Search result for

impulsive

(42 entries)
(0.9951 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impulsive-, *impulsive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impulsive[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: ตัดสินใจเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impulsive(อิมพัล' ซิฟว) adj. ด้วยอารมณ์กระตุ้น, หุนหันพลันแล่น, ใจเร็ว., See also: impulsiveness n., Syn. inciting, rash, hasty)

English-Thai: Nontri Dictionary
impulsive(adj) ถูกดัน,ถูกกระตุ้น,ถูกยุยง,หุนหันพลันแล่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impulsiveควบคุมไม่ได้, อารมณ์วู่วาม [การแพทย์]
impulsive forceแรงดล, แรงที่กระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น แรงตอกตะปู แรงรถชนกัน ขนาดของแรงดลวัดได้จากอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
impulsiveness (n ) ลักษณะหุนหันพลันแล่น ขาดความยับยั้งชั่งใจในการทำอะไรต่าง ๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He cannot blame society... for the action of an impulsive and undisciplined keeper.เขาไม่สามารถตำหนิสังคม ... สำหรับการดำเนินการของผู้รักษาห่ามและวินัย Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Call me impulsive but I could probably think of a couple of names:โทรหาฉันหุนหันพลันแล่น แต่ฉันอาจจะคิดว่าคู่ของชื่อ: Cubeº: Cube Zero (2004)
Yeah. Well, for me it was, anyway, but I'm just an impulsive kind of guy.เยส์ สำหรับผมมันใช่ อย่างไรก็ตาม แต่ผมว่าผมก็เป็นเช่นชายที่มีความหุนหันพลันเล่นประเภทนี้ล่ะ Crusade (2004)
What did you think you were doing? Something so impulsive!เจ้าคิดหรือเปล่าว่าเจ้าทำอะไรลงไป ทำอะไรไม่ยั้งคิด! Episode #1.42 (2006)
I feel you made an impulsive decision.ข้ารู้สึกว่าเจ้ามักจะตัดสินใจหุนหันพลันแล่น Episode #1.42 (2006)
I was stupid and impulsive.ฉันมันโง่ หุนหันพลันแล่น เขาไม่ใช่อย่างที่ฉันคิด The Holiday (2006)
Hey, Marge. Isn't it great being married to someone who's recklessly impulsive?เฮ้ มาร์จ มันยอดใช่ไหมที่ได้แต่งงานกับผู้ชายที่ใจเร็ว\ แบบไร้ความรับผิดชอบ The Simpsons Movie (2007)
Here comes married people, but I see that you are very emotionally impulsive.ส่วนใหญ่เป็นพวกที่แต่งงานแวะมา แต่ชั้นว่า พวกเธอใจร้อนใช้ได้เลย Frontier(s) (2007)
I am impulsive.ใช่ ชั้นใจร้อน Frontier(s) (2007)
I am impulsive here And here too.ตอนนี้เป็นมากเลย ตรงนั้นก็ด้วย Frontier(s) (2007)
I impulsively jumped into the river.ฉันกระโดดลงไปทันที Resident Evil: Degeneration (2008)
It tends to inhibit any impulsive acts of surrender.มันขัดขวางการกระทำที่เป็นการยอมแพ้ The Bank Job (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่าม[ADJ] half-baked, See also: impulsive, eccentric, Syn. มุทะลุ, บ้าบิ่น, ห้าวหาญ, Example: เขาเป็นคนห่ามน่าดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่ตั้งใจ[adj.] (dōi mai tangjai) EN: impulsive   FR: impulsif
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded   FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
คนมุทะลุ[n. exp.] (khon muthalu) EN: impulsive man   FR: personne impulsive [f]
มุทะลุ[adj.] (muthalu) EN: impulsive ; reckless ; rash ; impatient   FR: téméraire ; audacieux ; impétueux ; impulsif

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPULSIVE    IH2 M P AH1 L S IH0 V
IMPULSIVELY    IH2 M P AH1 L S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impulsive    (j) (i1 m p uh1 l s i v)
impulsively    (a) (i1 m p uh1 l s i v l ii)
impulsiveness    (n) (i1 m p uh1 l s i v n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
impulsiv {adj} | impulsiver | am impulsivstenimpulsive | more impulsive | most impulsive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひょこっと[, hyokotto] (adv) suddenly; abruptly; impulsively [Add to Longdo]
ふとした[, futoshita] (adj-pn) impulsive; unexpected; accidental; casual; inadvertent; on a whim [Add to Longdo]
撃力[げきりょく, gekiryoku] (n) impulsive force [Add to Longdo]
衝動的[しょうどうてき, shoudouteki] (adj-na) impulsive [Add to Longdo]
衝動買い[しょうどうがい, shoudougai] (n,vs) impulsive buying [Add to Longdo]
短慮軽率[たんりょけいそつ, tanryokeisotsu] (n,adj-na) impulsive and imprudent; rash and unthinking [Add to Longdo]
直情[ちょくじょう, chokujou] (n) frankness; impulsiveness [Add to Longdo]
直情径行[ちょくじょうけいこう, chokujoukeikou] (adj-na,n) impulsive and straightforward; guileless [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pēng, ㄆㄥ, ] impulsive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impulsive \Im*pul"sive\, a. [Cf. F. impulsif.]
   [1913 Webster]
   1. Having the power of driving or impelling; giving an
    impulse; moving; impellent.
    [1913 Webster]
 
       Poor men! poor papers! We and they
       Do some impulsive force obey.     --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. Actuated by impulse or by transient feelings.
    [1913 Webster]
 
       My heart, impulsive and wayward.   --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) Acting momentarily, or by impulse; not continuous;
    -- said of forces.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impulsive \Im*pul"sive\, n.
   That which impels or gives an impulse; an impelling agent.
   --Sir W. Wotton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impulsive
   adj 1: proceeding from natural feeling or impulse without
       external stimulus; "an impulsive gesture of affection"
       [syn: {impulsive}, {unprompted}]
   2: without forethought; "letting him borrow her car was an
     impulsive act that she immediately regretted"
   3: having the power of driving or impelling; "a driving personal
     ambition"; "the driving force was his innate enthusiasm"; "an
     impulsive force" [syn: {driving}, {impulsive}]
   4: determined by chance or impulse or whim rather than by
     necessity or reason; "a capricious refusal"; "authoritarian
     rulers are frequently capricious"; "the victim of whimsical
     persecutions" [syn: {capricious}, {impulsive}, {whimsical}]
   5: characterized by undue haste and lack of thought or
     deliberation; "a hotheaded decision"; "liable to such
     impulsive acts as hugging strangers"; "an impetuous display
     of spending and gambling"; "madcap escapades"; (`brainish' is
     archaic) [syn: {hotheaded}, {impulsive}, {impetuous},
     {madcap}, {tearaway(a)}, {brainish}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 impulsive [impulziːvə]
   impulsively
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top