Search result for

in case of

(53 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in case of-, *in case of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in case of[PREP] ในกรณีที่เป็น, See also: ในแง่ของ, Syn. in the event of, if it should happen that

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
in case of emergencyในกรณีฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in case of needยามประสงค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in case of need, refereeผู้สมอ้างยามประสงค์ (เกี่ยวกับตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, I love Jean but she buys all this canned food in case of a hurricane or something and she never eats it.ตอนนี้,ฉันรักยีน... แต่เธอซื้ออาหารกระป๋อง สำหรับกรณีเกิดพายุหรือบางอย่าง... ..และเธอไม่เคยกินมันเลย Nights in Rodanthe (2008)
In case of a riot.ผู้จัดการ \ N. ในกรณีของ riots Prison Break: The Final Break (2009)
In case of an assault we can ask for an artillery backup.ถ้ามีการโจมตีเกิดขึ้น.. เราจะได้เรียกกองกำลังเสริม The Breath (2009)
Nate, only you will know my real identity in case of an incident.เนท คุณเท่านั้นที่รู้จักตัวจริงของผมในกรณีที่เกิดอะไรขึ้น Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
It's in case of emergencies.เผื่อไว้เวลาฉุกเฉิน Chuck Versus the Ring (2009)
In case of this patient, it's a sign of mental stress due to the attack or even before the accident.สำหรับตัวคนไข้ เรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนอุบัติเหตุนี้ ซึ่งทำให้เขารู้สึกเจ็บปวด เขาได้ลืมมันหมดแล้ว Episode #1.24 (2009)
I gave little miss peroxide my phone number In case of an emergency,ฉันเอาเบอร์โทรให้ยัยนี่ไว้ เผื่อกรณีฉุกเฉิน Hairography (2009)
No, I froze them in case of emergency.ไม่ ฉันแช่แข็งมันไว้ เผื่อมีเรื่องฉุกเฉิน Remains to Be Seen (2009)
In case of a riot.เผื่อมีการจราจล Free (2009)
In case of cerebral contusion, even if she does regain consciousness, she might suffer from brain damage.เนื่องจากการกระทบกระเทือนทางสมอง ถึงแม้ว่าเธอจะรู้สึกตัว เธออาจได้รับความผิดปกติทางสมอง Orutorosu no inu (2009)
Prison kept it in case of a serious riot.นักโทษเก็บมันไว้ เพื่อใช้ก่อการจลาจล Resident Evil: Afterlife (2010)
In case of a breach, they release irradiated steam.คุณมองผมเหมือนผมเป็นคนบ้า Edge of Darkness (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in case ofAlways keep a bucket of water handy, in case of fire.
in case ofAm I fully covered in case of an accident?
in case ofBreak this glass in case of fire.
in case ofCall on us in case of any difficulties.
in case ofDon't look to me for any help except in case of emergency.
in case ofEvery hospital has a back-up electric generator in case of blackout.
in case ofIn case of a fire, use the steps.
in case ofIn case of a fire, use this emergency stairway.
in case ofIn case of an earthquake, turn off the gas.
in case ofIn case of an emergency, call the police.
in case ofIn case of an emergency, dial 110.
in case ofIn case of an emergency, get in touch with my agent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในกรณีที่[N] in case of, See also: in case, Syn. ในเรื่องที่, Example: คณะรัฐมนตรีจะต้องลาออกจากตำแหน่งในกรณีที่รัฐบาลแพ้เสียงการลงมติในเรื่องสำคัญๆ
ในกรณีที่[ADV] in case of, See also: in case, in the even that, if, Syn. ในกรณี, Example: ในกรณีที่เป็นปัญหาแบบนี้ ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา
ในแง่ที่[ADV] in case of, See also: in the even of, if there should happen to be, Syn. ในแง่, Example: ผู้คนเห็นใจเขาในแง่ที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน
กรณีที่[CONJ] in case of, See also: in case that, in the event, Syn. ในกรณีที่, Example: กรณีที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นห้ามทุกคนใช้ลิฟต์
เผื่อเหลือเผื่อขาด[ADV] in case of emergency, Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ, Ant. พอดี, Example: เธอเตรียมของเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้มากมาย เพื่อส่งไปให้ลูกชายที่ออกรบ, Thai definition: ที่เตรียมไว้เผื่อขาดหรือไม่พอ
เผื่อเหลือเผื่อขาด[ADV] in case of emergency, Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ, Ant. พอดี, Example: เธอเตรียมของเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้มากมาย เพื่อส่งไปให้ลูกชายที่ออกรบ, Thai definition: ที่เตรียมไว้เผื่อขาดหรือไม่พอ
ในกรณีจำเป็น[ADV] in case of necessity, Example: ผมจะอนุโลมให้ในกรณีจำเป็นเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาก[conj.] (hāk) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of   FR: si ; à condition que
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that   FR: pourvu que ; à condition que
กรณีฉุกเฉิน[n. exp.] (karanī chukchoēn) EN: emergency ; in case of emergency   
ในกรณีจำเป็น[xp] (nai karanī jampen) EN: in case of need   FR: en cas de nécessité ; au besoin
ในกรณีที่[adv.] (nai karanī thī) EN: in case of ; in the even that ; if   FR: au cas où ; dans le cas où ; dans l'éventualité de/où ; en cas
เผื่อเหลือเผื่อขาด[xp] (pheūa leūak pheūa khāt) EN: in case of emergency   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
im Bedarfsfallin case of need; if necessary [Add to Longdo]
im Notfallin case of need [Add to Longdo]
notfallsin case of need [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まさかの時[まさかのとき, masakanotoki] (exp) in time of need; for a rainy day; in case of emergency [Add to Longdo]
ブザー[, buza-] (n) buzzer; personal alarm (loud buzzer to attract attention in case of attack); (P) [Add to Longdo]
雨天順延[うてんじゅんえん, utenjun'en] (n) rescheduled in case of rain [Add to Longdo]
緩急[かんきゅう, kankyuu] (n) (1) pace; tempo; slow and fast; (2) in case of emergency; (P) [Add to Longdo]
災害対策本部[さいがいたいさくほんぶ, saigaitaisakuhonbu] (n) disaster countermeasures office (temporary structure in case of emergency); headquarters for disaster control; disaster response headquarters [Add to Longdo]
際に[さいに, saini] (adv) in case of; at this time [Add to Longdo]
小雨決行;少雨決行(iK)[しょううけっこう, shouukekkou] (exp,n) canceled only in case of heavy rain [Add to Longdo]
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] (n) {comp} conversion prohibition in case of loss of information [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top