Search result for

incarnate

(36 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incarnate-, *incarnate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incarnate[ADJ] ซึ่งเป็นตัวเป็นตน, See also: ซึ่งมีร่างเป็นมนุษย์, Syn. embodied, personified
incarnate[VT] ทำให้เป็นรูปร่าง, See also: ทำให้เป็นตัวเป็นตน, ทำให้มีร่างเป็นมนุษย์, Syn. embody, externalize, Ant. disembody

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reincarnate(รีอินคาร์'เนท) vt. ให้สิงร่างใหม่,ให้จุติใหม่ adj. (สิง) ร่างใหม่,จุติใหม่,กลับชาติใหม่, Syn. incarnate again, See also: reincarnation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
incarnate(adj) ที่สิงอยู่ในกาย,ซึ่งปรากฏในรูป,ซึ่งจุติลงมา
incarnate(vt) จุติลงมา,สิงอยู่ในกาย,อวตาร,เกิดเป็น,มาเกิดใหม่
reincarnate(vt) ทำให้กลับชาติใหม่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have raised the evil incarnate barคุณได้อัญเชิญและเลี้ยง อาหารวิญญาณปีศาจ Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
The place is romance incarnate.มันโรแมนติกมากๆ American Reunion (2012)
Others see evil incarnate getting exactly what's deserved.คนอื่นมองเห็นปีศาจในร่างมนุษย์ ที่ได้รับในสิ่งที่สมควรแล้ว Justice (2012)
Partly your own fault for dating fucking death incarnate.ทั้งหมดนี่เป็นความผิดของนาย ที่ดันไปเดทกับพวกที่เกิดจากความตาย Somebody That I Used to Know (2012)
Rotten personality, arrogant and devil incarnate, "Parachute Hitler..."ผมทะนงตัวแล้วอารมณ์ร้ายมากขนาดนั้น ใครๆก็เรียกผมว่าร่มชูชีพฮิตเล่อร์ Operation Proposal (2012)
Lilith incarnate will bring death and destruction to humans and vampires alike.ลิลิธร่างอวตารจะนำ ความตายและการทำลายล้าง สู่มนุษย์ และตัวแวมไพร์ด้วย Who Are You, Really? (2013)
The warblers are evil incarnate little craps.เดอะวาร์เบลอส์น่ะปีศาจในร่างสวะชัดๆ Love, Love, Love (2013)
- My superiors need an incarnate.- ผู้ใหญ่ของฉันต้องการร่างทรง Incarnate (2016)
You need an incarnate because the ring of St Vicinius and a piece of holy clothคุณต้องการร่างทรง เพราะแหวนนักบุญวิซิเนียส และผ้าคลุมศักดิ์สิทธิ์คงไม่ได้ผลแล้ว Incarnate (2016)
Remember the incarnate who disappeared last year?จำร่างทรงที่หายไปปีก่อนได้มั๊ย Incarnate (2016)
We can all become slavering, murderous imbeciles in thrall to evil incarnate as long as we can have access to the full records of High Septon Maynard's 15,782 shits!murderous imbeciles in thrall to evil incarnate as long as we can have access to the full records 782 shits! Eastwatch (2017)
Truth incarnate!คนหลอกลวง! Pola X (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incarnateShe incarnates all womanly virtues.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลงกาย[V] impersonate, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, disguise, Syn. แปลง, จำแลงกาย, แปลงตัว, Example: เด็กๆ ส่วนใหญ่ชอบดูละครจักรๆ วงศ์ๆ เพราะตัวละครสามารถแปลงกายเป็นยักษ์ เป็นสัตว์ต่างๆ ได้, Thai definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง
แปลงตัว[V] disguise, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, Syn. แปลงกาย, Example: ต่อให้ผู้ต้องหาแปลงตัวเป็นนก ก็ไม่สามารถหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้, Thai definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง
แปลงร่าง[V] impersonate, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, disguise, Syn. แปลงกาย, จำแลงกาย, แปลง, แปลงตัว, Example: ไม่ว่าเขาจะแปลงร่างเป็นใครก็ตาม ฉันก็ยังจำเขาได้เสมอ, Thai definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวตาร[n.] (awatān) EN: be reincarnated ; descend from heaven   FR: s'incarner
แบ่งภาค[v.] (baengphāk) EN: reincarnate   

CMU English Pronouncing Dictionary
INCARNATE    IH2 N K AA1 R N AH0 T
INCARNATE    IH2 N K AA1 R N EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incarnate    (j) (i1 n k aa1 n @ t)
incarnate    (v) (i1 n k aa1 n ei t)
incarnated    (v) (i1 n k aa1 n ei t i d)
incarnates    (v) (i1 n k aa1 n ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
神の言葉;神の言[かみのことば, kaminokotoba] (exp) (1) Word of God; God's Word; sword of the Spirit; (2) (See ロゴス) Logos (i.e. the Trinity incarnate in Jesus Christ) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incarnate \In*car"nate\, a. [Pref. in- not + carnate.]
   Not in the flesh; spiritual. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      I fear nothing . . . that devil carnate or incarnate
      can fairly do.              --Richardson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incarnate \In*car"nate\, a. [L. incarnatus, p. p. of incarnare
   to incarnate, pref. in- in + caro, carnis, flesh. See
   {Carnal}.]
   [1913 Webster]
   1. Invested with flesh; embodied in a human nature and form;
    united with, or having, a human body.
    [1913 Webster]
 
       Here shalt thou sit incarnate.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He represents the emperor and his wife as two devils
       incarnate, sent into the world for the destruction
       of mankind.              --Jortin.
    [1913 Webster]
 
   2. Flesh-colored; rosy; red. [Obs.] --Holland.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incarnate \In*car"nate\, v. t. [imp. & p. p. {Incarnated}; p.
   pr. & vb. n. {Incarnating}.]
   To clothe with flesh; to embody in flesh; to invest, as
   spirits, ideals, etc., with a human from or nature.
   [1913 Webster]
 
      This essence to incarnate and imbrute,
      That to the height of deity aspired.   --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incarnate \In*car"nate\, v. i.
   To form flesh; to granulate, as a wound. [R.]
   [1913 Webster]
 
      My uncle Toby's wound was nearly well -- 't was just
      beginning to incarnate.         --Sterne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incarnate
   adj 1: possessing or existing in bodily form; "what seemed
       corporal melted as breath into the wind"- Shakespeare;
       "an incarnate spirit"; "`corporate' is an archaic term"
       [syn: {bodied}, {corporal}, {corporate}, {embodied},
       {incarnate}]
   2: invested with a bodily form especially of a human body; "a
     monarch...regarded as a god incarnate"
   v 1: make concrete and real [ant: {disincarnate}]
   2: represent in bodily form; "He embodies all that is evil wrong
     with the system"; "The painting substantiates the feelings of
     the artist" [syn: {incarnate}, {body forth}, {embody},
     {substantiate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top