Search result for

inability

(41 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inability-, *inability*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inability[N] การไร้ความสามารถ, See also: การขาดความสามารถ, Syn. incapacity, incompetence, Ant. ability, capacity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inability(อินอะบิล' ลิที) n. การขาดความสามารถ, การไม่มีความสามารถ, การไร้กำลังหรือปัจจัย, Syn. incapability, incapacity

English-Thai: Nontri Dictionary
inability(n) การไร้กำลัง,การไร้ความสามารถ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inability to conceiveความไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And then we'd realize that the flirty hostility is just hostility and his inability to open up is no longer exciting, it's just frustrating.และเราก็ตระหนักได้ว่า การเกี้ยวพาราสี เป็นแค่การมุ่งร้าย และความไร้ความสามารถของเขา ก็จะเปิดเผย The Itch (2008)
Yes, it's the inability to relate to another human being.ใช่มันไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์อีกคน Revolutionary Road (2008)
It's the inability to love.มันไม่สามารถที่จะรัก Revolutionary Road (2008)
The inability...การไร้ความสามารถ ... Revolutionary Road (2008)
The inability to love.การไร้ความสามารถที่จะรัก Revolutionary Road (2008)
An inability to relate socially is common in homicidal necrophiles.และด้วยการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของศพ เราเชื่อว่าคนร้ายพยายามที่จะ เปลี่ยนเหยื่อให้เป็นคนที่เค้าเคยรัก Cold Comfort (2009)
"Your inability to boil waterYour inability to boil water Did You Hear About the Morgans? (2009)
The problem isn't his feelings, it's his inability to express them to the right person.บี ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเธอทำเหมือนเธอไม่เคยรู้มาก่อน เธอก็รู้ว่าชัค รู้สึกยังไงกับเธอ The Goodbye Gossip Girl (2009)
I believe the chips have the ability to turn on a dreaming state while the patient is awake, which would lead to paranoia, hallucinations, and a complete inability to differentiate between reality and dreams--ผมเชื่อว่าชิป ยังมีความสามารถ เปิดภาวะการฝัน ในขณะที่คนไข้ตื่น ซึ่งนำไปสู่อาการหวาดระแวง ภาพลวงตา Dream Logic (2009)
Because of this man's inability to be a proper parent,เพราะว่าความไร้ความสามารถ ในการเลี้ยงดูลูก อย่างเหมาะสมของชายคนนี้ Of Human Action (2009)
Inability to lie,คุณโกหกไม่เป็น Visitation (2010)
I'm a bit upset at my inability to tolerate injustice.บางครั้ง ฉันก็เกลียดตัวเองที่ไม่สามารถทนได้กับการกระทำไร้สาระ Episode #1.5 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inabilityI am impatient with his inability to make decisions.
inabilityI was surprised at her inability to do things promptly.
inabilityThe fact that educated Americans in general no longer share understandable background knowledge is a chief cause of their inability to communicate effectively.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การไม่สามารถแสดงพยานหลักฐาน[n. exp.] (kān mai sāmāt sadaēng phayān lakthān) EN: inability to produce proof   

CMU English Pronouncing Dictionary
INABILITY    IH2 N AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inability    (n) (i2 n @ b i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsunfähigkeit {f}; Erwerbsnfähigkeit {f}inability to work; incapacity for work [Add to Longdo]
Berufsunfähigkeit {f}inability to practise one's profession [Add to Longdo]
Unfähigkeit {f} | Unfähigkeiten {pl}inability | inabilities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サステイナビリティ;サステナビリティ[, sasuteinabiritei ; sasutenabiritei] (n) sustainability [Add to Longdo]
ロハス;ロハース[, rohasu ; roha-su] (n) Lifestyles Of Health And Sustainability (market segment made up of ecologically conscious consumers); LOHAS [Add to Longdo]
位倒れ[くらいだおれ, kuraidaore] (n) inability to live up to one's rank; out of one's league [Add to Longdo]
子離れ[こばなれ, kobanare] (n,vs) parents' ability (or inability) to let go of their children [Add to Longdo]
失語[しつご, shitsugo] (n,vs) forgetting the words; inability to pronounce a word correctly [Add to Longdo]
失行[しっこう, shikkou] (n) (1) (ethical) mistake; (2) apraxia (inability to purposely perform some actions) [Add to Longdo]
整備性[せいびせい, seibisei] (n) serviceability; maintainability; ease of maintaining [Add to Longdo]
猫舌[ねこじた, nekojita] (n) dislike of very hot food or drink; inability to take hot food; (P) [Add to Longdo]
貧乏性[びんぼうしょう, binboushou] (n) destined to poverty; parsimonious spirit; tendency to be frugal; poor person's mentality (e.g. inability to relax) [Add to Longdo]
不敏[ふびん, fubin] (adj-na,n) inability; dullness; unworthiness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无能[wú néng, ˊ ㄋㄥˊ, / ] inability; incapable; powerless [Add to Longdo]
顺应不良[shùn yìng bù liáng, ㄕㄨㄣˋ ˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] inability to adjust; unable to adapt [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
保守性[ほしゅせい, hoshusei] maintainability, serviceability [Add to Longdo]
保全性[ほぜんせい, hozensei] maintainability, integrity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inability \In`a*bil"i*ty\, n. [Pref. in- not + ability: cf. F.
   inhabilet['e]. See {Able}, and cf. {Unable}.]
   The quality or state of being unable; lack of ability; lack
   of sufficient power, strength, resources, or capacity.
   [1913 Webster]
 
      It is not from an inability to discover what they ought
      to do, that men err in practice.     --Blair.
 
   Syn: Impotence; incapacity; incompetence; weakness;
     powerlessness; incapability. See {Disability}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inability
   n 1: lack of ability (especially mental ability) to do something
      [ant: {ability}, {power}]
   2: lacking the power to perform [syn: {inability}, {unfitness}]
     [ant: {ability}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top