Search result for

indeed

(60 entries)
(0.0089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indeed-, *indeed*, inde, indee
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indeed[ADV] อย่างแท้จริง, See also: โดยแท้จริงแล้ว, ตามความจริง, Syn. certainly, in fact

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indeed(อินดีด') adv. จริง ๆ , โดยแท้จริง, Syn. really, truly

English-Thai: Nontri Dictionary
indeed(adv) แน่นอนแล้ว,จริงๆ,โดยแท้จริงแล้ว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
indeedแต่โดยดี
indeed (adv ) ยิ่งนัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Indeedถ้าเช่นนั้น Ambush (2008)
Indeed.ใช่ A Servant of Two Masters (2011)
Indeed.จริง Episode #1.1 (2012)
Which did indeed include keeping everything as isไหนคุณว่าต้องการเก็บทุกอย่างไว้อย่างนี้ Chuck in Real Life (2008)
If Yoda is indeed the Jedi warrior you believe he is, let him prove it.หากแม้นว่าท่านโยดาเป็นยอดนักรบเจได อย่างที่ฝ่าบาทเชื่อว่าจริงแล้วล่ะก็ ก็คงต้องให้เขาพิสูจน์ Ambush (2008)
A pity, indeed, my fallen apprentice.ใช่ น่าเสียดายจริงๆ เจ้าศิษย์นอกคอกของข้า Ambush (2008)
It is in combat that we learn a knight's true nature, whether he is indeed a warrior or a coward.มันคือการต่อสู้ที่เราจะได้รับรู้ถึงวิถีที่แท้จริงของอัศวิน ว่าเค้าจะเป็น นักรบ หรือ คนขลาด Valiant (2008)
Indeed you are.ใช่แล้ว Lancelot (2008)
Indeed!เยี่ยมยอด Portrait of a Beauty (2008)
I'm indeed despicable.ข้ามันน่ารังเกียจจริงๆ Iljimae (2008)
Very nice. Very nice indeed.ดีมาก ดีมากจริง ๆ เชียว The Bank Job (2008)
A special and indeed often overlooked...และที่อยู่ต่อหน้าพวกเธอนี้ จะมีลักษณะพิเศษ Superhero Movie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indeedA friend in need is a friend indeed.
indeedA protagonist as plain and ordinary as him is rare indeed.
indeedFriend in need is a friend indeed.
indeedHe asked me what Indeed.
indeedHe is clever indeed.
indeedHe is indeed a clever boy.
indeedHe is, indeed, a hard worker.
indeedHe is, indeed, a man of his word.
indeedHe is very clever indeed.
indeedHer diligence is indeed worthy of praise.
indeedHis noble deed deserves praise indeed.
indeedI am indeed very glad to hear that.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามความเป็นจริง[ADV] actually, See also: indeed, really, truly, Syn. ตามจริง, Ant. โกหก, เท็จ, Example: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง
เลย[ADV] really, See also: indeed, Syn. จริงๆ, Example: การเยียวยารักษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกไวรัสเล่นงานนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกเลย, Thai definition: ใช้ประกอบหลังคำอื่นเพื่อเน้นให้หนักแน่น
โดยแท้[ADV] really, See also: indeed, genuinely, virtually, truly, actually, Syn. โดยแท้จริง, จริงๆ, Example: เขาทำงานเพื่อส่วนรวมโดยแท้
ช่าง[AUX] indeed, See also: really, truly, very, so, terribly, Example: รูปภาพนี้ ฝีมือวาดช่างยอดเยี่ยมจริงๆ, Thai definition: มีนิสัยชอบในทางใดทางหนึ่ง, มีลักษณะนิสัยโน้มไปในทางนั้นๆ
เชียว[ADV] indeed, See also: really, truly, certainly, absolutely, quite, Syn. ทีเดียว, เทียว, Example: อาจารย์สอนภาษาคนใหม่ออกข้อสอบภาษาอังกฤษยากเชียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[X] (chang) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly   FR: vraiment
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite   FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[adv.] (chīo) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely   
โดยความเป็นจริง[X] (dōi khwām pen jing) EN: indeed ; in fact   
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite   
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed   FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จริง[adv.] (jing ) EN: really ; truly ; indeed   FR: réellement ; vraimernt
จริง ๆ แล้ว[conj.] (jing-jing laēo) EN: indeed   
ตามความเป็นจริง[adv.] (tām khwām pen jing) EN: actually ; indeed ; really ; truly   FR: réellement
แท้จริง[conj.] (thaējing) EN: in fact ; as a matter of fact ; in reality ; indeed   FR: en fait ; en réalité

CMU English Pronouncing Dictionary
INDEED    IH2 N D IY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indeed    (a) (i1 n d ii1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
はあ;は[, haa ; ha] (int) (1) yes; indeed; well; (2) ha!; (3) what?; huh?; (4) sigh [Add to Longdo]
何様;何さま[なにさま, nanisama] (adv,n) what kind; how; indeed; truly; extremely; to be sure [Add to Longdo]
宜;諾[むべ;うべ, mube ; ube] (adv) truly; indeed [Add to Longdo]
左様;然様;佐様(iK)[さよう, sayou] (adj-na) (1) (uk) like that; (int) (2) (uk) that's right; indeed; (3) (uk) let me see... [Add to Longdo]
成程(P);成る程[なるほど, naruhodo] (exp,adv) (uk) I see; That's right!; Indeed; (P) [Add to Longdo]
誠に(P);実に(P);真に;寔に;洵に;實に(oK)[まことに(P);じつに(実に)(P);げに(実に);しんに(真に), makotoni (P); jitsuni ( jitsuni )(P); geni ( jitsuni ); shinni ( makoto ni )] (adv) (実に is usu. じつに, and 誠に is usu. まことに) indeed; really; absolutely; truly; actually; very; quite; (P) [Add to Longdo]
千万[せんまん, senman] (adv,n-t) exceedingly; very many; very much; indeed; a great many [Add to Longdo]
然うとも[そうとも, soutomo] (int) (uk) exactly right!; indeed; damn straight [Add to Longdo]
然かし[さかし, sakashi] (exp,int) (arch) indeed, it is so; I concur, it is so [Add to Longdo]
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
确实[què shí, ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ, / ] indeed; really; reliable; real; true, #1,263 [Add to Longdo]
诚然[chéng rán, ㄔㄥˊ ㄖㄢˊ, / ] indeed; true! (I agree with you), #23,079 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indeed \In*deed"\, adv. [Prep. in + deed.]
   In reality; in truth; in fact; verily; truly; -- used in a
   variety of senses. Esp.:
   (a) Denoting emphasis; as, indeed it is so.
   (b) Denoting concession or admission; as, indeed, you are
     right.
   (c) Denoting surprise; as, indeed, is it you? Its meaning is
     not intrinsic or fixed, but depends largely on the form
     of expression which it accompanies.
     [1913 Webster]
 
        The carnal mind is enmity against God; for it is
        not subject to the law of God, neither indeed can
        be.                 --Rom. viii.
                          7.
     [1913 Webster]
 
        I were a beast indeed to do you wrong. --Dryden.
     [1913 Webster]
 
        There is, indeed, no great pleasure in visiting
        these magazines of war.       --Addison.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indeed
   adv 1: in truth (often tends to intensify); "they said the car
       would break down and indeed it did"; "it is very cold
       indeed"; "was indeed grateful"; "indeed, the rain may
       still come"; "he did so do it!" [syn: {indeed}, {so}]
   2: (used as an interjection) an expression of surprise or
     skepticism or irony etc.; "Wants to marry the butler?
     Indeed!"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top