Search result for

improvise

(36 entries)
(1.0755 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -improvise-, *improvise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
improvise[VT] แสดงโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน, See also: แต่งทันทีโดยไม่ได้เตรียม, Syn. ad-lib, extemporize
improvise[VI] แสดงโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน, See also: แต่งทันทีโดยไม่ได้เตรียม, Syn. ad-lib, extemporize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
improvise(อิม' พระไวซ) vt., vi. กระทำหรือประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน หรืออย่างทันทีทันควัน, ว่ากลอนสด., See also: improviser n., Syn. extemporize, devise

English-Thai: Nontri Dictionary
improvise(vt) กระทำโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน,ว่ากลอนสด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
improvised explosive device (n ) ระเบิดแสวงเครื่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mine I must improvise to his because of his great size.เพราะขนาดที่ดีของเขา The Old Man and the Sea (1958)
You got to listen to improvise, got to know where you are and what everyone else is doing.นายลองฟังแบบสดๆ ใช้ความรู้สึก ว่านายอยู่ที่ไหน และทุกคนกำลังทำอะไร The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- That was totally improvised.- นั่นไม่มีในบทเลย Rushmore (1998)
Make it up as you go along! Add limb, improvise, on the fire!ทำในสิ่งเท่าที่นายจะทำได้ ที่ขานายจะพาไป, ที่นายนึกขึ้นได้, ก็แล้วแต่ไฟในตัวของนาย Madagascar (2005)
On the lighter side of things seems that the crew responsible for the demolition of the old Bailey wanted to give the old girl a grand, albeit improvised, sendoff.ตามรายงานข่าวตอนนี้... ...ดูเหมือนว่าตึกไบลี่ที่พังลง... เป็นการรื้อถอนของเจ้าหน้าที่เองซึ่ง... V for Vendetta (2005)
I took notes at other meetings, and then I just improvised from there.ฉันเพิ่งจดรายละเอียดจากการประชุมอีกที่นึง แลวฉันก็เลยเอามาจากมัน Just My Luck (2006)
Sometimes, they even let me keep some of the crappy stuff from last season, but, you know, I have to improvise 'cause everything is a size zero!บางที พวกเขาก็ให้ฉันเก็บชุดเห่ยๆของซีชั่นที่แล้ว คุณก็รู้นี่ ว่าฉันสามารถแก้ไขชุดทุกขนาดได้ทุกอย่าง Pilot (2006)
And I'm not a girl, but we'll improvise.ผมก็ไม่ใช่ผู้หญิง แต่มันรุ้สึกดีมากๆ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
We'll just improvise. We're pretty good at that.เราจะเล่นสด แบบนี้เราเก่งเออก The Usual Suspects (2006)
Well, Carina, she likes to improvise, and things can get sticky fast.- คารีน่าไม่ค่อยทำตามคำสั่ง อาจเป็นปัญหาทีหลังได้ Chuck Versus the Wookiee (2007)
That I improvise, take risks.ที่ไม่ฟังคำสั่งและชอบเสี่ยง Chuck Versus the Wookiee (2007)
Carina improvised.- คารีน่าทำเสียเรื่อง Chuck Versus the Wookiee (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิภาณกวี[N] improviser, See also: ready poet, impromptu poet, improvisor, Example: ศรีปราชญ์เป็นปฏิภาณกวี, Count unit: คน, Thai definition: กวีผู้มีความสามารถในการใช้ปฏิภาณแต่งกลอนสด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดอย่างกะทันหัน[v. exp.] (jat yāng kathanhan) EN: improvise   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPROVISE    IH1 M P R AH0 V AY2 Z
IMPROVISE    IH2 M P R AH0 V AY1 Z
IMPROVISED    IH1 M P R AH0 V AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
improvise    (v) (i1 m p r @ v ai z)
improvised    (v) (i1 m p r @ v ai z d)
improvises    (v) (i1 m p r @ v ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
河内音頭[かわちおんど, kawachiondo] (n) narrative style of Bon dance song from eastern Osaka (often with improvised lyrics) [Add to Longdo]
俄(P);俄か[にわか, niwaka] (adj-na,n) sudden; abrupt; unexpected; improvised; offhand; (P) [Add to Longdo]
俄仕立て[にわかじたて, niwakajitate] (exp) extemporary; improvised; extemporaneous [Add to Longdo]
俄造り[にわかづくり, niwakadukuri] (n) makeshift; improvised [Add to Longdo]
急拵え;急ごしらえ[きゅうごしらえ, kyuugoshirae] (adj-na,n) hastily made; improvised preparation [Add to Longdo]
即興詩[そっきょうし, sokkyoushi] (n) improvised poem [Add to Longdo]
即興詩人[そっきょうしじん, sokkyoushijin] (n) improviser [Add to Longdo]
即席[そくせき, sokuseki] (n,adj-no) extempore; impromptu; improvised; ad-lib; off-the-cuff; instant; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Improvise \Im`pro*vise"\, v. i.
     To produce or render extemporaneous compositions, especially
     in verse or in music, without previous preparation; hence, to
     do anything offhand.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Improvise \Im`pro*vise"\, v. t. [imp. & p. p. {Improvised}; p.
     pr. & vb. n. {Improvising}.] [F. improviser, it.
     improvvisare, fr. improvviso unprovided, sudden, extempore,
     L. improvisus; pref. im- not + provisus foreseen, provided.
     See {Proviso}.]
     1. To compose, recite, or sing extemporaneously, especially
        in verse; to extemporize; also, to play upon an
        instrument, or to act, extemporaneously.
        [1913 Webster]
  
     2. To bring about, arrange, do, or make, immediately or on
        short notice, without previous preparation and with no
        known precedent as a guide.
        [1913 Webster +PJC]
  
              Charles attempted to improvise a peace. --Motley.
        [1913 Webster]
  
     3. To invent, or provide, offhand, or on the spur of the
        moment; as, he improvised a hammer out of a stone.
        [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  improvise
      v 1: perform without preparation; "he extemporized a speech at
           the wedding" [syn: {improvise}, {improvize}, {ad-lib},
           {extemporize}, {extemporise}]
      2: manage in a makeshift way; do with whatever is at hand;
         "after the hurricane destroyed our house, we had to improvise
         for weeks" [syn: {improvise}, {extemporize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top