Search result for

in letzter zeit

(54 entries)
(1.6587 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in letzter zeit-, *in letzter zeit*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา in letzter zeit มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *in letzter zeit*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I got into a lot of trouble lately.Ich hatte viel Ärger in letzter ZeitThe Night Heaven Fell (1958)
Brother, I've had some tough nuts to crack in my time.Ich habe schon ziemlich harte Nüsse zu knacken gehabt in letzter ZeitFiend Without a Face (1958)
You've done very well at the track recently, Mr. Gild.Sie haben in letzter Zeit sehr erfolgreich gewettet. Disappearing Trick (1958)
I haven't seen much of her lately.Ich sah sie kaum in letzter ZeitBell Book and Candle (1958)
It's more than we've seen lately.Der größte Fund in letzter ZeitThe H-Man (1958)
It seems a strange crowd has been frequenting Chikako's cabaret recently.In letzter Zeit verkehren merkwürdige Gestalten in Chikakos Cabaret. The H-Man (1958)
Was she obsessed with anything new lately.Hat das Gritli in letzter Zeit etwas besessen, was es bisher nicht besaß? It Happened in Broad Daylight (1958)
Yes, I've had quite a full schedule lately.Ja, ich hatte keine Sekunde Ruhe in letzter ZeitGigi (1958)
Many people are confused these days.Viele Leute sind verwirrt in letzter ZeitThe Inn of the Sixth Happiness (1958)
I don't know what's come over me lately.Was ist bloß in letzter Zeit mit mir los? Man of the West (1958)
I used to love it but lately there have been no opportunities.Ich habe es früher geliebt, aber hatte in letzter Zeit keine Gelegenheit. Me and the Colonel (1958)
I have been thinking a lot about you lately."Ich habe in letzter Zeit oft an dich gedacht. Rock-a-Bye Baby (1958)
- Vargas and his Keystone Cops have been giving the Grandi family quite a tough time lately.- Vargas und seine Spiel- zeug-Cops haben der Familie Grandi in letzter Zeit das Leben schwer gemacht. Touch of Evil (1958)
The King cares not for the sick, having been unwell himself too often recently.Er ist in letzter Zeit selbst oft krank. Le Bossu (1959)
That room at the end of the corridor upstairs: Has it been used lately?Ist das Zimmer oben am Ende des Flurs in letzter Zeit benutzt worden? The Hound of the Baskervilles (1959)
Everybody's asking me about tarantulas these days.Alle fragen mich nach Taranteln in letzter ZeitThe Hound of the Baskervilles (1959)
Yes, I've been drinking quite a bit recently.Ja. In letzter Zeit trinke ich zu viel. On the Beach (1959)
Have you noticed Moira isn't drinking so much?Ist dir aufgefallen, dass Moira in letzter Zeit weniger trinkt? On the Beach (1959)
- Sure, there haven't been too many lately.- Es gab in letzter Zeit nicht viele Erfolge. Pork Chop Hill (1959)
- Sure, there haven't been too many lately.- Es gab in letzter Zeit nicht viele Erfolge. Pork Chop Hill (1959)
I know what you're thinking: She's been hard on you lately.Ja, ich weiß schon, Junge, sie war in letzter Zeit ein bisschen streng mit dir. The 400 Blows (1959)
But you five have had more than your share of luck lately.Aber Sie... hatten in letzter Zeit mehr Glück, als man haben kann. They Came to Cordura (1959)
Well, of course, lately...Nun, in letzter Zeit natürlich... Our Man in Havana (1959)
Nobody been to see Mr. Tolmachov recently?Hatte Monsieur Tolmatchoff in letzter Zeit Besuch? Breathless (1960)
What's Buddy-boy done for us lately?Was hat Buddy in letzter Zeit für uns getan? The Apartment (1960)
Renata is not very well. Her health is poor but she wants to see you.Renata ist in letzter Zeit nicht ganz auf dem Posten. The Devil's Eye (1960)
I've really been quite tired lately.Ich bin in letzter Zeit sehr erschöpft. Exodus (1960)
You've been active yourself recently.Du warst in letzter Zeit auch recht aktiv. Exodus (1960)
Nozawa and Misako don't care who knows about themNozawa und Misako zeigen ihre Gefühle in letzter Zeit ziemlich offen. - Ob sie heiraten? Night and Fog in Japan (1960)
You... - To leave something for Mark. - You haven't much time for me these days.Du hast in letzter Zeit kaum Zeit für mich. Peeping Tom (1960)
I've hardly seen him for some time.Ich sah ihn kaum in letzter ZeitThe Time Machine (1960)
Recently my favorite diet.Mein Lieblingsessen in letzter ZeitVillage of the Damned (1960)
Yes, I do seem to be getting through a lot these days, don't I?Ja, in letzter Zeit esse ich davon wirklich viel. Village of the Damned (1960)
Been having a lot of rain, haven't we?Wir hatten ziemlich viel Regen in letzter Zeit, nicht wahr? The Man in the Bottle (1960)
Lately I've been working on a novel.In letzter Zeit arbeite ich an einem Roman. Breakfast at Tiffany's (1961)
And just lately she started calling me "Guth."Und... in letzter Zeit nennt sie mich nur noch "Guth". Two Rode Together (1961)
With due respect, sir, yourjudgment's been rocky lately.Ihr Urteil war nicht unfehlbar in letzter ZeitVoyage to the Bottom of the Sea (1961)
I been flyin' right lately, because my parole comes up again in November, and I'm gonna hit those bricks before I kick the bucket, you see?Ich war ganz brav in letzter Zeit, denn im November werde ich vielleicht begnadigt. Ich will hier noch mal raus, bevor ich ins Gras beiße, verstehst du? Birdman of Alcatraz (1962)
- Well, I haven't been regular, lately, you see.Ich bin gar nicht so recht ich selbst in letzter ZeitCarry on Cruising (1962)
I've become jittery lately. Can't get used to begging.Ich bin in letzter Zeit so unruhig, vielleicht weil's dieses Mal anders ist. Ivan's Childhood (1962)
Mrs. Hardwicke has slipped lately, getting into the want ads.Mrs. Hardwicke kam in letzter Zeit eher in die Suchanzeigen. The Notorious Landlady (1962)
We've been having squirrels and rabbits lately.In letzter Zeit essen wir Eichhörnchen und Kaninchen. To Kill a Mockingbird (1962)
I think she seems much better lately.Ich finde, es geht ihr in letzter Zeit besser. What Ever Happened to Baby Jane? (1962)
Well, i haven't been too well lately.Mir ging's in letzter Zeit nicht gut. Showdown with Rance McGrew (1962)
More often than not lately.Die hast du mir in letzter Zeit ein bisschen zu oft. Le Doulos (1962)
During the last months, it was practically only me who was managing the company.In letzter Zeit leitete ich die ganze Gesellschaft. Magnet of Doom (1963)
Besides, the Russians haven't been up to any tricks recently.Außerdem haben die Russen in letzter Zeit keine Tricks mehr angewandt. From Russia with Love (1963)
Go gather some men at once send them to Sir Oi-no-kami's mansion, give money to the gate keepers and servnts and get a list of visitors at the mansion during the last three days!Schicke jemanden zum Haus von Minis- ter Doi und besteche die Wachen. Finde heraus, wer ihn in letzter Zeit besucht hat. Wird's bald? Jûsan-nin no shikaku (1963)
Have you written a letter to your auntie lately?Hast du deiner Tante in letzter Zeit geschrieben? Lord of the Flies (1963)
Miss Milchrest, did she have any visitors lately?Hatte sie in letzter Zeit Besuch? Murder at the Gallop (1963)

German-Thai: Longdo Dictionary
in letzter Zeitเมื่อไม่นานมานี้, เมื่อเร็วๆนี้ เช่น Was ist mit dir los in letzter Zeit? เกิดอะไรขึ้นกับเธอเมื่อไม่นานมานี้, See also: S. neulich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
neu; neueste; jüngst; frisch {adj} | in jüngerer Zeit; in jüngster Zeit; in letzter Zeit | in den letzten Jahrenrecent | in the recent past; in recent times | in recent years [Add to Longdo]
Ich war in letzter Zeit sehr beschäftigt.I've been extremely busy lately. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top