Search result for

in particular

(35 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in particular-, *in particular*
English-Thai: Longdo Dictionary
in particular(adv) โดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, S. especially

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
in particularกล่าวโดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There is one in particular that may buy us some time.การมีชีวิตผิดธรรมดา อาจซื้อ เวลาเพิ่มเติมให้เราได้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
The children, in particular, enjoy the pastries and cakes on offer.โดยเฉพาะพวกเด็กๆ ดูจะมีความสุขกับบรรดาเค้ก และของหวานต่างๆ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Was your sermon directed at anyone in particular?ที่คุณเทศน์เจาะจงไปที่ใครโดยเฉพาะรึเปล่า? Doubt (2008)
Nothing in particular, I guess.ก็ไม่มีอะไรมาก ฉันแค่เดาเอา I Love You, Beth Cooper (2009)
They suspect anyone in particular?พวกเขาสงสัยใครเป็นพิเศษมั๊ย? You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
In particular, Detective Sergeant Terry Hicock, who having tragically lost his life in the line of duty has been singled out for the Queen's Gallantry Medal for Bravery, along with fellow officer Detective Inspector Alice Frampton.แต่ถึงกระนั้น จ่าฝ่ายสืบสวนเทอรี่ ฮิคค้อก ซึ่งได้เสียชีวิตไป ในหน้าที่ครั้งนี้อย่างน่าเสียดาย ได้รับเหรียญกล้าหาญขั้นที่หนึ่ง ควีนกาลันทรี่เป็นการตอบแทน Harry Brown (2009)
He eats meat. Children's flesh in particular.มันชอบกินเนื้อ ยิ่งเนื้อเด็กหล่ะ ของโปรดมัน Dogtooth (2009)
Sometimes, part two in particular, can fill up like a flash flood.บางครั้ง\ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นที่สอง สามารถกรอกให้เต็ม เหมือนน้ำท่วมแฟลช Do It, Monkey (2009)
It stimulates, in particular, the Wernicke area, the memory center and the right prefrontal region.มันช่วยกระตุ้นสมอง โดนเฉพาะส่วน Wernicke ที่เป็นศุนย์กลางความจำ.. และบริเวณสมองส่วนนอกทางซีกขวา Episode #1.3 (2009)
Just made some new friends one in particular.ก็เจอเพื่อนใหม่ๆ มีคนนึงเป็นพิเศษหน่อย Reversals of Fortune (2009)
It's good to see you again. I made some new friends, one in particular.ฉันได้เพื่อนใหม่ เป็นคนที่ไม่ธรรมดาเลยล่ะ The Freshmen (2009)
Any one in particular?ใครก็มีได้ Bone Voyage (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in particular"Any good news in today's paper?" "No, nothing in particular."
in particularAt school I had enjoyed reading Japanese literature in English translation, in particular Soseki's I am a Cat and Kokoro, and Akutagawa's The Nose and Kappa.
in particularCats like fish in particular.
in particular"Do you have anything to do?" "Nothing in particular."
in particularDo you have anything to say in particular?
in particularFor the moment there's nothing in particular I need to be doing.
in particularHe is fond of vegetables, and cabbages in particular.
in particularHe shows partiality to no one in particular.
in particularI am not alluding to any person in particular.
in particularI am pleased with this vivid portrait in particular.
in particularI'd like you to help me if you have nothing in particular to do.
in particularI don't want to go anywhere in particular.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง[adv.] (dōi chaphǿ yāngying) EN: especially ; particularly ; in particular   FR: en particulier

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょっとそこまで[, chottosokomade] (exp) nowhere in particular; just out for a bit; (euph. for) toilet break [Add to Longdo]
或る人;ある人[あるひと, aruhito] (n) someone (unspecified, but someone in particular); a certain person [Add to Longdo]
逆縁[ぎゃくえん, gyakuen] (n) (1) {Buddh} bad deed which ultimately results in the creation of a good Buddhist; (2) older person conducting a funeral service for a younger relative, in particular, a parent for a child [Add to Longdo]
愚図つく;愚図付く[ぐずつく, guzutsuku] (v5k) (1) to dawdle; to waste time doing nothing in particular; (2) to fret; to sulk; to complain; (3) to rain on and off [Add to Longdo]
取り立てて;取立てて[とりたてて, toritatete] (exp) in particular; worth mentioning [Add to Longdo]
特になし[とくになし, tokuninashi] (exp) nothing in particular; none in particular [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Particular \Par*tic"u*lar\, n.
   1. A separate or distinct member of a class, or part of a
    whole; an individual fact, point, circumstance, detail, or
    item, which may be considered separately; as, the
    particulars of a story.
    [1913 Webster]
 
       Particulars which it is not lawful for me to reveal.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       It is the greatest interest of particulars to
       advance the good of the community.  --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. Special or personal peculiarity, trait, or character;
    individuality; interest, etc. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For his particular I'll receive him gladly. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If the particulars of each person be considered.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Temporal blessings, whether such as concern the
       public . . . or such as concern our particular.
                          --Whole Duty
                          of Man.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) One of the details or items of grounds of claim; --
    usually in the pl.; also, a bill of particulars; a minute
    account; as, a particular of premises.
    [1913 Webster]
 
       The reader has a particular of the books wherein
       this law was written.         --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   {Bill of particulars}. See under {Bill}.
 
   {In particular}, specially; specifically; peculiarly;
    particularly; especially. "This, in particular, happens to
    the lungs." --Blackmore.
 
   {To go into particulars}, to relate or describe in detail or
    minutely.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in particular
   adv 1: specifically or especially distinguished from others;
       "loves Bach, particularly his partitas"; "recommended one
       book in particular"; "trace major population movements
       for the Pueblo groups in particular" [syn:
       {particularly}, {in particular}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top