หรือคุณหมายถึง in a meß?
Search result for

in a mess

(23 entries)
(2.0953 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in a mess-, *in a mess*, in a mes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in a mess[ADJ] เละเทะ, See also: ยุ่งเหยิง, ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, Syn. disordered, messy, confused

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
George says you get the people in a mess.จอร์จบอกว่าเธอทำให้คนอื่นวุ่นวาย Of Mice and Men (1992)
Why is the house in a mess? What is all this?ทำไมบ้านรกอย่างนี้เนี่ย? Episode #1.1 (2006)
# Someone to rescue me when I'm in a mess ## Someone to rescue me when I'm in a messSuperhero Movie (2008)
# Someone to rescue me when I'm in a mess ## Someone to rescue me when I'm in a messSuperhero Movie (2008)
The world is in a mess now.โลกตอนนี้มันช่างวุ่นวายจิงๆ Episode #1.2 (2009)
Imagine sending in a message into that sink of water in the form of morse code by dropping in this red ink.คุณจะเห็นหมุนหมึกสีแดงรอบ ๆ แต่ถ้าคุณรอไม่กี่ชั่วโมง จะเกิดอะไรขึ้น คือว่าหมึกสีแดงจะ ได้รับการกระจายทั่วน้ำ The Riddle of Black Holes (2010)
The stage company that used the actor's past to profit is also in a mess right now.บริษัทนั่นใช้นักแสดงเท่าที่ผ่านมา ยังไม่เห็นกำไรเลย Episode #1.12 (2010)
Excretion would flows downwards, not everywhere in a mess.ปัสสาวะก็น่าจะไหลลง ไม่ใช่เรี่ยราดไปทั่ว Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Got yourself in a mess.เจ้าทำเรื่องยุ่งวุ่นวายขนาดนี้ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Other times, it just gets you in a mess.บางครั้งมันก็ทำให้คุณได้รับใน ระเบียบ Does Time Really Exist? (2011)
Because of Dong Joo, the resort is now in a mess.เพราะดงจู ตอนนี้รีสอร์ทยุ่งเหยิงไปหมด Episode #1.7 (2011)
I was in a mess.เรื่องมันไปกันใหญ่แล้ว Barfi! (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in a messIf it should rain, the garden party would be in a mess.
in a messMy brother leaves his room in a mess.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่เป็นระเบียบ[ADV] in disorder, See also: in a mess, in confusion, Syn. ไม่มีระเบียบ, ไม่เรียบร้อย, ไม่เข้าที่, ไม่เข้าที่เข้าทาง, ไร้ระเบียบ, Example: ทำไมวันนี้รถจอดกันไม่เป็นระเบียบเลย, Thai definition: อย่างไม่เรียบร้อยหรือไม่ตรงตามแบบแผนที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเปิ๊บกะป๊าบ[adv.] (kapoēpkapāp) EN: in a messy manner ; like a ragamuffin ; like a bum   
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way   FR: en désordre
เลอะ[adv.] (loe) EN: in a mess ; in disorder ; in confusion   FR: en désordre
รก[adj.] (rok) EN: in desorder ; in a mess ; in a muddle   FR: en friche
ยุ่ง[v.] (yung) EN: be disheveled ; be tousled ; be entangled ; be in disorder ; be in a mess ; be in confusion   
ยุ่ง[X] (yung) EN: messy ; in disorder ; in a mess ; in confusionj   FR: en désordre

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狼藉[láng jí, ㄌㄤˊ ㄐㄧˊ, ] in a mess; scattered about; in complete disorder [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top