๆ ฉันถูกฟ้องหย่าอยู่ Rushmore (1998)
Kusano is suspended indefinitelyคุซาโนะถูกไล่ออกค่ะ GTO (1999)
And the rest of you are indefinitely suspended.ส่วนพวกที่เหลือ ถูกพักการเรียนอย่างไม่มีกำหนด Spin Kick (2004)
And then an indefinite leave absence.แล้วก็ขอลางาน อย่างไม่มีกำหนด Pilot (2004)
You're on indefinite sick leave. Enjoy it.คุณได้พักยาวเลย ใช้ให้คุ้ม The Constant Gardener (2005)
Even staying indefinitely wouldn't be a problem.งั้นเธอก็พักอยู่กับเราที่นี่ไปก่อนละกัน House of Fury (2005)
On the weather front, the Weather Bureau said in a statement that the effects of El Nino will probably continue indefinitely.หน่วยงานเกี่ยวกับสภาพอากาศ รายงานว่าผลกระทบจากเอลนินโญ่ จะดำเนินต่อไปอย่างแน่นอน Faith Like Potatoes (2006)
At this rate, I could stay in my comfort zone indefinitely.อย่างนี้แล้ว ผมก็อยู่ในเขตปลอดภัยของผมได้อย่างไม่มีกำหนด Numb (2007)
We can't hold him here indefinitely.เราจับเขาไว้_BAR_ โดยไม่มีกำหนดไม่ได้ Rendition (2007)
She's traveling Europe indefinitely as far as the rest of the world is concerned.ขอแสดงความเสียใจด้วย Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
A leave of absence is all. An indefinite leave of absence.แค่หายตัวสักพัก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indefiniteThe emotion they gave me was exquisite, but I could not preserve it, nor could I indefinitely repeat it; the most beautiful things in the world finished by boring me.
indefiniteThe game has been indefinitely postponed.
indefiniteThe union went out on a strike for an indefinite period.
indefiniteWill the universe expand indefinitely?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธารณะ[V] indefinite offering food to a monk, See also: undesignable offering food to a monk, Example: พุทธศานิกชนมักตักบาตรธารณะในวันสำคัญทางพุทธศาสนา, Thai definition: การตักบาตรที่ไม่เฉพาะเจาะจง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่จำกัดเวลา[adv.] (dōi mai jamkat wēlā) EN: for an indefinite period of time   
ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต [n. exp.] (pariphan mai jamkat khēt) EN: indefinite integral   FR: intégrale indéfinie [f]
ปัจจุบันกาล[n.] (patjubankān) EN: present indefinite tense   FR: présent [f] (conjug.)
ธารณะ[X] (thārana) EN: indefinite offering food to a monk ; undesignable offering food to a monk   

CMU English Pronouncing Dictionary
INDEFINITE    IH2 N D EH1 F AH0 N AH0 T
INDEFINITELY    IH2 N D EH1 F AH0 N AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indefinite    (j) (i1 n d e1 f i n @ t)
indefinitely    (a) (i1 n d e1 f i n @ t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
何時までも(P);何時迄も[いつまでも, itsumademo] (adv) (uk) forever; for good; eternally; as long as one likes; indefinitely; no matter what; (P) [Add to Longdo]
何時何時までも;何時何時迄も[いついつまでも, itsuitsumademo] (exp) indefinitely; for a long time [Add to Longdo]
誰人[たれびと, tarebito] (pn) whichever person (indefinite pronoun); everyone; every person; all [Add to Longdo]
不確か[ふたしか, futashika] (adj-na,n) unreliable; uncertain; indefinite; unclear; (P) [Add to Longdo]
不確定[ふかくてい, fukakutei] (adj-na,n) uncertain; indefinite [Add to Longdo]
不定[ふじょう(P);ふてい, fujou (P); futei] (adj-na,n,adj-no) uncertainty; insecurity; inconstancy; indefinite; undecided; (P) [Add to Longdo]
不定冠詞[ふていかんし, futeikanshi] (n) {ling} indefinite article [Add to Longdo]
不定形[ふていけい, futeikei] (n) (1) indeterminate form; (adj-no) (2) undefined; indefinite; unstructured; protean; amorphous [Add to Longdo]
不定計量空間[ふていけいりょうくうかん, futeikeiryoukuukan] (n) {math} indefinite metric space [Add to Longdo]
不定称[ふていしょう, futeishou] (adj-no) indefinite; general [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不定[bù dìng, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, ] indefinite; adventitious; indeterminate [Add to Longdo]
不定积分[bù dìng jī fēn, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧ ㄈㄣ, / ] indefinite integral (math.) [Add to Longdo]
不明确[bù míng què, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] indefinite; unclear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indefinite \In*def"i*nite\, a. [L. indefinitus. See {In-} not,
   and {Definite}.]
   [1913 Webster]
   1. Not definite; not limited, defined, or specified; not
    explicit; not determined or fixed upon; not precise;
    uncertain; vague; confused; obscure; as, an indefinite
    time, plan, etc.
    [1913 Webster]
 
       It were to be wished that . . . men would leave off
       that indefinite way of vouching, "the chymists say
       this," or "the chymists affirm that." --Boyle.
    [1913 Webster]
 
       The time of this last is left indefinite. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Having no determined or certain limits; large and
    unmeasured, though not infinite; unlimited; as, indefinite
    space; the indefinite extension of a straight line.
    [1913 Webster]
 
       Though it is not infinite, it may be indefinite;
       though it is not boundless in itself, it may be so
       to human comprehension.        --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   3. Boundless; infinite. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Indefinite and omnipresent God,
       Inhabiting eternity.         --W. Thompson
                          (1745).
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) Too numerous or variable to make a particular
    enumeration important; -- said of the parts of a flower,
    and the like. Also, indeterminate.
    [1913 Webster]
 
   {Indefinite article} (Gram.), the word a or an, used with
    nouns to denote any one of a common or general class.
 
   {Indefinite inflorescence}. (Bot.) See {Indeterminate
    inflorescence}, under {Indeterminate}.
 
   {Indefinite proposition} (Logic), a statement whose subject
    is a common term, with nothing to indicate distribution or
    nondistribution; as, Man is mortal.
 
   {Indefinite term} (Logic), a negative term; as, the not-good.
 
   Syn: Inexplicit; vague; uncertain; unsettled; indeterminate;
     loose; equivocal; inexact; approximate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indefinite
   adj 1: vague or not clearly defined or stated; "must you be so
       indefinite?"; "amorphous blots of color having vague and
       indefinite edges"; "he would not answer so indefinite a
       proposal" [ant: {definite}]
   2: not decided or not known; "were indefinite about their
     plans"; "plans are indefinite"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top