Search result for

in a row

(41 entries)
(1.2546 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in a row-, *in a row*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The story went then, and and It may even go today, since nice stories tend to survive everything, that In spring, In Mlle's garden, three nights In a row, right after midnight, an accordion was heard.เรื่องราวได้ไปแล้วแล- ะและมันอาจจะไปในวันนี้, ตั้งแต่เรื่องราวที่ดีม- ีแนวโน้มที่จะรอดทุกอย่าง, ว่าในฤดูใบไม้ผลิในสวนของ Mlle, Idemo dalje (1982)
You almost missed... my all-time, world record seventh derby in a row. Easy, Rasta.- การทำสถิติโลกตลอดกาลของฉัน 7 ครั้งติดต่อกัน Cool Runnings (1993)
that on the second-to-last day of the job, the convict crew that tarred the plate-factory roof in the spring of '49... wound up sitting in a row at ten o'clock in the morning, drinking icy-cold, Bohemia-style beer... courtesy of the hardest screw that ever walked a turn at Shawshank State Prison.ว่าในวันที่สองไปสุดท้ายของงาน ลูกเรือนักโทษที่ tarred หลังคาแผ่นโรงงานในฤดูใบไม้ผลิของ '49 ... ลงเอยด้วยการนั่งอยู่ในแถวที่ 10: The Shawshank Redemption (1994)
Junuh won that thing three times in a row.จูเนอชนะ 3 ปีรวด The Legend of Bagger Vance (2000)
You can't wear a tank top two days in a row, and you can only wear your hair in a ponytail once a week.เธอจะใส่สายเดี่ยวได้แค่อาทิตย์ละ 2 วัน แล้วเธอก็จะรวบผมได้อาทิตย์ละครั้งเท่านั้น Mean Girls (2004)
Have you ever had it happen 60 times in a row?คุณเคยมั้ย? 60 คนในคราวเดียว? Mean Girls (2004)
Well, Koh's won the world championship 3 times in a row!ก็โค้ชโคน่ะ เขาชนะการแข่งขันระดับโลกตั้ง 3 ครั้งเชียวนะ Spin Kick (2004)
Three in a row this time.สามคดีในเวลาเดียวกัน Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
She was employee of the month for 11 months in a row.เธอเป็นพนักงานดีเด่นประจำเดือน ติดต่อกันถึง 11 เดือน Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
That idiot's won seven times in a row.ไอ้งั่งคนนั้นมันเล่นเกมชนะถึง 7 รอบ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Oh, that's like five greens in a row.โหย~ โชคดีจังเว๊ย เขียวตลอดมา 5 แยกแล้ว Just My Luck (2006)
We done won seven in a row now.เราชนะเจ็ดนัดรวด Gridiron Gang (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in a rowHis beating four competitors in a row won our high school team the championship.
in a rowI'd like to take it easy riding in a rowboat - just the two of us.
in a rowNo matter how much you might think you like curry, three days/nights in a row is (more than) enough.
in a rowPlease line up in a row.
in a rowSee that all the items are arranged in a row.
in a rowSee to it that all the items are arranged in a row.
in a rowShe put her CDs in a row on the shelf.
in a rowThat athlete won three times in a row in this tournament.
in a rowThe player won the championship three times in a row.
in a rowThe student missed class three times in a row.
in a rowThe students missed class three times in a row.
in a rowThey have lost 10 games in a row since their winning streak ended.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นแถวเป็นแนว[ADV] in a row, See also: in a line, Example: แมลงดานาจะวางไข่ซึ่งเป็นเมล็ดเล็กๆ ติดกันเป็นแถวเป็นแนว
เป็นแถวเป็นแนว[ADV] in a row, See also: in a line, Example: แมลงดานาจะวางไข่ซึ่งเป็นเมล็ดเล็กๆ ติดกันเป็นแถวเป็นแนว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นแถวเป็นแนว[adv.] (pen thaēo pen naēo) EN: in a row ; in a line   FR: en ligne
ปลายแถว[n. exp.] (plāi thaēo) EN: the last in a row ; end of a queue   
เรียง[v.] (rīeng) EN: line up ; arrange ; list ; sort ; be arranged ; stand in a row ; place in a row ; file ; put in order ; organize ; order   FR: arranger ; ordonner ; aligner
เรียงเป็นตับ[v. exp.] (rīeng pen tap) EN: arrange in a row/line/column   

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらっと[, zuratto] (adv) (on-mim) in a line; in a row [Add to Longdo]
ずらり[, zurari] (adv-to) (on-mim) in a row [Add to Longdo]
居並ぶ[いならぶ, inarabu] (v5b,vi) to sit in a row; to be arrayed [Add to Longdo]
五目[ごもく, gomoku] (n) (1) mixture of ingredients (originally five); (2) (abbr) (See 五目飯・ごもくめし,五目鮨・ごもくずし,五目そば・ごもくそば) mixture of minced vegetables, fish, and meat, mixed in a starch (rice, noodles); (3) (abbr) (See 五目並べ) gomoku (game); five in a row; go-bang [Add to Longdo]
五目並べ[ごもくならべ, gomokunarabe] (n) gobang (game played on go board involving lining up stones); gomoku; Five in a Row [Add to Longdo]
三連休[さんれんきゅう, sanrenkyuu] (n) three-day weekend; long weekend; three holidays in a row [Add to Longdo]
三連勝[さんれんしょう, sanrenshou] (n) three wins in a row [Add to Longdo]
数珠繋ぎ;数珠つなぎ[じゅずつなぎ, juzutsunagi] (adv) linked together; tied in a row [Add to Longdo]
整列[せいれつ, seiretsu] (n,vs) standing in a row; forming a line; alignment; (P) [Add to Longdo]
並み居る;並居る[なみいる, namiiru] (v1,vi) to sit in a row; to be present (and lined up) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一连[yī lián, ㄧ ㄌㄧㄢˊ, / ] in a row; in succession; running [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top