Search result for

in person

(43 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in person-, *in person*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
in personam (L.)เกี่ยวกับบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in personam, actionคดีฟ้องเกี่ยวกับสิทธิเหนือบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a pity I wasn't there in person, my old master.น่าเสียดายที่ข้าไม่ได้ไปที่นั่นด้วยตัวเอง ท่านอาจารย์ Ambush (2008)
Cancel our appointment in person?ยกเลิกนัดแบบต่อหน้า? And How Does That Make You Kill? (2008)
Well, if you want your book of payoffs back, be at Paddington Station in person tomorrow 11 am, platform 1.ก็ถ้าแกอยากได้สมุดบัญชีรายจ่ายคืนล่ะก็... ไปที่สถานีแพดดิงตันคนเดียว พรุ่งนี้ 11 โมง ชานชาลาที่ 1 The Bank Job (2008)
Mr. Lau regrets he is unable to greet you in person today.คุณเหลาขอโทษด้วยที่ไม่ได้มารับคุณด้วยตัวเอง The Dark Knight (2008)
I did get the Polaroids. There´s a couple I´d like to meet in person.ได้ดิแต่มีบางคนอยากเห็นตัวเป็นๆอะ Shutter (2008)
He says if you come up to see him in person, then he'II tell you the truth, to your face so that you can get on with your lifeเขาพูดว่าถ้าคุณยอม ไปพบเขาที่คุก แล้วเขาจะพูดบอกความจริง ต่อหน้าคุณ คุณจะได้มีชีวิตต่อไปได้ Changeling (2008)
But when it's here, right now, in person, you know,แต่พอมาคุยกันต่อหน้า Changeling (2008)
I'm so sorry I couldn't tell you this in person.ฉันขอโทษ ฉันบอกไม่ได้จริงๆ The House Bunny (2008)
Jesus! He's much taller in person.พระเยซู เขาดูตััวสูง ว่าที่เห็น Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
And that he knows Norah probably never wants to see him again and he'd like to apologize to her in person.และรู้ว่านอราห์คงไม่อยาก เจอเขาอีกแน่ๆ เขาอยากจะขอโทษเธอ ตัวต่อตัว Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Have a little chat in person.ที่จะคุยอะไรกันนิดหน่อย ซึ่งๆ หน้า Under & Out (2008)
And berate me in person?แล้วมาพบผมแบบต่อหน้า Safe and Sound (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in personApplicants are requested to apply in person.
in personBe sure to fill out the registration form in person.
in personGo and see him in person.
in personHe came in person.
in personHe can't attend the meeting in person, so I'm going for him.
in personHe went there in person.
in personI haven't met him in person, but I know of him.
in personI'm afraid you'll have to go in person.
in personI'm sorry but I can't attend the meeting in person.
in personIn order to apply, you have to go in person.
in personInstead of sending somebody on your behalf, you had better go and speak in person.
in personI think it necessary for you to go in person.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอง[pr.] (ēng) EN: personally ; in person ; oneself ; alone ; by oneself ; without company ; on one's tod   FR: soi-même : personnellement ; en personne ; toi-même ; lui-même ; elle-même ; eux-mêmes ; nous-mêmes ; vous-mêmes
คำพิพากษาเกี่ยวกับบุคคล[n. exp.] (khamphiphāksā kīokap bukkhon) EN: judgement in personam = judgment in personam (Am.)   
กระทบไหล่ดารา[v. exp.] (krathop lai dārā) EN: meet a celebrity in person ; see a celebrity in person ; rub elbows with a celebrity ; rub shoulders with a celebrity ; associate closely with a celebrity ; mingle with a celebrity   
กระทบไหล่คนดัง[v. exp.] (krathop lai khon dang) EN: meet a celebrity in person ; see a celebrity in person   

Japanese-English: EDICT Dictionary
或る人;ある人[あるひと, aruhito] (n) someone (unspecified, but someone in particular); a certain person [Add to Longdo]
何の某[なにのなにがし, naninonanigashi] (n) certain person; certain amount [Add to Longdo]
何某;某[なにがし;なにぼう(何某), nanigashi ; nanibou ( nanigashi )] (pn,adj-no) (1) certain person; certain amount; Mr So-and-so; (2) I (personal pronoun) [Add to Longdo]
見栄っ張り;見栄っぱり;見えっ張り[みえっぱり, mieppari] (n,adj-na) vain person; ostentatious person; show-off [Add to Longdo]
見栄坊[みえぼう, miebou] (adj-na,n) fop; swell; dude; coxcomb; vain person [Add to Longdo]
手ずから[てずから, tezukara] (n) in person; personally; (do) oneself [Add to Longdo]
出馬[しゅつば, shutsuba] (n,vs) (1) going on horseback; (2) going in person; (3) running for election; (P) [Add to Longdo]
親しく[したしく, shitashiku] (adv,n) intimately; personally; in person [Add to Longdo]
親征[しんせい, shinsei] (n,vs) military expedition led in person by the emperor [Add to Longdo]
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] (n) {comp} registered mail to addressee in person; PD PR [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Person \Per"son\ (p[~e]r"s'n; 277), n. [OE. persone, persoun,
   person, parson, OF. persone, F. personne, L. persona a mask
   (used by actors), a personage, part, a person, fr. personare
   to sound through; per + sonare to sound. See {Per-}, and cf.
   {Parson}.]
   1. A character or part, as in a play; a specific kind or
    manifestation of individual character, whether in real
    life, or in literary or dramatic representation; an
    assumed character. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       His first appearance upon the stage in his new
       person of a sycophant or juggler.   --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       No man can long put on a person and act a part.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       To bear rule, which was thy part
       And person, hadst thou known thyself aright.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       How different is the same man from himself, as he
       sustains the person of a magistrate and that of a
       friend!                --South.
    [1913 Webster]
 
   2. The bodily form of a human being; body; outward
    appearance; as, of comely person.
    [1913 Webster]
 
       A fair persone, and strong, and young of age.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       If it assume my noble father's person. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Love, sweetness, goodness, in her person shined.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. A living, self-conscious being, as distinct from an animal
    or a thing; a moral agent; a human being; a man, woman, or
    child.
    [1913 Webster]
 
       Consider what person stands for; which, I think, is
       a thinking, intelligent being, that has reason and
       reflection.              --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. A human being spoken of indefinitely; one; a man; as, any
    person present.
    [1913 Webster]
 
   5. A parson; the parish priest. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   6. (Theol.) Among Trinitarians, one of the three subdivisions
    of the Godhead (the Father, the Son, and the Holy Ghost);
    an hypostasis. "Three persons and one God." --Bk. of Com.
    Prayer.
    [1913 Webster]
 
   7. (Gram.) One of three relations or conditions (that of
    speaking, that of being spoken to, and that of being
    spoken of) pertaining to a noun or a pronoun, and thence
    also to the verb of which it may be the subject.
    [1913 Webster]
 
   Note: A noun or pronoun, when representing the speaker, is
      said to be in the first person; when representing what
      is spoken to, in the second person; when representing
      what is spoken of, in the third person.
      [1913 Webster]
 
   8. (Biol.) A shoot or bud of a plant; a polyp or zooid of the
    compound Hydrozoa, Anthozoa, etc.; also, an individual, in
    the narrowest sense, among the higher animals. --Haeckel.
    [1913 Webster]
 
       True corms, composed of united person[ae] . . .
       usually arise by gemmation, . . . yet in sponges and
       corals occasionally by fusion of several originally
       distinct persons.           --Encyc. Brit.
    [1913 Webster]
 
   {Artificial person}, or {Fictitious person} (Law), a
    corporation or body politic; -- this term is used in
    contrast with {natural person}, a real human being. See
    also {legal person}. --Blackstone.
 
   {Legal person} (Law), an individual or group that is allowed
    by law to take legal action, as plaintiff or defendent. It
    may include natural persons as well as fictitious persons
    (such as corporations).
 
   {Natural person} (Law), a man, woman, or child, in
    distinction from a corporation.
 
   {In person}, by one's self; with bodily presence, rather than
    by remote communication; not by representative. "The king
    himself in person is set forth." --Shak.
 
   {In the person of}, in the place of; acting for. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in person
   adv 1: in the flesh; without involving anyone else; "I went
       there personally"; "he appeared in person" [syn:
       {personally}, {in person}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top