Search result for

impressive

(59 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impressive-, *impressive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impressive[ADJ] ซึ่งน่าประทับใจ, See also: ซึ่งจับใจ, น่าทึ่ง, น่าชื่นชม, น่าซาบซึ้งใจ, Syn. admirable, notable, striking
impressively[ADV] อย่างน่าประทับใจ, See also: อย่างน่าทึ่ง, อย่างน่าชื่นชม, อย่างน่าซาบซึ้งใจ, อย่างจับใจ, Syn. admirably
impressiveness[N] ความประทับใจ, See also: ความซาบซึ้งใจ, ความน่าชื่นชม, Syn. admiration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impressive(อิมเพรส' ซิฟว) adj. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, รุนแรง, เหลือขนาด., See also: impressively adv. impressiveness n., Syn. convincig, remarkabke, inspiring

English-Thai: Nontri Dictionary
impressive(adj) เร้าความรู้สึก,ประทับใจ,ซาบซึ้งใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impressive aphasia; aphasia, receptive; aphasia, sensory; aphasia, temporoparietal; aphasia, Wernicke'sภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have a very impressive array of first names.ชื่อต้นของผมออกจะไพเราะนะครับ Rebecca (1940)
I don't wish to contradict, but may I re-examine a most impressive one?ฉันไม่ปราถนาเพื่อปฏิเสธ, แต่อาจจะ i re -ตรวจดูประทับใจส่วนมากสิ่งนั้น? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
What's my most impressive miracle?ปาฏิหาริย์ไหนของผมที่น่าประทับใจที่สุด Oh, God! (1977)
Some of the pieces in your collection here are very impressive.ชิ้นส่วนบางชิ้น ในคอลเล็คชั่นของคุณ น่าประทับใจมาก Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- It's very impressive.- มันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมาก The Russia House (1990)
What would you wish of me, the ever impressive, the long contained, often imitated, but never duplicated--สิ่งที่น่าประทับใจ ถูกขังมาอย่างยาวนาน ถูกเลียนแบบบ่อยๆ แต่ไม่เคยเหมือน Aladdin (1992)
This is a very impressive youth.เจ้าเป็นหนุ่มที่น่าประทับใจ และก็เป็นเจ้าชายด้วย Aladdin (1992)
Project Five is very impressive.โครงการที่ห้าที่คุณเสนอน่าสนใจมาก The Lawnmower Man (1992)
Very impressive.น่าประทับใจ The Lawnmower Man (1992)
Very impressive.น่าประทับใจมาก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
- Oh, impressive wingspan!- โอ้,ปีกสวยดี! Toy Story (1995)
Very impressive ship, Doctor.-ยานคุณหรูมากนะ ด๊อกเตอร์ Event Horizon (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impressiveHer eyes, a deep blue, were quite impressive.
impressiveHer singing was very impressive as usual.
impressiveHis academic achievements are impressive.
impressiveHis speech was very impressive; you ought to have been there.
impressiveImpressive isn't it. A company that's only just been established but it's already got many outlets and is in fashion.
impressiveIt's impressive that he's popular with just a bit part!
impressiveThat was another impressive fall-flat-on-your-face ... Hey, you alright, Sophie? Can you stand?
impressiveThe exhibition was very impressive.
impressiveThe fact that he was sick was not very impressive to her.
impressiveThe Grand Canyon at sunrise was the most impressive sight that I had ever seen.
impressiveThe house is not impressive if you're thinking of size.
impressiveUnless it's something fairly impressive, I won't remember it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซาบซึ้งใจ[ADJ] appreciative, See also: impressive, admiring, Syn. จับใจ, Example: คำขวัญนี้มีความหมายที่ซาบซึ้งใจ จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ, Thai definition: ที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, ที่รู้สึกปีติ ปลาบปลื้ม
น่าทึ่ง[ADJ] impressive, Example: เด็กอายุ 15 ที่ชนะเลิศการแข่งขันฟิสิกส์ระดับโลกเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมาก, Thai definition: น่าอัศจรรย์ใจ (ใช้ในทางที่ดี)
กินใจ[ADJ] impressive, See also: profound, forcible, deep, Syn. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, Example: นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องกินใจผมที่สุด
ความซึ้ง[N] impressiveness, See also: appreciation, profoundness, Syn. ความซึ้งใจ, ความซาบซึ้งใจ
ดูดดื่ม[V] impressively, See also: deeply affected, absorbed mentally, absorbed emotionally, Syn. ซาบซึ้ง, หลงใหล, เคลิบเคลิ้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูดดื่ม[X] (dūtdeūm) EN: impressively   
น่าเกรงขาม[adj.] (nākrēngkhām) EN: awful ; impressive ; powerful ; formidable ; awe-inspiring   FR: terrible
น่าประทับใจ[adj.] (naprathapjai) EN: impressive   
น่าทึ่ง[adj.] (nātheung) EN: interesting ; striking ; fascinating ; impressive ; amazing   FR: fascinant
ประทับใจ[v.] (prathapjai) EN: impress ; be impressive   FR: impressionner ; marquer
ติดตาติดใจ[adj.] (tittā-titjai) EN: unforgettable ; impressive   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPRESSIVE    IH2 M P R EH1 S IH0 V
IMPRESSIVELY    IH2 M P R EH1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impressive    (j) (i1 m p r e1 s i v)
impressively    (a) (i1 m p r e1 s i v l ii)
impressiveness    (n) (i1 m p r e1 s i v n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eindrucksvoll; imposant {adj} | eindrucksvoller; imposanter | am eindrucksvollsten; am imposantestenimpressive | more impressive | most impressive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インプレッシブ[, inpuresshibu] (adj-na) impressive [Add to Longdo]
印象深い[いんしょうぶかい, inshoubukai] (adj-i) deeply impressive; memorable; striking [Add to Longdo]
印象的[いんしょうてき, inshouteki] (adj-na) impressive; (P) [Add to Longdo]
魁偉[かいい, kaii] (adj-na,n) brawny; muscular; impressive; gigantic [Add to Longdo]
貫禄十分[かんろくじゅうぶん, kanrokujuubun] (n,adj-na,adj-no) having great (impressive, commanding) presence; having an air of importance; having enough gravity for (a position) [Add to Longdo]
見応え[みごたえ, migotae] (n) worth seeing; impressive [Add to Longdo]
厳か[おごそか, ogosoka] (adj-na,n) austere; majestic; dignified; stately; awful; impressive; (P) [Add to Longdo]
高大[こうだい, koudai] (adj-na) lofty; grand; impressive [Add to Longdo]
匠気[しょうき, shouki] (n) affectation; desire to be impressive [Add to Longdo]
触り[さわり, sawari] (n) (1) feel; touch; (2) impression (of a person); (3) most impressive passage; punch line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impressive \Im*press"ive\ ([i^]m*pr[e^]s"[i^]v), a. [Cf. F.
   impressif.]
   1. Making, or tending to make, an impression; having power to
    impress; adapted to excite attention and feeling, to touch
    the sensibilities, or affect the conscience; as, an
    impressive discourse; an impressive scene.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of being impressed. [Obs.] --Drayton. --
    {Im*press"ive*ly}, adv. -- {Im*press"ive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impressive
   adj 1: making a strong or vivid impression; "an impressive
       ceremony" [ant: {unimpressive}]
   2: producing a strong effect; "gave an impressive performance as
     Othello"; "a telling gesture" [syn: {impressive}, {telling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top