Search result for

inadequate

(46 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inadequate-, *inadequate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inadequate[ADJ] ไม่พอเพียง, See also: ไม่ดีพอ, Syn. deficient, insufficient, Ant. adequate, sufficient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inadequate(อินแดค' ดะเควท) adj. ไม่เพียงพอ., See also: inadequateness, inadequacy n. inadequately adv., Syn. unfit, wanting

English-Thai: Nontri Dictionary
inadequate(adj) ไม่พอเพียง,ไม่เพียงพอ,ไม่พอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inadequate considerationค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ, สินจ้างที่ไม่เพียงพอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inadequate personalityบุคลิกภาพพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inadequate priceราคาที่ไม่เพียงพอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inadequate remedy at lawทางแก้ที่ยังไม่เพียงพอทางกฎหมาย, การเยียวยาที่ยังไม่เพียงพอทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inadequateความรู้สึกต่ำต้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Right after inadequate safety equipment.รองลงไปจากอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยเพียงพอ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You feel inadequate, because he has plenty of clarity, organization, charm, and knowledge.นายรู้สึกต่ำต้อย เพราะเขามี ความชัดเจน,องค์ประกอบ,เสน่ห์,\\\ ความรู้ หรือพูดง่ายๆว่า \\\"ของเขาใหญ่\\\" The Love Guru (2008)
I made it clear that Eagle Rock Prison is woefully inadequate for our needs.ผมบอกไปแล้วว่า คุกที่ อีเกิ้ล ร็อค มันไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของเรา Chapter Three 'Building 26' (2009)
I don't feel inadequate.ฉันไม่ได้รู้สึกขาดอะไรนี่คะ Orphan (2009)
To know i'd never feel mentally inadequate.จนไม่ทำให้ฉันรู้สึกแย่เท่าไร Introduction to Statistics (2009)
And for this I am ashamed ashamed that you must now share such inadequate a reward.ตรงนี้เอง... ...ที่ผมอับอาย... ...อายที่จะมีพวกคุณ มาร่วมแบ่งปันรางวัลอันยิ่งใหญ่ Watchmen (2009)
I guess this means you find my performance inadequate.ผมเดาว่าคุณหมายความว่า ผมทำงานได้ไม่ดีพอ Trouble (2010)
One where he doesn't feel inadequate or rejected.ที่หนึ่งซึ่งเขาไม่ได้รู้สึก ไม่มีประสิทธิภาพหรือถูกปฎิเสธ Devil's Night (2010)
"With an inadequate electrical grid serving millions of people..."ด้วยกำลังจ่ายไฟที่ไม่เพียงพอ ต่อการบริการปชช.หลายล้านคน The Hangover Part II (2011)
But in my head, that just sounds inadequate.แต่ในหัวฉัน คิดว่ามันคงไม่พอ The Kids Are Not All Right (2011)
I agree, the pension system is woefully inadequate.ผมเห็นด้วย ระบบบำนาญไม่เพียงพอจริงๆ I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
You're making me feel really inadequate right now.คุณทำให้ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมมีไม่พอ Something Borrowed (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inadequateI felt inadequate to the task.
inadequateJapanese literature, in spite of its beauty and riches, is as yet inadequately known in the West.
inadequateOur school facilities are inadequate for foreign students.
inadequatePerception is based, to a very large extent, on conceptual models - which are always inadequate, often incomplete and sometimes profoundly wrong.
inadequateSuicide attempt by inadequate means.
inadequateThe chief pronounced that the technique was inadequate.
inadequateThe road is inadequate for the amount of traffic which it carries.
inadequateThis complex situation arose because signals from the environment itself can be inadequate.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่พอ[adj.] (mai phø) EN: insufficient ; inadequate   FR: insuffisant
ต่ำ[adj.] (tam) EN: low ; inferior ; common ; lowly ; vulgar ; bad ; shoddy ; inadequate ; poor ; humble ; base ; second-rate ; short   FR: petit ; bas ; faible ; grave ; inférieur ; ordinaire ; commun ; médiocre ; de mauvaise qualité ; piètre

CMU English Pronouncing Dictionary
INADEQUATE    IH2 N AE1 D AH0 K W AH0 T
INADEQUATE    IH2 N AE1 D AH0 K W EY2 T
INADEQUATELY    IH2 N AE1 D AH0 K W AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inadequate    (j) (i1 n a1 d i k w @ t)
inadequately    (a) (i1 n a1 d i k w @ t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
過少資本[かしょうしほん, kashoushihon] (n) inadequate capital; undercapitalization [Add to Longdo]
至らない[いたらない, itaranai] (adj-i) imperfect; incompetent; inadequate; careless [Add to Longdo]
焼け石に水[やけいしにみず, yakeishinimizu] (exp) something bound to fail due to inadequate effort, assistance, etc. (lit [Add to Longdo]
整備不良[せいびふりょう, seibifuryou] (n) faulty maintenance; poor maintenance; inadequate maintenance [Add to Longdo]
舌足らず;舌たらず;舌っ足らず(io)[したたらず(舌足らず;舌たらず);したったらず(舌っ足らず), shitatarazu ( shitatarazu ; shita tarazu ); shitattarazu ( shita tsu tara zu )] (adj-na,n,adj-no) (1) lisping; (2) inadequate linguistic ability [Add to Longdo]
不充分(P);不十分(P)[ふじゅうぶん, fujuubun] (adj-na,n) insufficient; inadequate; imperfect; shortage; (P) [Add to Longdo]
碌碌;碌々;陸陸;陸々[ろくろく, rokuroku] (adv) hardly; barely; inadequately (with negative grammatical constructions) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不适当[bù shì dàng, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄉㄤˋ, / ] inadequate; unfit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inadequate \In*ad"e*quate\, a. [Pref. in- not + adequate: cf. F.
   inad['e]quat.]
   Not adequate; unequal to the purpose; insufficient;
   deficient; as, inadequate resources, power, conceptions,
   representations, etc. --Dryden. -- {In*ad"e*quate*ly}, adv.
   -- {In*ad"e*quate*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inadequate
   adj 1: lacking the requisite qualities or resources to meet a
       task; "inadequate training"; "the staff was inadequate";
       "she was unequal to the task" [syn: {inadequate},
       {unequal}] [ant: {adequate}, {equal}]
   2: not sufficient to meet a need; "an inadequate income"; "a
     poor salary"; "money is short"; "on short rations"; "food is
     in short supply"; "short on experience" [syn: {inadequate},
     {poor}, {short}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top