Search result for

include

(77 entries)
(0.7491 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -include-, *include*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
include[VT] ประกอบด้วย, See also: รวมเข้า, รวมเข้าไว้, รวม, รวมถึง, รวมทั้ง, Syn. comprise, consist of, contain, Ant. exclude
include in[PHRV] ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, See also: นับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
include among[PHRV] ใส่เข้าไปด้วย, See also: รวมไว้ด้วย
include me out[PHRV] กันออกไป, See also: ไม่เอารวมไว้ด้วย, ไม่รวมอยู่ใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
include(อินคลูด') vt. ประกอบด้วย, รวมอยู่, ใส่ไว้ใน, คลุมถึง, นับรวมเข้า., See also: includable, includible adj., Syn. incorporate

English-Thai: Nontri Dictionary
include(vt) มี,ประกอบด้วย,ครอบคลุมถึง,รวมถึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
includedไม่โผล่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
included angleมุมรวม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
included angle; angle of preparationมุมร่องเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
included gasแก๊สเจือปน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
included phloem; interxylary phloemโฟลเอ็มแทรกไซเล็ม [ทุติยภูมิ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My clients included many celebrities and to them I gave the best of myselfไคลเอ็นท์ของฉันที่รวมถึง many celebrities ... ...และให้พวกเขาฉันให้ตัวเองให้ best of Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And that includes the life of women.และนั่นรวมถึงชีวิตของผู้หญิงด้วย Gandhi (1982)
Shuang'er and Ying'er are included She won't even let the children go?ลูกซังกับลูกเอ็งก็จะต้องโดนนางฆ่าด้วย นางไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กเชียวรึนี่? Return of the Condor Heroes (1983)
The police have expanded their efforts to include Motton,ตำรวจได้ค้นหาจนถึงแถบมัตตัน Stand by Me (1986)
...at fine stores everywhere. Batteries not included.ตามร้านค้าทั่วไป ไม่รวมแบตเตอรี่ครับ *batteries not included (1987)
Batteries not included.ไม่มีแบตให้มา *batteries not included (1987)
These pages are taken from Professor Jones' diary, Your Highness, and they include a map that pinpoints the exact location of the Grail.หน้านี้ ถูกเอาไป จาก ไดอารี่ของศาสตราจารย์โจนส์, พะยะค่ะ, และร่วมทั้งแผนที่ด้วย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I've included everything in my statement but I doubt very much that Chief Sterns is taking this possible connection seriously.เราได้รวมทุกอย่างในคำสั่งของฉัน ... ... แต่ฉันสงสัยมากว่าหัวหน้าบุกบั่น ... ... คือการเชื่อมต่อที่เป็นไปได้นี้อย่างจริงจัง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Why didn't you include the development... of Jobe's other abilities in your report, Larry?ทำไมนายถึงไม่รายงาน.. ..เรื่องความสามารถพิเศษของโจ๊บล่ะ แลร์รี่? The Lawnmower Man (1992)
We all have, you included.ก็พวกเราทั้งหมดนั่นแหล่ะ The Cement Garden (1993)
Of course, we agreed early on not to include personal stuff like my tampons and feminine hygiene spray and his shaving lotion and foot powder.แน่นอนว่าเราตกลงกันล่วงหน้า ว่าไม่รวมพวกของใช้ส่วนตัว... อย่างผ้าอนามัยกับ สเปรย์ทำความสะอาดของผู้หญิง... กับโลชั่นโกนหนวดกับแป้งทาเท้าของเขา The Joy Luck Club (1993)
Distinguishing features include large ocular cavities.ศพอยู่ในสภาพผุพัง และแห้ง Deep Throat (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
includeAm I included in the team?
includeAre any meals included?
includeAre meals included?
includeAs I checked your delivery that I received, I found it included a T-shirt which I did not order.
includeBecause this is such a highly technical subject, I would like to point out in advance the likelihood that some of what I'm about to say may include information that is incorrect.
includeCommodity tax is not included in the price.
includeDelivery is not included in the price.
includeDoes ALC's web site include an archive of English expressions?
includeDoes that include breakfast?
includeDoes that include everything?
includeDoes that price include breakfast?
includeDoes that price include soup and salad?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แถมท้าย[V] add, See also: include, Example: คนจำนวนไม่น้อยตำหนิสภาองค์การลูกจ้างที่ออกมาเรียกร้องแถมท้ายด้วยคำข่มขู่อยู่ในทำนองเดิมๆ, Thai definition: เพิ่มให้ตอนจบ
รวมถึง[V] include, See also: comprise, embrace, Example: บทความที่นำเสนอนี้ ไม่รวมถึงเครื่องมือที่นำมาใช้ประกอบซอฟต์แวร์สำเร็จรูปอื่น
กินความ[V] include, See also: mean, cover, touch on, refer, extend, encompass, have meanings, have implications, Syn. รวมถึง, Example: บทบัญญัตินี้กินความถึงธุรกิจของผู้ขายปลีกด้วย, Thai definition: หมายความไปถึง, รวมไปถึง, หมายรวมไปถึง
ครอบคลุม[V] cover, See also: include, Example: กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมถึงเรื่องการนำเข้าสินค้าด้วย, Thai definition: มีส่วนเกี่ยวข้องถึง, รวมถึง, รวมอยู่ด้วย
รวม[V] assemble, See also: include, join, conjoin, gather, collect, Syn. ร่วม, Example: รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย, Thai definition: สิ่ง 2 สิ่ง หรือหลายสิ่งอยู่ด้วยกันไม่แบ่งแยก
รวมทั้ง[V] include, See also: consist of, comprise, incorporate, involve, embrace, Syn. รวมถึง, Example: ในโซนด้านซ้ายภายในอาคารเป็นบริเวณออกงานขายของกินแปรรูป รวมทั้งเวทีสำหรับโชว์การจับจระเข้
หมายรวม[V] encompass, See also: include, Syn. รวมถึง, รวมทั้ง, Ant. ยกเว้น, Example: การแก้ไขปัญหาสุขภาพ เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข ทุกคนนั้นหมายรวมประชาชน องค์กรท้องถิ่น, บุคลากรภาครัฐ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หมายรวม[V] encompass, See also: include, Syn. รวมถึง, รวมทั้ง, Ant. ยกเว้น, Example: การแก้ไขปัญหาสุขภาพ เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข ทุกคนนั้นหมายรวมประชาชน องค์กรท้องถิ่น, บุคคลากรภาครัฐ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอบคลุม[v.] (khrøpkhlum) EN: cover ; include   
กินความ[v.] (kinkhwām) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend ; encompass ; have meanings ; have implications   
มี[v.] (mī) EN: consist of ; comprise ; contain ; include   FR: compter ; comprendre ; contenir ; inclure
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: assemble ; include ; join ; conjoin ; gather ; collect ; merge ; combine ; unite ; merge   FR: rassembler ; collecter ; réunir ; assembler ; combiner ; grouper ; inclure ; unir ; joindre
รวมค่าบริการ[n. exp.] (rūam khā børikān) EN: service charge included   FR: service compris
รวมถึง[v.] (rūam theung) EN: include ; comprise ; embrace   FR: inclure ; comprendre

CMU English Pronouncing Dictionary
INCLUDE    IH2 N K L UW1 D
INCLUDED    IH2 N K L UW1 D AH0 D
INCLUDES    IH2 N K L UW1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
include    (v) (i1 n k l uu1 d)
included    (v) (i1 n k l uu1 d i d)
includes    (v) (i1 n k l uu1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Include-Verschachtelung zu tief [comp.]too many nested files [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame [Add to Longdo]
インクルード[, inkuru-do] (n) include [Add to Longdo]
ドラ[, dora] (n) (abbr) (See ドラゴン) mah-jongg tile that doubles the score of any hand (or the rule set that includes these tiles) [Add to Longdo]
プリムラ[, purimura] (n) primula (any flower of genus Primula, which includes primroses, cowslips and cyclamens) [Add to Longdo]
マル財[マルざい, maru zai] (n) (See マル優) tax-exempt savings system which includes stocks and cash [Add to Longdo]
メルルーサ[, meruru-sa] (n) any fish of family Merlucciidae (which includes the hakes) (spa [Add to Longdo]
芋の子[いものこ, imonoko] (n) (includes both 子芋 and 孫芋) (See 子芋,孫芋) minor taro root; taro cormlet; taro cormel [Add to Longdo]
引っくるめる;引っ括める[ひっくるめる, hikkurumeru] (v1) to lump together; to include [Add to Longdo]
運賃込みで[うんちんこみで, unchinkomide] (exp) freight included (prepaid) [Add to Longdo]
詠み込む[よみこむ, yomikomu] (v5m) to include in a poem (season word, place name, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
其内[qí nèi, ㄑㄧˊ ㄋㄟˋ, / ] included; within that [Add to Longdo]
列入[liè rù, ㄌㄧㄝˋ ㄖㄨˋ, ] included (on a roster); incorporated (into the agenda) [Add to Longdo]
包罗[bāo luó, ㄅㄠ ㄌㄨㄛˊ, / ] include; cover; embrace [Add to Longdo]
囊括[náng kuò, ㄋㄤˊ ㄎㄨㄛˋ, ] include; embrace; bring together [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
数に入れる[かずにいれる, kazuniireru] to count, to include in the number [Add to Longdo]
組み込み[くみこみ, kumikomi] built-in, cut-in (printing), insert, include [Add to Longdo]
添加部分要素[てんかぶぶんようそ, tenkabubunyouso] included subelement [Add to Longdo]
付属せず[ふぞくせず, fuzokusezu] not included [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Include \In*clude"\, v. t. [imp. & p. p. {Included}; p. pr. &
   vb. n. {Including}.] [L. includere, inclusum; pref. in- in +
   claudere to shut. See {Close}, and cf. {Enclose}.]
   [1913 Webster]
   1. To confine within; to hold; to contain; to shut up; to
    inclose; as, the shell of a nut includes the kernel; a
    pearl is included in a shell.
    [1913 Webster]
 
   2. To comprehend or comprise, as a genus the species, the
    whole a part, an argument or reason the inference; to
    contain; to embrace; as, this volume of Shakespeare
    includes his sonnets; he was included in the invitation to
    the family; to and including page twenty-five.
    [1913 Webster]
 
       The whole included race, his purposed prey.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The loss of such a lord includes all harm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To conclude; to end; to terminate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Come, let us go; we will include all jars
       With triumphs, mirth, and rare solemnity. --Shak.
 
   Syn: To contain; inclose; comprise; comprehend; embrace;
     involve.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 include
   v 1: have as a part, be made up out of; "The list includes the
      names of many famous writers" [ant: {exclude}]
   2: consider as part of something; "I include you in the list of
     culprits" [ant: {except}, {exclude}, {leave off}, {leave
     out}, {omit}, {take out}]
   3: add as part of something else; put in as part of a set,
     group, or category; "We must include this chemical element in
     the group"
   4: allow participation in or the right to be part of; permit to
     exercise the rights, functions, and responsibilities of;
     "admit someone to the profession"; "She was admitted to the
     New Jersey Bar" [syn: {admit}, {let in}, {include}] [ant:
     {exclude}, {keep out}, {shut}, {shut out}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 include
  vt.
 
   [Usenet]
 
   1. To duplicate a portion (or whole) of another's message (typically with
   attribution to the source) in a reply or followup, for clarifying the
   context of one's response. See the discussion of inclusion styles under
   Hacker Writing Style.
 
   2. [from {C}] #include has appeared in {sig block}s to refer
   to a notional standard {disclaimer} file.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top