Search result for

inconsiderate

(28 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inconsiderate-, *inconsiderate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inconsiderate[ADJ] ที่ไม่สนใจความรู้สึกคนอื่น, See also: ที่ไม่คำนึงถึงคนอื่น, Syn. thoughtless, unthinking, Ant. considerate, thoughtful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inconsiderate(อินคันซิด' เดอเรท) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, เลินเล่อ, ไม่สนใจ, หุนหันพลันแล่น., See also: inconsiderately adv. inconsiderateness, inconsideration n., Syn. thoughtless, negligent

English-Thai: Nontri Dictionary
inconsiderate(adj) ไม่นึกถึงผู้อื่น,ไม่เกรงใจ,ไม่สนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inconsiderated drivingการขับรถโดยปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'd rather be that stupid than think that anyone of us might be this inconsiderate.ฉันยอมคิดว่าตัวเองเซ่อ ดีกว่าคิดว่าหนึ่งในพวกเรา เป็นคนที่เห็นแก่ตัว Cooperative Calligraphy (2010)
Have a relationship with that inconsiderate, immature child?ถึงได้คิดว่าไปคบกับเด็กอย่างนั้นน่ะนะ? Episode #1.13 (2010)
Such a selfish, inconsiderate, conniving, you.เธอมันเห็นแก่ตัว ไม่เกรงใจคนอื่น เลินเล่อ The Birth of the Rich (2010)
"but you're actually an inconsiderate jerk."คิม" Digital Exploration of Interior Design (2012)
Well, didn't she call you inconsiderate?ก็หล่อนบอกว่าคุณไม่นึกถึงผู้อื่นไม่ใช่เหรอ ? Digital Exploration of Interior Design (2012)
The inconsiderate jerk.ไอ้ทุเรศที่ไม่นึกถึงผู้อื่น Digital Exploration of Interior Design (2012)
Oh, I have no idea what you're thinking, but I think it would be inconsiderate to not think what was best for you.ผมไม่รู้หรอกว่าคุณคิดอะไรอยู่ แต่ผมคิดว่ามันคงไม่รอบคอบนัก ถ้าจะไม่คิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ Through the Looking Glass (2012)
It's inconsiderate, never mind rude.ไม่รอบคอบซะเลย ไม่สุภาพด้วย Carbon Copy (2013)
Because you're the kind of guy who thinks yelling in the library makes you a rebel and a rule breaker when it really just makes you a smug, inconsiderate, disrespectful...เพราะคุณก็เป็น ผู้ชายที่คิดว่า การส่งเสียงดังในห้องสมุด เป็นเรื่องที่ทนไม่ได้ และการที่มีคนทำผิดกฏก็ ทำให้คุณกลายเป็นคนใจแคบ Unburied (2013)
We should have invited you over sooner. We were inconsiderate.เราน่าจะเชิญคุณมาให้เร็วกว่านี้ เราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยน่ะครับ Episode #1.12 (2013)
He's tedious, he's arrogant, he's inconsiderate.เขาน่าระอายโสและเอาแต่ใจ Pawn Sacrifice (2014)
It was rude and inconsiderate and perfectly in character for Tom Dougherty.เขาหยาบคายและไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลย ช่างสมกับเป็นเค้าจริงๆ ทอม โดเกอร์ตี้ Rise of the Villains: By Fire (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved   FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
พลั้งเผลอ[v.] (phlanhphloē) EN: be careless ; be negligent ; be incautious ; be inconsiderate ; be thoughtless   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inconsiderate    (j) (i2 n k @ n s i1 d @ r @ t)
inconsiderately    (a) (i2 n k @ n s i1 d @ r @ t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbedacht; unaufmerksam {adj} | unbedachter | am unbedachtesteninconsiderate | more inconsiderate | most inconsiderate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気回り無い;気回りない[きまわりない, kimawarinai] (exp) inconsiderate (of rudeness, danger or rules) [Add to Longdo]
血も涙もない;血も涙も無い[ちもなみだもない, chimonamidamonai] (exp,adj-i) cold-blooded; unfeeling; heartless; heart of stone; inconsiderate [Add to Longdo]
心無い;心ない[こころない, kokoronai] (adj-i) thoughtless; inconsiderate; tasteless; cruel [Add to Longdo]
未練未酌がない;未練未酌が無い[みれんみしゃくがない, mirenmishakuganai] (exp,adj-i) (arch) unsympathetic and inconsiderate; coldhearted [Add to Longdo]
刳い;蘞い;醶い[えぐい, egui] (adj-i) (1) (uk) harsh; acrid; pungent; astringent; (2) strong-minded; heartless; inconsiderate; (adj-i,int) (3) (uk) (sl) nasty; gross; (4) (uk) (sl) amazing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inconsiderate \In`con*sid"er*ate\, a. [L. inconsideratus. See
   {In-} not, and {Considerate}.]
   [1913 Webster]
   1. Not considerate; not attentive to safety or to propriety;
    not regarding the rights or feelings of others; hasty;
    careless; thoughtless; heedless; as, the young are
    generally inconsiderate; inconsiderate conduct.
    [1913 Webster]
 
       It is a very unhappy token of our corruption, that
       there should be any so inconsiderate among us as to
       sacrifice morality to politics.    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Inconsiderable. [Obs.] --E. Terry.
 
   Syn: Thoughtless; inattentive; inadvertent; heedless;
     negligent; improvident; careless; imprudent; indiscreet;
     incautious; injudicious; rash; hasty.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inconsiderate
   adj 1: lacking regard for the rights or feelings of others;
       "shockingly inconsiderate behavior" [ant: {considerate}]
   2: without proper consideration or reflection; "slovenly
     inconsiderate reasoning"; "unconsidered words"; "prejudice is
     the holding of unconsidered opinions" [syn: {inconsiderate},
     {unconsidered}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top