Search result for

in full

(47 entries)
(1.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in full-, *in full*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in full swing    [IDM] กำลังดำเนินไป, See also: ก้าวหน้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
in full swing (adj ) ดำเนินไปอย่างแข็งขันเต็มที่ที่สุด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Without rotation, they'll be in full gravity before they get to the command module.กับการหมุนนั้น พวกเขาจะอยู่ในแรงโน้มถ่วง เต็ม ก่อนที่พวกเขาจะได้รับการ โมดูลคำสั่ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Our summer romances are in full bloom, and everybody's in love!หน้าร้อนของเราเต็มไปด้วยความโรแมนติก ดอกไม้บานสพรั่ง ทุกคนกำลังมีความรัก! Dirty Dancing (1987)
Every five years, the best fighters in its ranks would face each other in full contact with one winner emerging as the superior warrior the champion.ทุกห้าปีนักสู้ที่ดีที่สุดในการจัดอันดับของ ... ... จะต้องเผชิญซึ่งกันและกันในการติดต่อแบบเต็ม ... ... กับหนึ่งผู้ชนะเกิดขึ้นเป็นนักรบที่ดีกว่า ... Bloodsport (1988)
I am in full command.ที่นี่ ฉันสั่งได้เต็มที่ Rambo III (1988)
You have the shopping list - payment in full.คุณมีรายการช้อปปิ้ง - ชำระเงินเต็ม The Russia House (1990)
We are very grateful, sir, for your in which opinion I am joined by Lady Catherine de Bourgh and her daughter, to whom I have related the affair in full.พวกเรารู้สึกขอบคุณมากค่ะ สำหรับ... . ...ในความเห็นที่ผมและเลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์กและลูกสาวของหล่อน Episode #1.5 (1995)
They opened fire on us in full view of the public.พวกมันโจมตีเราบนนั้น/ท่ามกลางฝูงชน Underworld (2003)
Since we're in full swing of celebration, let's have the engagement ceremony for SOHN Tae-il and JOO Il-mae right now!หลังจากที่เราฉลองกันสุดเหวี่ยงนี่แล้ว เราจะเริ่มงานหมั้น ระหว่างโซแตอิล กับจูอิลแมกันเดี๋ยวนี้เลย Crazy First Love (2003)
Let them know we are in full arrest. Call me on my cell.ให้พวกเขารู้ว่าเราเลิกแล้ว / โทรเข้ามือถือฉันด้วยนะ The Notebook (2004)
Ahoy! What is that flower in full bloom I see yonder?นั่น ดอกไม้ที่บานสะพรั่งทำให้ข้านึกถึงยูนเดอร์ The King and the Clown (2005)
He and Casal are still in Fullers office.- อยู่กับคาสซัลในห้องทำงาน Big Momma's House 2 (2006)
- We believe in witness protection. - And we believe in full disclosure.เราเชื่อในการปกป้องพยาน และเราก็เชื่อเรื่องไม่หมกเม็ด Rio (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in fullAll the cherry trees in the park are in full bloom.
in fullFirst, in order to get a feel for your favourite author's work, transcribe and copy in full.
in fullI am in full accord with your view.
in fullI am in full accord with your viewpoint.
in fullIn Tokyo, the cherry blossoms are in full bloom.
in fullI prefer payment in full to payment in part.
in fullIt is apt to get either cloudy or windy when the cherry-blossoms are in full bloom.
in fullMay we ask you to remit in full settlement at your earliest convenience?
in fullThe apricot trees are in full blossom.
in fullThe banquet was in full swing.
in fullThe cherry blossoms are in full bloom.
in fullThe cherry trees are in full bloom.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อล่างฉ่าง    [ADV] openly, See also: in full view, conspicuously, Example: หล่อนนั่งได้อล่างฉ่างดีจริงๆ, Thai definition: ที่เห็นจะแจ้ง, ที่เห็นเต็มที่, ที่เห็นเด่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครบ[adv.] (khrop) EN: fully ; completely ; in full ; to the full ; all ; altogether ; wholly   FR: complétement ; totalement
แต่งองค์ทรงเครื่อง[v. exp.] (taeng ong songkhreūang) EN: be decked out ; deck oneself out ; put on full dress ; be in full dress   
แต่งเต็มยศ[adv.] (taeng temyot) EN: in full dress ; all dressed up   
เต็มอัตราศึก[X] (tem attrā seuk) EN: in full battle dress   FR: en tenue de combat
เต็ม ๆ[adv.] (tem-tem) EN: fully ; solidly ; in full ; completely   
ทหารเต็มอัตราศึก[n. exp.] (thahān tem attrā seuk) EN: soldiers in full battle dress ; fully outfitted soldiers   FR: soldat en tenue de combat [m]
ถ้วน[adv.] (thūan) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately   FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufgedonnert {adj}in full feathers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花盛り(P);花ざかり[はなざかり, hanazakari] (n,adj-no) (1) flowers in full bloom; time of year in which flowers are in full bloom; (2) the age at which someone (esp. a woman) is at the peak of their beauty; (3) booming or peaking (in popularity); (P) [Add to Longdo]
今を盛りと[いまをさかりと, imawosakarito] (exp) in full bloom at the moment [Add to Longdo]
咲き誇る[さきほこる, sakihokoru] (v5r,vi) to be in fullness of bloom [Add to Longdo]
咲き揃う[さきそろう, sakisorou] (v5u,vi) to be in full bloom [Add to Longdo]
咲き匂う[さきにおう, sakiniou] (v5u,vi) to be in full bloom [Add to Longdo]
耳を揃えて;耳をそろえて[みみをそろえて, mimiwosoroete] (exp) (to pay off) in full [Add to Longdo]
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n,vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) [Add to Longdo]
春たけなわ[はるたけなわ, harutakenawa] (n) spring is in full swing [Add to Longdo]
書き尽くす;書き尽す[かきつくす, kakitsukusu] (v5s) to write down or convey in full [Add to Longdo]
小満[しょうまん, shouman] (n) (See 二十四節気) "grain full" solar term (approx. May 21) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Full \Full\ (f[.u]l), a. [Compar. {Fuller} (f[.u]l"[~e]r);
   superl. {Fullest}.] [OE. & AS. ful; akin to OS. ful, D. vol,
   OHG. fol, G. voll, Icel. fullr, Sw. full, Dan. fuld, Goth.
   fulls, L. plenus, Gr. plh`rhs, Skr. p[=u][.r]na full, pr[=a]
   to fill, also to Gr. poly`s much, E. poly-, pref., G. viel,
   AS. fela. [root]80. Cf. {Complete}, {Fill}, {Plenary},
   {Plenty}.]
   1. Filled up, having within its limits all that it can
    contain; supplied; not empty or vacant; -- said primarily
    of hollow vessels, and hence of anything else; as, a cup
    full of water; a house full of people.
    [1913 Webster]
 
       Had the throne been full, their meeting would not
       have been regular.          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. Abundantly furnished or provided; sufficient in quantity,
    quality, or degree; copious; plenteous; ample; adequate;
    as, a full meal; a full supply; a full voice; a full
    compensation; a house full of furniture.
    [1913 Webster]
 
   3. Not wanting in any essential quality; complete; entire;
    perfect; adequate; as, a full narrative; a person of full
    age; a full stop; a full face; the full moon.
    [1913 Webster]
 
       It came to pass, at the end of two full years, that
       Pharaoh
       dreamed.               --Gen. xii. 1.
    [1913 Webster]
 
       The man commands
       Like a full soldier.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I can not
       Request a fuller satisfaction
       Than you have freely granted.     --Ford.
    [1913 Webster]
 
   4. Sated; surfeited.
    [1913 Webster]
 
       I am full of the burnt offerings of rams. --Is. i.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   5. Having the mind filled with ideas; stocked with knowledge;
    stored with information.
    [1913 Webster]
 
       Reading maketh a full man.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. Having the attention, thoughts, etc., absorbed in any
    matter, and the feelings more or less excited by it, as,
    to be full of some project.
    [1913 Webster]
 
       Every one is full of the miracles done by cold baths
       on decayed and weak constitutions.  --Locke.
    [1913 Webster]
 
   7. Filled with emotions.
    [1913 Webster]
 
       The heart is so full that a drop overfills it.
                          --Lowell.
    [1913 Webster]
 
   8. Impregnated; made pregnant. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Ilia, the fair, . . . full of Mars.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {At full}, when full or complete. --Shak.
 
   {Full age} (Law) the age at which one attains full personal
    rights; majority; -- in England and the United States the
    age of 21 years. --Abbott.
 
   {Full and by} (Naut.), sailing closehauled, having all the
    sails full, and lying as near the wind as poesible.
 
   {Full band} (Mus.), a band in which all the instruments are
    employed.
 
   {Full binding}, the binding of a book when made wholly of
    leather, as distinguished from half binding.
 
   {Full bottom}, a kind of wig full and large at the bottom.
 
   {Full brother} or {Full sister}, a brother or sister having
    the same parents as another.
 
   {Full cry} (Hunting), eager chase; -- said of hounds that
    have caught the scent, and give tongue together.
 
   {Full dress}, the dress prescribed by authority or by
    etiquette to be worn on occasions of ceremony.
 
   {Full hand} (Poker), three of a kind and a pair.
 
   {Full moon}.
    (a) The moon with its whole disk illuminated, as when
      opposite to the sun.
    (b) The time when the moon is full.
 
   {Full organ} (Mus.), the organ when all or most stops are
    out.
 
   {Full score} (Mus.), a score in which all the parts for
    voices and instruments are given.
 
   {Full sea}, high water.
 
   {Full swing}, free course; unrestrained liberty; "Leaving
    corrupt nature to . . . the full swing and freedom of its
    own extravagant actings." South (Colloq.)
 
   {In full}, at length; uncontracted; unabridged; written out
    in words, and not indicated by figures.
 
   {In full blast}. See under {Blast}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in full
   adv 1: referring to a quantity; "the amount was paid in full"
       [syn: {in full}, {fully}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top