Search result for

in return

(38 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in return-, *in return*
English-Thai: Longdo Dictionary
in returnเป็นการตอบแทน เช่น The present is in return for your services.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And no deliveries without something in return.และก็จะไม่ทำอะไรให้อีก ถ้าไม่แลกเปลี่ยนอะไรมาบ้าง Last Resort (2008)
I do not have the power to mirror life itself and yet give nothing in return.ที่จะคืนชีวิตโดยไม่มีสิ่งใดทดแทน Le Morte d'Arthur (2008)
And in return, You want what?ผลตอบแทนล่ะ คุณต้องการอะไร ? Quantum of Solace (2008)
You're asking us to pay a British talk show host to interview an American president with absolutely no editorial controls whatsoever in return?คุณกำลังขอให้เราจ่ายเงินซื้อ รายการทอคโชว์สไตล์อังกฤษรึ เพื่อสัมภาษณ์ท่าน ปธน.อเมริกัน มันไม่มีอะไรประกันอย่างสิ้นเชิงเลย ว่าเราจะได้อะไรกลับคืนมา Frost/Nixon (2008)
In return you've gained a daughterขอตอบแทนท่านด้วยบุตรี Three Kingdoms (2008)
Here is a gift from our General to the Commander in return for her kindnessนี่เป็นของกำนัลจากท่านขุนพล แด่ท่านเพื่อตอบแทนความเมตตา Three Kingdoms (2008)
But he wants something in return.แต่เขาต้องการบางอย่างเพื่อแลกกัน Scylla (2008)
And in return, Juma allowed Starkwood to use Sangala as a base to operate without having to worry about any oversight.และในการตอบแทน จูม่าอนุญาตให้สตาร์ควูด ใช้เป็นฐานในการดำเนินงาน โดยปราศจาก ความกังวลในการพบเจอพวกเขา Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
What's he offering in return?แล้วเขาจะให้อะไรตอบแทน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
And... he wanted to meet me and have sex for the exchange that in return he'll write a good review about me, tell people that I gave him the time of his life, which I already know I do, but-ไม่ใช่คนดังอะไร และ... เขาต้องการเจอฉัน The Girlfriend Experience (2009)
This is what I get in return for 30 years of service for my company?นี่คือสิ่งที่บริษัทนี้ตอบแทนผม หลังจากผมทำงานที่นี่มา 30 ปียังงั้นเหรอ Up in the Air (2009)
You just have to give me something in return.คุณแค่ต้องให้บางสิ่งผมกลับมา Law Abiding Citizen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in returnA present is usually given in return for one's hospitality.
in returnBut in return they get a clear look at important games, and if they miss something, they can always rely on the commentator's description or the instant replay.
in returnGive her some flowers in return for her kindness.
in returnHe gave away his entire fortune to an old friend's daughter, and expected nothing in return.
in returnHe gave me everything but took nothing in return.
in returnHe gave me this in return.
in returnHe received a ticket in return for the money.
in returnI bought a drink in return for his help.
in returnI bought him a drink in return for his help.
in returnI gave a bunch of roses to her in return for her hospitality.
in returnI gave her a doll in return.
in returnI gave her a present in return for her kindness.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตอบแทน[n.] (kān tøpthaēn) EN: in return   
ย้อนถาม[v. exp.] (yøn thām) EN: ask a question in return ; retort (with a question)   FR: répondre par une question

Japanese-English: EDICT Dictionary
つり銭口;釣銭口;釣り銭口[つりせんぐち, tsurisenguchi] (n) coin return slot; change slot [Add to Longdo]
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]
愛し愛される[あいしあいされる, aishiaisareru] (v1) to love and be loved back; to love and be loved in return; to give and receive love [Add to Longdo]
恩着せがましい[おんきせがましい, onkisegamashii] (adj-i) patronizing; expecting gratitude in return; acting like one is doing someone a favor; condescending [Add to Longdo]
逆恨み[さかうらみ, sakaurami] (n,vs) (1) being resented in return; (2) unjustified resentment through misunderstanding [Add to Longdo]
香典返し[こうでんがえし, koudengaeshi] (n) present given in return for funeral offering [Add to Longdo]
訊き返す;聞き返す[ききかえす, kikikaesu] (v5s,vt) to ask in return; to ask again; to listen repeatedly [Add to Longdo]
代わりに;代りに[かわりに, kawarini] (adv) (See 代わり・かわり・1,代わり・かわり・2,代わり・かわり・3) instead of; for; as; in exchange for; in return (for); to make up for [Add to Longdo]
突き返す;突返す[つきかえす, tsukikaesu] (v5s,vt) (1) to deal a blow in return; to hit back; to punch back; (2) to reject; to send back [Add to Longdo]
突っ返す[つっかえす, tsukkaesu] (v5s,vt) (1) (See 突き返す・つきかえす・1) to deal a blow in return; to hit back; to punch back; (2) (See 突き返す・つきかえす・2) to reject; to send back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in return
   adv 1: (often followed by `for') in exchange or in
       reciprocation; "gave up our seats on the plane and in
       return received several hundred dollars and seats on the
       next plane out"; "we get many benefits in return for our
       taxes" [syn: {in return}, {reciprocally}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top