Search result for

incidentally

(35 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incidentally-, *incidentally*, incidental
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incidentally[ADV] โดยบังเอิญ, See also: โดยไม่ตั้งใจ, Syn. accidentally
incidentally[ADV] อีกประการหนึ่ง, Syn. by the way

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incidentally(อินซีเดน' ทะลี) adv. โดยบังเอิญ, แล้วแต่โอกาสจะอำนวยให้, อนึ่ง, ในโอกาสนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
incidentally(adv) โดยบังเอิญ,ในโอกาสนี้,อนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why would an American network hire a total outsider, and someone who's already had his own show canceled, incidentally?ทำไมเครือข่ายโทรทัศน์อเมริกัน ต้องจ้างคนนอกมาทำทั้งหมด แล้วมีใครบ้างมั้ย ที่ทำรายการเอง แล้วยกเลิกกระทันหันบ้าง? Frost/Nixon (2008)
Incidentally, my father is horrified I'm going to cooking school.และเพราะเรื่องนี้ พ่อฉันกังวลเรื่องที่ฉันไปเรียนทำอาหาร Julie & Julia (2009)
Incidentally, I'm from Russia.แย่หน่อย บังเอิญฉันมาจากรัสเซีย Orphan (2009)
Who, incidentally, denies all knowledge of his son's activities.ใคร ไม่สนใจ ปฏิเสธความสามารถของลูกชายเขาทั้งหมด Episode #1.2 (2010)
Incidentally, one can get beaten up in school simply by referring to oneself as "one. "จะว่าไปแล้ว คนเราโดนซ้อมที่ร.ร. เพราะใช้สรรพนามแทนตัวว่าคนเรา The Lunar Excitation (2010)
I just think it would benefit you and, incidentally, me, to get to the real meaning of all this.ฉันแค่คิดว่ามันจะส่งผลดีต่อเธอ และอนึ่ง ตัวฉันเอง ก็จะได้เข้าใจความหมาย ที่แท้จริงของเรื่องทั้งหมดนี้ Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
Incidentally, this is the same camera used to take a picture of Brady and Kristen?นี่เป็นกล้องแบบเดียวกับที่ใช้ ถ่ายรูปของเบรดีกับคริสเตน ใช่มั้ย? Sudden Death (2010)
And not incidentally, my wife and kids.ฉันจะได้ไปเยี่ยมเมียกับลูกด้วย คนที่เก่งเท่านั้นจะได้ไปอยู่ชิคาโก Love & Other Drugs (2010)
And incidentally... Mate!มันบังเอิญจังเลยนะ Matt Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Which, incidentally, is my favorite type of identification.ซึ่งบังเอิญ เป็นสิ่งที่ผมโปรดปราน Mea Makamae (2011)
It's true, incidentally.มันเป็นเรื่องจริง มันเกิดขึ้น Reading is Fundamental (2012)
Incidentally, when were you planning on letting me in on this Reaper situation?นายวางแผนจะให้ฉันเข้าไป มีส่วนร่วมในเรื่องรีปเปอร์นี่เมื่อไหร่กัน Dream Reaper (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incidentallyIncidentally a (motorway) ramp is being constructed in the neighbourhood, a few hundred metres away, of my clinic.
incidentallyIncidentally, that the gills of fish are bright red is because there are many 'capillary vessels' collected there, the same as for lungs.
incidentallyIncidentally this room doesn't have anything like an air-conditioner. All it has is a fan.

CMU English Pronouncing Dictionary
INCIDENTALLY    IH2 N S AH0 D EH1 N T AH0 L IY0
INCIDENTALLY    IH2 N S AH0 D EH1 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incidentally    (a) (i2 n s i d e1 n t @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がてら[, gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for) [Add to Longdo]
因みに[ちなみに, chinamini] (conj) (uk) by the way; in this connection; incidentally; in passing [Add to Longdo]
桜桃忌[おうとうき, outouki] (n) (太宰治) anniversary that celebrates author Dazai Osamu's birthday, and incidentally, the day his body was found after he was involved in a double suicide [Add to Longdo]
時に[ときに, tokini] (exp) (1) by the way; incidentally; (adv) (2) sometimes; occasionally [Add to Longdo]
所で[ところで, tokorode] (conj) (1) (uk) by the way; incidentally; (2) (after the plain past form of a verb) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); (P) [Add to Longdo]
序でながら;序ながら[ついでながら, tsuidenagara] (n) (uk) (See 序でに) incidentally; taking the opportunity; while (you) are at it; on the occasion [Add to Longdo]
序でに(P);序に[ついでに, tsuideni] (adv) (uk) incidentally; taking the opportunity; while (you) are at it; on the occasion; (P) [Add to Longdo]
折も折[おりもおり, orimoori] (exp,adv) at that very moment; coincidentally [Add to Longdo]
其れはそうと[それはそうと, sorehasouto] (exp) (uk) by the way; incidentally [Add to Longdo]
態々(P);態態[わざわざ, wazawaza] (adv) (uk) expressly; specially; doing something especially rather than incidentally; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶然[ǒu rán, ㄡˇ ㄖㄢˊ, ] incidentally; occasional; occasionally; by chance; randomly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incidental \In`ci*den"tal\, a.
   Happening, as an occasional event, without regularity; coming
   without design; casual; accidental; hence, not of prime
   concern; subordinate; collateral; as, an incidental
   conversation; an incidental occurrence; incidental expenses.
   [1913 Webster]
 
      By some, religious duties . . . appear to be regarded .
      . . as an incidental business.      --Rogers.
 
   Syn: Accidental; casual; fortuitous; contingent; chance;
     collateral. See {Accidental}. -- {In`ci*den"tal*ly},
     adv. -- {In`ci*den"tal*ness}, n.
     [1913 Webster]
 
        I treat either or incidentally of colors. --Boyle.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incidentally
   adv 1: introducing a different topic; in point of fact;
       "incidentally, I won't go to the party" [syn: {by the
       way}, {by the bye}, {incidentally}, {apropos}]
   2: of a minor or subordinate nature; "these magnificent
     achievements were only incidentally influenced by Oriental
     models" [syn: {incidentally}, {accidentally}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top